Meni Müdahale ve Kal İlamının İnfazı için Örnek 2 mi yoksa Örnek 4-5 İcra Emri mi gönderilecek


İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı, İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Taahhüdü İhlal vb.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

İlama aykırılık şikayetleri İİK'nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayete tâbidir.

Örnek no:2 icra emri “Taşınır Teslimine veya Taşınmaz Tahliyesine İlişkin” olup dayanak Mudanya Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2001/264 Esas ve 2003/744 Karar sayılı kararında Müdahalenin men-i ile birlikte kal hükmü de bulunmaktadır. Anılan ilamda taşınmazın tahliye ve teslimine ilişkin bir hüküm olmadığından örnek no: 2 icra emri yerine “Para Borcuna veya Teminat Verilmesine veya Bir İşin Yapılması veya Yapılmamasına, İrtifak Hakkının veya Gemi Üzerindeki İntifa Hakkının Kaldırılmasına İlişkin İlamların Yerine Getirilmesinde” ilişkin örnek no:4-5 icra emrinin gönderilmesi gerekir.

Takip dayanağı meni müdahale ve kal ilamı olup müdahalenin önlenmesine ilişkin ilamın infazında 4949 s.k. değişik İİK.nun 30. maddesi ve İİK.nun 25. maddesi gereğince örnek 4-5 nolu icra emrinin 6. bendinin B fıkrasında verilen süre içinde müdahalenin men-i (terk ve tahliyesi) emredilmiş bulunmasına göre bu durumda örnek 2 icra emrinin tebliğine gerek bulunmadığı da sabittir. (Bursa BAM 6. HD. T:08/03/2023, E:2022/1975, K:2023/595)


[center]************[/center]


Somut olayda borçlulara sadece örnek 4-5 icra emri tebliğ edildiği dosya kapsamında men-i müdahalae ve kal'e ilişkin düzenlenmiş örnek 2 icra emrinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

2004 sayılı İİK'nun 30. maddesinin 1. Fıkrasında; "Bir işin yapılmasına mütedair ilam icra dairesine verilince icra memuru 24.maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya ilamda gösterilen müddet içinde ve eğer müddet tayin edilmemişse işin mahiyetine göre başlama ve bitirme zamanlarını tayin ederek işi yapmayı emreder." hükmü yer almaktadır.

İcra İflas Kanunu Yönetmeliğinin 23. maddesinde; Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye ve teslimine ilişkin icra emri, (Örnek No.2), 25. Maddesinde ise; Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına, bir irtifak hakkının kaldırılmasına veya gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına veya yükletilmesine ilişkin ilâmların yerine getirilmesinde icra emri, (Örnek No.4) 26.maddesinde, Para borcuna veya teminat verilmesine ilişkin ilâm veya ilâm niteliğindeki belgelere dayanan takiplerde icra emri, (Örnek No.5) özellikleri ve içerikleri düzenlenmiştir.

Şikayete konu icra dosyasında örnek 4-5 icra emri düzenlenip borçlulara tebliğ edilmiş olup, örnek 4-5 icra emri ile; "bir işin yapılmasının (muhdesatın kalinin) istenilmesi" yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler uyarınca mümkün olmayıp, icra dosyası kapsamında ''el atmanın önlenmesi ve kal'' talebi yönünden usulünce düzenlenerek borçlulara tebliğ edilen örnek 2 icra emri bulunmadığından, icra müdürlüğünce alacaklının talebinin kabulü yönünde işlem tesisi yasaya aykırı olup, mahkemesince şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün 11.10.2022 tarihli kararının iptaline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. (Samsun BAM 4. HD. T:09/02/2023, E:2022/3550, K:2023/407)
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel İcra Hukuku” sayfasına dön