Takip belgeye dayanmıyorsa belge sunulma zorunluluğunun olmadığı


İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı, İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Taahhüdü İhlal vb.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2015/31807 E. , 2016/8284 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibine karşı borçlunun, icra mahkemesine başvurusunda, borcun sebebi olarak belirtilen kredi kartı hesabına ilişkin kredi sözleşmesi ve hesap özetinin aslı ya da onaylı örneğinin takip talebine eklenmediğini ve ödeme emri ekinde gönderilmediğini ileri sürerek ödeme emrinin iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece şikayetin kabulüne karar verildiği görülmektedir.

İİK'nun 58/3. maddesinde; ''Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir'' hükmüne yer verilmiştir. İİK'nun 61/1. maddesinin 2. cümlesi gereğince de; takip bir belgeye dayanıyor ise, onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunlu bulunmaktadır.

Somut olayda, takip talebi ve ödeme emrinde, takip konusu alacağın sebebi olarak 5401 2991 2427 6124 ve 5400 6193 2241 0152 nolu kredi kartı hesabı belirtilmiş, herhangi bir belgeye dayanılmamıştır. Takip bir belgeye dayandırılmadığına göre, takibe dayanak belge örneğinin sunulması ve ödeme emrine belgenin tasdikli bir örneğinin eklenmesi söz konusu değildir.

O halde mahkemece, şikayetin yukarıda yazılı gerekçeyle reddi gerekirken kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel İcra Hukuku” sayfasına dön