İPÇY ile İcra Takibini Yapan ve Satış İsteyen Alacaklının Alacağı Altında Satış Yapılması Mümkündür


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi


ESAS NO : 2016/11721
KARAR NO: 2016/14582Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı banka tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takipte, borçlunun, yapılan ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece ipotek alacaklısının satıştan önce ipotek bedeli altında satışa muvafakat edip etmediğinin araştırılmaması nedeniyle ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmıştır.

İİK.'nun 129/1. maddesi uyarınca, birinci ve ikinci ihalede satışın yapılabilmesi için artırma bedelinin, malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve "satış isteyenin alacağına rüçhanı olan" alacakların toplamından fazla olması, bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesi zorunludur. Buradaki rüçhanlı alacaktan anlaşılması gereken satış isteyen alacaklının alacağına göre rüçhanı olan rehin alacaklarıdır.

İİK'nun 129. maddesindeki rüçhanlı alacaktan anlaşılması gereken satış yapılan dosya alacağına rüçhanlı alacaklardır. Bu nedenle ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibini yapan ve satış isteyen alacaklının alacağının altında satış yapılması mümkündür. Somut olayda takip alacaklısınn alacağına rüçhanlı alacak olmadığına göre İİK'nun 129 /1 maddesine aykırılık yoktur.

O halde, mahkemece ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön