Mahkumiyet Kararı içermeyen Ceza İlamlarının İcrası için Kesinleşmesi Gerekmez


İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı, İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Taahhüdü İhlal vb.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/19187 K. 2011/26516 T. 2.12.2011

• HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Konusu İlamın Ceza Mahkumiyeti İçermediğinden Takibe Konulması için Kesinleşmesine Gerek Bulunmadığı – Haksız Tutuklama Nedenine Dayalı Tesis Edilen Tazminatın Takibi )
• CEZA MAHKUMİYETİ İÇERMEYEN İLAM ( Takibi İçin Kesinleşmesine Gerek Bulunmadığı – Borçlunun Şikayetinin Reddedileceği )
5275/m. 4

ÖZET : Dava, haksız tutuklama nedeniyle alacaklı tarafından borçlu hakkında maddi ve manevi tazminatistemlerine ilişkindir.Dava konusu ilam ceza mahkumiyeti içermediğinden takibe konulması için kesinleşmesine gerek bulunmamaktadır.Mahkemece borçlunun şikayeti reddedilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü :

KARAR : Takibe konu K. 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 3.3.2011 tarih ve 2010/354 E., 2011/45 K. sayılı “haksız tutuklama sebebiyle tazminata” dair kararına istinaden, alacaklı tarafından borçlu hakkında maddi ve manevi tazminat istemiyle yapılan takip üzerine borçlu takibe konu ilamın kesinleşmediğinden ve dolayısıyla takibe konulamayacağından bahisle icra mahkemesine şikayette bulunmuş, mahkemece istemin kabulüyle takibin iptaline karar verilmiştir.

Ceza mahkemelerinin, tazminata ve yargılama giderlerine dair hükümleri ilamlı icra takibine konu edilebilir. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 4. maddesi uyarınca mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz. Mahkumiyet kararının eklentisi olarak hükmolunan tazminat, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin de hüküm kesinleşmedikçe asla tabi olarak infazı istenemez.

Somut olayda ise takibe konu edilen K. 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yukarda anılan ilamının konusu ceza mahkumiyeti içermeyen, haksız tutuklama nedenine dayalı olarak tesis edilen tazminata dair olup, takibe konulabilmesi için kesinleşmesine gerek bulunmamaktadır. O halde mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 02.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel İcra Hukuku” sayfasına dön