UKOME Tarifesi Gereği Hesap Edilen Otopark Ücreti, Banka Rehninden Önce Ödenir


Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2014/16750
KARAR NO : 2014/20927

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: Ankara 6. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 31/03/2014
NUMARASI: 2014/197-2014/216

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ** tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK'nun 366. ve HUMK'nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 25,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/09/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
GEREKÇELİ KARAR
ANKARA
6. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/197
KARAR NO : 2014/216
19.İCRA MÜD. : 2012/3708


Şikayet eden vekili tarafından karşı taraf-alacaklı aleyhine yapılan talep sebebiyle dosya tetkik edildi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Şikayet eden vekili şikayet dilekçesinde, Ankara 19. İcra Müd.'nün 2012/3708 E sayılı dosyasında satışı yapılan ve müvekkilinin "rehin alacaklısı" olduğu 68 EL 383 plakalı aracın maliki Yeşil Aksaray...Ltd.Şti'nin, dava dışı Mercedes firmasına kredi sözleşmesi nedeniyle borçlu olduğunu, borç nedeniyle araç kaydına 14/01/2005 tarihinde rehin tesis edildiğini, Mercedes firması tarafından borçlu şirketin kredi sözleşmesinden doğan borcunun, anılan sözleşmenin kefili olan müvekkili şirket tarafından ödenmesi üzerine, aracın kaydında mevcut rehin hakkının Noterlik Temliknamesi ile müvekkili şirkete temlik edildiğini, müvekkili şirketin rehin tesis edilen aracın rehin alacaklısı olduğunu, rehin öncesi araç kaydında herhangi bir haciz vb bulunmadığı, müvekkilinin birinci sırada olduğunu, aracın yediemin ücretine ilişkin Atestaş..A.Ş tarafından icra takibi yapıldığı, aracın kaydına haciz konulduğu, satış talep edildiği ve anılan aracın 25/02/2014 tarihinde 110.000,00 TL bedelle satışının yapıldığını, satıştan sonra gelen paranın dosyaya yatırılmasının ardından icra müdürlüğünce verilen 07/03/2014 tarihli karar ile, "satış bedelinden öncelikle dosyamızın yediemin ücretinin tahsili amacına ilişkin olması" gerekçesiyle, dosyaya yatan paranın 48.125,53 TL'sinin alacaklı Atestaş...A.Ş'ye ödenmesine karar verildiği, bu bedelin alacaklıya ödendiğini, icra müdürlüğü kararının hukuka aykırı ve hatalı olduğunu, ayrıca ödenen paranın Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ'e aykırı şekilde fazla hesaplandığını, aracın yediemin otoparkında 1578 gün muhafaza edilmesi nedeniyle günlük 20,00 TL ücret tahakkuk ettirilerek ikame edildiğini, ancak Tebliğ'e göre ilk altı ay için günlük 6,30 TL, sonraki her gün için 3,15 TL ücret alınması gerektiğini, alacaklı şirket tarafından tüm süreyi kapsar şekilde 20,00 TL ücret tahakkuk ettirilmesinin ve icra müdürlüğünce yapılan hesaplamanın aslen müvekkiline ödenmesi gereken paradan mahsup edilerek ve öncelikli olarak alacak kabul edilmek suretiyle Atestaş..A.Ş'ye ödenmesinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu, bu nedenlerle icra müdürlüğünce verilen Atestaş..A.Ş'ye 48.125,53 TL ödenmesine ilişkin kararının ve bu yönde yapılan işlemin iptaline, anılan bedelin dosyaya iadesine ve müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Talep, İİK. 16 ve devamı maddelerine dayalı şikayet talebi olup, Mahkememizce duruşma yapılmasına gerek görülmemiştir.

İncelenen icra dosyası ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Ankara 19. İcra Müdürlüğü'nün 2012/3708 Esas sayılı dosyası ile, alacaklı Atestaş...A.Ş tarafından borçlu Yeşil Aksaray...Ltd.Şti aleyhine ilamsız icra takibi başlatıldığı, takibin dayanağının 68 EL 383 plakalı aracın alacaklıya ait otoparkta bulunmasından kaynaklı yedieminlik ücreti olduğu, takibin kesinleştiği, takibe konu 68 EL 383 plakalı aracın satışı sonrası yedieminlik ücreti ve ferileri toplamı 48.125,53 TL'nin takip alacaklısına satış sonucu kalan paranın araç üzerinde rehin hakkı olan şikayetçiye ödendiği, şikayetçi tarafından öncelikle ödenen bu meblağın kendi rehin haklarından sonra geldiği ve ayrıca hesaplama usulünün Adalet Bakanlığı'na ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Hacizli Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi hakkındaki tebliğe aykırı şekilde yapıldığı ve dolayısıyla alınması gereken ücretten daha fazla yedieminlik ücreti alındığı iddiasıyla talepte bulunulmuş ise de, icra takibinin yedieminlik ücretinden kaynaklanıp takip borçlusu aleyhine kesinleştiği, şikayetçinin icra dosyasında takibin tarafı olmadığı, takibin kaynağının yedieminlik ve muhafaza ücretinden kaynaklandığı ve bu nedenle öncelikle ödenmesi gereken bedel olduğundan, söz konusu miktarın rehin alacaklısı şikayetçiden önce ödenmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden, yerinde görülmeyen icra müdürlüğü işleminin iptali talebi isteminin reddine dair aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Şikayet talebinin REDDİNE,
2-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
3-Yapılan masrafın şikayet eden üzerinde bırakılmasına,
4-Artan gider avansının talebi halinde şikayet edene iadesine,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, KESİN olarak karar verildi.31/03/2014
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Haciz ve Kıymet Takdiri” sayfasına dön