Menfi Tespit - ihtiyati tedbir kararı ihale edilen taşınmazın tahliyesine engel değildir


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/18416
Karar No:2015/29794Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takip sebebiyle takip alacaklısına alacağına mahsuben ihale edilen borçluya ait taşınmazda bulunan O.. S..'in tahliyesi için muhtıra gönderilmesine ilişkin alacaklı talebinin, Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/799 Esas sayılı dosyasından 13/04/2011 tarihli tedbir ara kararı gereğince, borçlu hakkındaki icra takibinin dava sonuna kadar tedbiren durdurulmasına karar verildiğinden bahisle 27/01/2015 tarihinde icra müdürlüğünce reddedildiği, bu işleme yönelik şikayetin de mahkemece reddine karar verildiği görülmektedir.
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Asliye Ticaret Mahkemesince verilen takibin durdurulması yönündeki tedbir kararı, ihalenin kesinleşmesi üzerine taşınmazın tahliyesi için İİK.'nun 135. maddeye göre işlem yapılmasına engel değildir. Öte yandan, menfi tespit davasının kabulü halinde bile söz konusu kabul kararı kesinleşen ihale açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır.

İİK.'nun 135. maddesine göre yapılan işlem, alacaklı ile borçlu arasındaki bir takip işlemi olmadığından tedbir kararına dayanılarak yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön