2212 uygun sonuç bulundu

gönderen Hepsihukuk
19 Kas 2023, 11:05
Forum: Satış (ihale) İşlemleri
Başlık: OSB Alacağı Rehin Alacağından Sonra Ödenir
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 17

OSB Alacağı Rehin Alacağından Sonra Ödenir

Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 05/12/2018 tarihli 2016/1040 E. 2018/5674 K. sayılı ilamında; "Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre asıl icra dairesince talimat icra dairesi olan Sivas 1. İcra Dairesine yazılan yazıda OSB'ye olan borcun alacaklı bankaya ödettirilmesinin istenilmed...
gönderen Hepsihukuk
19 Kas 2023, 10:57
Forum: Satış (ihale) İşlemleri
Başlık: Alacaklının İhaleden Sonra Satış ve Paylaştırma Giderlerinden Feragat Edebileceği
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 16

Alacaklının İhaleden Sonra Satış ve Paylaştırma Giderlerinden Feragat Edebileceği

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No : 2021/12-311 Karar No : 2023/173 Taraflar arasındaki ihalenin feshi isteminden dolayı yapılan inceleme sonunda İlk Derece Mahkemesince şikâyetin kabulüne karar verilmiştir. Kararın alacaklı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesin...
gönderen Hepsihukuk
19 Kas 2023, 10:53
Forum: Satış (ihale) İşlemleri
Başlık: İhale Bedeli Herhangi Bir Kişiye Ödenen Faiz Oranı Üzerinden Nemalandırılamaz
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 26

İhale Bedeli Herhangi Bir Kişiye Ödenen Faiz Oranı Üzerinden Nemalandırılamaz

TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK, İcra Dairesince yapılan taşınmazın üst hakkına ilişkin İHALENİN FESHİ NEDENİYLE DAVACI İHALE ALICISI TARAFINDAN YATIRILAN SATIŞ BEDELİNİN İADESİ SIRASINDA BANKADA EKSİK NEMALANDIRILDIĞI GEREKÇESİYLE DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ isteminden kaynaklanmaktadır. Davacı kendisine ...
gönderen Hepsihukuk
01 Eki 2023, 08:17
Forum: Genel İcra Hukuku
Başlık: Alacaklı tarafından belirtilmediyse resen takip yolu seçilerek borçluya ödeme emri gönderilemez
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 243

Alacaklı tarafından belirtilmediyse resen takip yolu seçilerek borçluya ödeme emri gönderilemez

İcra takibinin esasını, takip talebi ve buna uygun düzenlenerek borçluya tebliğ edilen ödeme emri oluşturur. Borçlu takip talebine aykırı olarak düzenlenen ödeme emrinin iptalini süreye bağlı olmaksızın şikayet yolu ile isteyebilir. Somut olayda, takip talebinde takip yolunun "ihtiyati haciz&qu...
gönderen Hepsihukuk
01 Eki 2023, 08:17
Forum: Genel İcra Hukuku
Başlık: Belgeye dayanmayan takiplerde borcun sebebinin gösterilmesi yeterlidir
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 219

Belgeye dayanmayan takiplerde borcun sebebinin gösterilmesi yeterlidir

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/32132 KARAR NO: 2015/7075 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafında...
gönderen Hepsihukuk
01 Eki 2023, 08:17
Forum: Genel İcra Hukuku
Başlık: Takipte taraf olmayan 3. kişi mirasçıların itiraz başvurusunda bulunmaları mümkün değildir
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 221

Takipte taraf olmayan 3. kişi mirasçıların itiraz başvurusunda bulunmaları mümkün değildir

İstinaf konusu, takibin kesinleşmesinden sonra vefat eden borçlu murisin mirasçılarının, gecikmiş itiraz ile borca itiraz başvurusuna ilişkindir. Şikayete konu takip dosyasının incelenmesinde, alacaklı N.U. tarafından borçlu A.B. aleyhine, 26/05/2022 tarihinde, genel haciz yoluyla ilamsız icra başla...
gönderen Hepsihukuk
01 Eki 2023, 08:16
Forum: Genel İcra Hukuku
Başlık: Tedbir kararı bulunmayan müteselsil borçlu hakkında haciz ve satış işlemleri yapılabilir
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 221

Tedbir kararı bulunmayan müteselsil borçlu hakkında haciz ve satış işlemleri yapılabilir

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre . İcra Müdürlüğünün 2018/*** sayılı icra dosyasında takibe dayanak yapılan ilamın . Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 27.06.2018 tarih, 2017/**** E. 2018/*** K. sayılı kararı ile hükme bağlanan inkar tazminatı, yargılama gideri ve vekalet ücreti alacakları olduğu, yargıl...
gönderen Hepsihukuk
01 Eki 2023, 08:16
Forum: Genel İcra Hukuku
Başlık: Kesin mühlet kararı diğer müteselsil borçlular hakkında takip yapılmasına engel değildir
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 224

Kesin mühlet kararı diğer müteselsil borçlular hakkında takip yapılmasına engel değildir

TTK'nun 778. maddesi göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun'un 701 ve 702. maddeleri uyarınca, aval veren kimse, kimin için taahhüt altına girmiş ise tıpkı onun gibi sorumludur. Aval veren, bononun diğer borçlusu ile birlikte müteselsilen sorumlu olur. TTK’nın 724/1. madde...
gönderen Hepsihukuk
01 Eki 2023, 08:15
Forum: Genel İcra Hukuku
Başlık: Takip talebinde borçluya ödeme emri gönderilmemesi istemi takip başlatıldığı gerçeğini değiştirmez
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 231

Takip talebinde borçluya ödeme emri gönderilmemesi istemi takip başlatıldığı gerçeğini değiştirmez

Davacı şirket hakkında açılan konkordato davasının görüldüğü . Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/*** Esas sayılı dosyasında, davacı hakkında 28/02/2021 tarihinden itibaren başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği, şikayete konu icra takibinin 29/03/2021 tarihinde kesin mühlet kararı ver...
gönderen Hepsihukuk
01 Eki 2023, 08:15
Forum: Genel İcra Hukuku
Başlık: Müteselsil borçlulardan alacaklının hakkı borç tamamen ödeninceye kadar devam eder
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 213

Müteselsil borçlulardan alacaklının hakkı borç tamamen ödeninceye kadar devam eder

12. Hukuk Dairesi 2021/8720 E. , 2022/2660 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi ... Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi iflas idaresi vekili tarafından istenmesi üzerin...

Gelişmiş aramaya git