Takip talebinde haciz talebinde bulunulmasına rağmen buna aykırı örnek 12 ödeme emri düzenlenmesi


İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı, İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Taahhüdü İhlal vb.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2015/131
KARAR NO: 2015/9616


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi .... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı takip başlatıldığı, borçlu tarafından icra mahkemesine yaptığı başvuruda kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip başlatıldığı yapılan haciz işlemlerinin hukuka ve kanunu aykırı olduğu Ticaret Mahkemesinde iflas davası açılması gerektiğini belirtilerek takibin ve ödeme emrinin iptalinin, hacizlerin kaldırılmasının talep edildiği mahkemece borçluya örnek 12 ödeme emrinin gönderildiği kabul edilerek ödeme emrinin davacı yönünden iptaline hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun takip talebi ve muhtevası başlıklı 58. maddesinin 5. bendinde "Takip yollarından hangisinin seçildiği;" hükmü yer almaktadır. İİK'nun 58/5. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca takip talebinde takip yollarından hangisinin seçildiğinin açıkça belirtilmesi gerekir. Takip talebinde haciz talebinde bulunulduğu takip talebine aykırı olarak iflas ödeme emri gönderildiği şikayeti İİK'nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayete tabidir.

Her ne kadar mahkemece örnek 10 yerine örnek 12 ödeme emri gönderildiği belirtilmiş ise de, alacaklının takip talebinde haciz yolunu seçtiği icra dosyasında hem örnek 10 hem örnek 12 tanzim edildiğinin, görüldüğü alacaklının borçluya örnek 12 değil örnek 10 nolu ödeme emrinin gönderildiğini ileri sürdüğü anlaşılmakla, mahkemece duruşma açılıp tarafların beyanları alınarak Yargıtay denetimine olanak verilecek şekilde inceleme yapılarak karar verilmesi gerekirken dosya üzerinde inceleme yapılarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel İcra Hukuku” sayfasına dön