İhtiyati haciz kararı, kesinleşmeden infaz edilemeyecek ilam hakkında takip yapma hakkı vermez


İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı, İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Taahhüdü İhlal vb.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2011/29100
KARAR NO : 2012/14179


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

HMK.nun 350/2 maddesi gereğince, kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez.Bu nedenle aynı ilamda yazılı eklentilerin de infazının istenebilmesi için ilamın kesinleşmesi zorunludur.

Somut olayda, takip konusu E. 3. Aile Mahkemesi'nin 09/12/2010 tarih ve 2009/**** Esas, 2010/**** Karar sayılı ilamının incelenmesinde; borçlunun açmış olduğu boşanma davasının reddi ile alacaklının açmış olduğu evliliğin iptali davasının kabulüne karar verilmiş olduğu anlaşılmıştır. Şikayete konu takiple talep edilen 10.000,00 TL manevi tazminatın kabul edilen evliliğin iptali davasının eklentisi olduğundan infazının istenebilmesi için ilamın kesinleşmesi gerekir. Takip dayanağı ilam kesinleşmemiş olup bu husus taraflarca da kabul edilmektedir. Alacaklı taraf ilamlı takibe başlamadan önce, ilamdaki alacakları hakkında E. 2. Aile Mahkemesinin 04.08.2011 tarih ve 2011/*** D.İş sayılı kararı ile ihtiyati haciz kararı almıştır. Takip dayanağı olarak taraflar arasındaki ilam ve bahsedilen ihtiyati haciz kararı icra emrinde belirtilmiştir. İhtiyati haciz kararı alınmış olması kesinleşmeden infaz edilemeyecek ilam hakkında takip yapma hakkı vermeyeceği gibi ihtiyati haciz kararına dayalı olarak da ilamlı takip yapılamaz. O halde takip dayanağı ilam kesinleşmeden yapılan takipte, talep edilen evliliğin iptali davasının eklentisi niteliğindeki 10.000,00 TL manevi tazminat alacağı yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile bu kısma yönelik istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel İcra Hukuku” sayfasına dön