Satış Kararından Önce Adres Değişikliğinde Satış İlanının O Adrese Tebliği Gerekmekte


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Aşağıdaki Yargıtay kararında satış kararından önce borçlunun adres değişikliği yapması nedeniyle satış ilanının yeni adrese tebliğ edilmesi gerektiğine değinilmiş, buradan hareketle satış kararından sonra adres değişikliğine giden kişinin yeni adresine satış ilanının tebliğ edilmesi gerekmez. Özellikle taşınmaz satışlarında satış kararının alındığı tarihte tapuda ve MERNİS'de adresi mevcut olmayan bir ilgiliye gazete ilanı tebliğ yerine geçeceğinden, satış kararından sonra yürütülen satış işlemleri kapsamında satış gününe yakın bir zamanda MERNİS adresinin olduğu tespit edilen birine satış ilanının tebliğ edilmemesi ihalenin feshi nedenini oluşturmaz kanaatimce.



12. Hukuk Dairesi 2014/29523 E. , 2014/28166 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Gaziosmanpaşa İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 11/09/2014
NUMARASI : 2014/418-2014/832

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda, ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürdüğü sair iddialarının yanı sıra, satış ilanı tebliğ işleminin usulüne uygun yapılmadığını iddia ederek tebliğ tarihinin düzeltilmesini ve ihalenin feshini talep etmiş, mahkemece; şikayetin reddine karar verilmiştir.

Taşınmaz mal ihalesinde, İİK'nun 127. maddesi hükmü uyarınca ilgililere satış ilanının tebliği zorunludur. Dairemizin süreklilik arzeden içtihatlarına göre, borçluya satış ilanının usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 10. maddesinde, "Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır." hükmü öngörülmüştür. Ticaret sicilinde kayıtlı adresin bilinen adres olarak kabul edilebilmesi için tebliğ tarihinden önce borçlu şirket tarafından ticaret siciline, tebliğ merciine ya da alacaklıya adres değişikliğine dair bir bildiriminin yapılmamış olması gerekir.

Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi ve Tebligat Yönetmeliği'nin 57. maddesi gereğince ticaret siciline bildirilen adrese TK' nun 35. madde gereğince tebligat yapılabilmesi için sözkonusu adrese öncelikle normal usullere göre tebligat çıkartılıp bilâ tebliğ dönmesi halinde 35. maddedeki tebliğ prosedürünün işletilmesi gerekir.

Somut olayda, borçlu hakkında yapılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibinde, icra emrinin, borçlu....... Gayrimenkul … Ltd. Şti.'nin “..... Mah. ...... Cad. No:12/33 GOP/İstanbul” adresine 27.12.2012 tarihinde tebliğ edildiği, kıymet takdir raporu tebliğinin aynı adrese çıkarıldığı, ancak, bu tebligatın 13.02.2012 tarihinde bila tebliğ iade edilmesi üzerine ticaret sicilinden borçlu şirketin adresinin “.... Mah. ..... Cad. No:12/33 GOP/İstanbul” olduğu öğrenilmiş, kıymet taktir raporu bu adrese 07/03/2013 tarihinde, satış ilanı ise 02.04.2013 tarihinde Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine tebliğ edilmiştir. Ancak, 25.03.2013 tarihli satış kararından önce şikayetçi borçlu şirketin 12.03.2013 tarihinde adres değişikliği kararı aldığı ve ticaret sicil gazetesinde 18.03.2013 tarihinde adres değişikliğinin ilan edildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı, değişen yeni adresine herhangi bir tebligat çıkarılmaksızın ticaret siciline kayıtlı önceki adresine Tebligat Kanunun 35. maddesine göre yapılan satış ilanı tebliğ işlemi usulsüzdür.

O halde mahkemece, yapılan açıklamalar ışığında satış ilanı tebligatının usulsüzlüğüne ilişkin şikayetin kabulü ile usulsüz tebligat nedeniyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/11/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön