Tüzel Kişilik Yerine Maddi Hataya Dayalı Tüzel Kişilik Yetkilisinin Taraf Olarak Gösterilmesi


İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı, İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Taahhüdü İhlal vb.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi


ESAS NO : 2016/26719
KARAR NO : 2018/540


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu hakkında, 2 adet çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte, borçlunun, yasal süresi içinde icra mahkemesine başvurusunda; yetkiye, imzaya ve borca itiraz ederek takibin durdurulmasını ve tazminat talep ettiği, mahkemece, icra dosyasında davalının alacaklı olarak gösterilmediği, bu nedenle A. Duyar' ın davalı sıfatı bulunmadığı gerekçesi ile itirazın HMK'nun 114/1-d, 115/2. maddeleri uyarınca usulden reddine karar verildiği görülmektedir.

HMK'nun 124/3. maddesi uyarınca maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebinin kabulü için karşı tarafın rızası aranmaz. Aynı maddenin 4. fıkrasında da; “dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Anılan hükmün icra takiplerinde de uygulanması gerekir.

Somut olayda; borçlunun itiraz dilekçesinde davalı olarak gösterilen A. Duyar'ın icra dosyasında alacaklı olarak gözüken D. E. Temizlik Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin temsilcisi olduğu, icra dosyasında alacaklının D. E. Temizlik Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti. olduğu, bu durumda, incelemeye konu takip dosyasında alacaklı tarafın belli olduğu ve yanlışlıkla temsilcisinin davacı gösterilmesi maddi hataya ve kabul edilebilir bir yanılgıya dayalı olup, dürüstlük kuralına da aykırı bulunmadığından, alacaklının HMK'nun 124/3-4. maddesi uyarınca taraf değişikliği yaparak bu yanlışlığı düzeltmesi mümkündür.

O halde, mahkemece, talep ettiği takdirde alacaklıya, HMK'nun 124/3-4. maddesi uyarınca taraf değişikliği yaparak takibi D. E. Temizlik Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti. yöneltmesi için kesin süre verilmesi, bu sürede taraf değişikliği yapılması halinde ödeme emrinin iptaline, aksi halde taraf ehliyeti yokluğu nedeniyle takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, usulden reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/01/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel İcra Hukuku” sayfasına dön