Satış İlanında % 1 Yazılı KDV'nin, İhaleden Sonra % 18 Oranında Talep Edilmesi İhalenin Feshi Sebebi


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2015/772
KARAR NO: 2015/5919


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi ihale alıcısının, 09 JD ... plaka sayılı aracın ihalesi üzerine elektronik ortamda teklif verdiğini, aracın kendisine ihale edildiğini, satış ilanında aracın KDV oranının %1 olarak gösterilmesine rağmen, satış sonrası işlemlerde kendisinden %18 oranında KDV istendiğini belirterek ihalenin feshini talep ettiği, mahkemece istemin reddine ve ihale bedelinin %10'u oranında para cezasının şikayetçiden tahsiline karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK.nun 134. maddesinde ihalenin feshi nedenleri teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Sadece BK.nun 226. maddesinde yazılı nedenler de dahil olmak üzere, satış ilanının tebliğ edilmemiş olması, satılan malın esaslı niteliklerindeki hata ve ihaledeki fesat nedenleriyle ihalenin bozulabileceğine değinilmiştir.

İhalenin bozulma nedenleri gerek doktrinde gerekse Yargıtay uygulamasında;

1-İhaleye fesat karıştırılmış olması,
2-Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler,
3-İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,
4-Alıcının taşınmazın veya taşınırın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması şeklinde sıralanmıştır.

Somut olayda; İhale dosyası incelendiğinde gerek satış ilanında, gerekse açık artırma şartnamesinde KDV oranının %1 olarak belirtildiği görülmektedir.

02.07.2012 tarih ve 6352 Sayılı Kanunun 31.maddesi ile değişik İİK'nun 129. maddesine göre ihale elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir.

Aynı kanunun 28.maddesi ile değişik İİK. nun 124/3.maddesine göre ise şartnameye, “…elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vermeye ilişkin hususlar yazılır.”

6352 Sayılı Kanunun 29.maddesi ile değişik İİK'nun 126. maddesinde satış ilanında nelerin yer alması gerektiği düzenlenmiş olup, buna göre; “Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.”

Belirtilen kanun maddeleri uyarınca ihale alıcısı satış ilanında yer alan açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda ihaleye katılmış, menkulün ihalesi kendisine yapılmıştır. Satış ilanında KDV oranının %18 yerine %1 olarak gösterilmiş olması şikayetçinin ihaleye katılımına etkili olup, artırmaya hazırlık aşamasında hatalı işlem söz konusudur. Her ne kadar ihalenin gerçekleştirildiği Söke 2. İcra Müdürlüğü tarafından aracın ruhsatta hususi binek araç olarak gözükmesine rağmen satış sırasında sürücü kursu eğitim aracı olduğunun anlaşılması üzerine KDV oranının %1 değil %18 olduğunun satış sırasında ilan edildiğine ilişkin 14.11.2013 tarihli tutanak düzenlenmişse de, ihale alıcısı ihaleye elektronik ortamda katılmış olup ihale sırasında fiziken bulunması şart olmayıp, İİK'nun 126/2. maddesi uyarınca herhangi bir düzeltme ilanı da yapılmamıştır.

Belirtilen nedenlerle menkul ihalesinde KDV oranının satış ilanı ve açık artırma şartnamesinde %1 olarak gösterilmesine rağmen, ihaleden sonra %18 oranında KDV talep edilmesi ihale alıcısı şikayetçi yönüyle ihalenin feshi nedeni olup mahkemece istemin kabulüne ve ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle istemin reddine hükmedilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/03/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön