İcra Hukuk Mahkemesince verilen İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Dair Kararın Kesinleşmesi Gerekmez


Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2015/29333 E. , 2016/6111 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı vekilince, ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 08.04.2015 tarih ve 2015/182 E. sayılı ihtiyati haciz kararının takip dosyasına ibrazı ile borçlunun araç ve taşınmazları üzerine haciz konulmasından sonra, ... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 05.10.2015 tarih ve 2015/902 E., 2015/939 K. sayılı kararı ile İİK'nun 264/4. maddesi gereğince ihtiyati haczin hükümsüzlüğüne karar verildiği, bu kararın borçlu vekili tarafından icra dosyasına ibrazı ile borçluya ait araç ve gayrimenkuller üzerindeki ihtiyati haczin kaldırılmasının talep edildiği, talebin icra müdürlüğünce reddi üzerine, bu işlemin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurulduğu, mahkemece, anılan kararın kesinleşmemiş olması gerekçe gösterilerek istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İcra ve İflas Kanunu'nun 261. maddesinde; “Alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur. Aksi halde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar” hükmü, aynı Yasa'nın 264/1. maddesinde ise; “Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı; haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ya takip talebinde (haciz veya iflas) bulunmaya veya dava açmaya mecburdur” hükmü yer almaktadır.

Somut olayda; ... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 05.10.2015 tarih ve 2015/902 E, 2015/939 K. sayılı kararı ile ihtiyati haczin hükümsüz kaldığına karar verildiği görülmüştür. İİK'nun 363 ve sonraki maddelerinde; icra mahkemesince verilecek kararlardan temyizi kâbil olanlar belirlenmiş, bunların infaz edilebilmesi için kesinleşmesi gerektiğine dair bir hükme yer verilmemiştir. Bir başka deyişle, icra mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşmeleri zorunlu değildir. Kaldı ki; ihtiyati haciz üzerine süresinde takibe geçilmezse ihtiyati haciz kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu konuda bir mahkeme kararına da ihtiyaç yoktur.
O halde, mahkemece, belirtilen gerekçe ile şikayetin kabulüne ve müdürlük işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Haciz ve Kıymet Takdiri” sayfasına dön