Haciz İşlemi İçin Hukuken El Koyma Yeterlidir


Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO. 2001/8302
KARAR NO. 2001/8097
KARAR TARİHİ. 27.11.2001


> İSTİHAKAK DAVASI ( Geçerli Haciz Bulunmadığı Gerekçesiyle Reddedilmesi - Haciz İşleminin Tamamlanması İçin Mal Ve Hakların İcra Müdürü Tarafından Hukuken El Konulması Yeterli Olup İstisnalar Dışında Fiili El Koyma Ve Muhafaza Tedbirinin Gerekli Olmadığı )
> HACİZ İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI ( Mal Ve Hakların İcra Müdürü Tarafından Hukuken El Konulması Yeterli Olup İstisnalar Dışında Fiili El Koyma Ve Muhafaza Tedbiri Haczin Geçerli Olması İçin Gerekli Olmadığı )
> MUHAFAZA TEDBİRLERİ ( Haciz İşleminin Tamamlanması İçin Şart Olmadığı - Geçerli Haciz Bulunmadığı Gerekçesiyle Reddedilen İstihkak Davasının Esasına Girilmesi Gereği )
> HUKUKEN EL KOYMA ( Haciz İşleminin Tamamlanması İçin Mal Ve Hakların İcra Müdürü Tarafından Hukuken El Konulması Yeterli Olup İstisnalar Dışında Fiili El Koyma Ve Muhafaza Tedbiri Haczin Geçerli Olması İçin Gerekli Olmadığı )

2004/m.8,88/2,97,99


ÖZET : Haciz işleminin tamamlanması için bu yolda talepte bulunan alacaklı lehine, takibe konu alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklarına icra müdürü tarafından hukuken el konulması, haczi yapan memurun haciz iradesinin belirli şekilde haricileşmesi yeterli olup Yasa da yazılı ayrıcalıklı durumlar dışında fiili el koyma ve muhafaza tedbiri haczin geçerli olması için gerekli değildir.
Malın yediemine teslimi bir muhafaza tedbiridir. İİK'nun 88/2 maddesinde yazılı muhafaza tedbiri haczin tamamlanması için koşul olmayıp haczedilen mal için alınan koruma önlemidir. Malların borçluya veya 3. kişiye ait işyerinde bırakılması haczin geçersizliğini değil muhafaza tedbirine başvurulmadığını gösterir.

DAVA : Uyuşmazlık 3.kişinin istihkak iddiasının reddi istemiyle alacaklı tarafından açılan istihkak davasına ilişkindir.

KARAR : Merciice haczedilen malların yediemine teslim edilmediğinden İİK'nun 88. maddesinde açıklanan fiilen el koyma veya muhafaza tedbirlerinin gerçekleşmediği ve dolayısıyla istihkak davasının açılması için gerekli geçerli bir haciz bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Oysa, 23.3.2001 tarihli haciz tutanağı içeriğine göre borçluya ait işyerinde ve borçlunun yokluğunda 2 adet makinanın belirleyici nitelikleri ve değerleri de gösterilmek ve İİK'nun 99. maddesine göre haczedildikleri de yazılmak suretiyle haciz tutanağı düzenlenmiş olmakla haciz işlemi tamamlanmıştır. ( İİK md.8 )

Haciz, kesinleşmiş bir icra takibinin konusu olan muayyen bir para alacağının ödenmesini temin için , bu yolda talepte bulunan alacaklı lehine söz konusu alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara icra müdürü tarafından hukuken el konulmasıdır. ( Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku 983.sh.249 ) Dairemizin ve Yargıtay'ın yerleşmiş uygulaması da bu yöndedir. Haczin geçerli olması için haczi yapan memurun haciz iradesinin belirli bir şekilde haricileşmiş olması yeterli olup yasada açıklanan ayrıcalıklı durumlar ( İİK md.88/1 ) dışında fiili el koyma ve muhafaza tedbiri gerekli değildir. Malın yediemine teslimi bir muhafaza tedbiridir. İİK'nun 88/2 maddesinde yazılı muhafaza tedbiri haczin tamamlanması için koşul olmayıp haczedilen mal için alınan koruma önlemidir. Malların borçluya veya 3. kişiye ait işyerinde bırakılması haczin geçersizliğini değil muhafaza tedbirine başvurulmadığını gösterir. Bu nedenlerle davanın esasının incelenmesi gerekirken haczin geçersizliğinden söz edilerek yazılı şekilde reddi usul ve yasaya aykırıdır.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.


SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 27.11.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Haciz ve Kıymet Takdiri” sayfasına dön