ÖDEME EMRİ TEBLİĞİNDEN ÖNCE PTT HAVALESİ İLE KISMİ ÖDEME


İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı, İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, Taahhüdü İhlal vb.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

ÖDEME EMRİ TEBLİĞİNDEN ÖNCE PTT HAVALESİ İLE KISMİ ÖDEME
YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/8606
KARAR: 2013/17300

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi başlatıldığı, (7) örnek ödeme emrinin 31.07.2012 tarihinde borçluya tebliğ edilmesi üzerine, borçlunun süresi içerisinde alacağın 5.000,00 TL'lik kısmına ve bu kısma ilişkin ferilerine itiraz ettiği, alacaklı tarafından itirazın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurulduğu görülmektedir.

Dosya içerisinde mevcut PTT dekontlarından borçlunun 26.07.2012 tarihinde alacaklının hesabına 5.000,00 TL yatırdığı anlaşılmaktadır.

İİK'nun 62. maddesi gereğince itiraz etmek isteyen borçlu, itirazını ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu aleyhine icra takibine 20.07.2012 tarihinde başlanmış, borçluya ödeme emri 31.07.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Borçlunun alacaklının hesabına 5.000,00 TL'lik ödemesi icra takibinin başlamasından sonra ancak ödeme emrinin tebliğinden öncedir. İİK'nun 62. maddesi gereğince borca itiraz ödeme emrinin tebliğinden itibaren yapılabileceğinden, borçlunun önceki tarihli borcun kısmen ifa edildiğine ilişkin itirazını ileri sürmesi ancak ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde mümkündür. Bu sebeple borçlunun itirazı dosya hesabına ilişkin olmayıp, ödeme emrinin tebliğinden önceki dönemde borcun kısmen ifa edildiğine ilişkin borca itirazdır.
O halde, mahkemece borçlunun itirazına konu miktar ve ferileri yönünden inceleme yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile itirazın kaldırılması ve borçlunun icra inkar tazminatına mahkum edilmesi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel İcra Hukuku” sayfasına dön