Takibin ilamsız olması belgeye dayalı takiplerde belgenin ibraz zorunluluğunu ortadan kaldırmaz


İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı, İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Taahhüdü İhlal vb.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/21878 E. , 2017/13594 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Somut olayda, alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan genel haciz yoluyla ilamsız takipte borçlunun; tebliğ edilen ödeme emrinde takip konusu borcun dayanağı olan belgelerin olmadığı gerekçesiyle ödeme emrinin iptali amacıyla icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; davacının davasının reddine hükmedildiği anlaşılmaktadır.

İİK'nun 58/3. maddesinde; ''Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir'' hükmüne yer verilmiştir. Keza HGK.nun 3.5.2001 tarih, 2001/12-428 E., 2001/426 K. sayılı ilamında belirtildiği üzere, takip dayanağı belgenin ödeme emri ekinde borçluya tebliğinde zorunluluk vardır. İİK'nun 61/1. maddesinin 2. cümlesi gereğince de; takip bir belgeye dayanıyor ise, onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunlu bulunmaktadır.

Somut olayda, 18.12.2015 tarihli takip talebi ve ödeme emrinde borcun sebebi olarak "25.03.2015 tarihli 14.640,00 TL tutarında mahkeme kararı, hesap ekstresi, fatura ve protokol ve ekleri"nin belirtildiği, alacağın belgeye dayandığı bu gibi hallerde anılan belgelerin tasdikli birer örneğinin borçluya gönderilen ödeme emri tebliğine eklenmesi gerektiği fakat bu zorunluluğa 28.12.2015 tarihli ödeme emri tebliğ mazbatasına göre uyulmadığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki yukarıda da açıklandığı üzere, takibin ilamsız olması bu zorunluluğu ortadan kaldırmamaktadır.

O halde mahkemece, şikayetin yukarıda yazılı gerekçeyle kabulü gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel İcra Hukuku” sayfasına dön