İmzaya itirazın kabulü kararı ile icra takibi durur. Haczin kaldırılabilmesi için bu kararın kesinleşmesi gerekir


Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
Esas No:2012/1747
Karar No:2012/22466


Esas No:2012/1747
Karar No:2012/22466

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. E. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İcra mahkemesince imzaya itirazın kabulü kararı ile icra takibi durur (m. 170,III c.2). İtirazın kabulü kararının kesinleşmesi üzerine icra takibi iptal edilir. Borçlunun malları haczedilmiş ise, haciz kalkar; borçludan haczedilen para alacaklıya ödenmiş ise, icra dairesi, "ayrıca hükme hacet kalmaksızın" ödediği parayı alacaklıdan geri alır ve borçluya öder (m. 361), ( Baki Kuru İcra Ve İflas Hukuku El Kitabı S. 680).

Somut olayda, İstanbul 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 30.12.2010 tarih ve 2010/626 Esas, 2010/2810 Karar Sayılı kararı ile borçlu E. K.'nun imzaya itirazının kabulüne ve hakkındaki icra takibinin durdurulmasına hükmedilmiş, bu karara istinaden talep uyarınca, icra müdürlüğünce 09.02.2011 tarihinde borçlu E. hakkındaki hacizlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda da ifade edildiği üzere, borçlunun malları üzerine konulan hacizlerin kaldırılabilmesi için takibin iptali, bunun için de imzaya itirazın kabulü yönündeki kararın kesinleşmesi gerekir. Karar kesinleşmeden icra takibi durmaya devam edeceğinden, dolayısıyla bu aşamada takibin iptali söz konusu olamayacağından imzaya itirazın kabulüne dair karara istinaden hacizlerin kaldırılması da mümkün değildir.

O halde mahkemece, imzaya itiraz üzerine verilen takibin durdurulması kararının kesinleşip kesinleşmediği araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/06/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Haciz ve Kıymet Takdiri” sayfasına dön