İlk Sırada Rehin Alacağı var ise Sıra Cetveli Rehin Dosyasından Yapılır


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2014/15865
KARAR NO: 2014/17794Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi N.Y. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takipte alacaklı 19.12.2013 tarihli taleplerinin icra müdürü tarafından reddi işlemini şikayet etmeleri üzerine, B. 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2013/799E.-782 K. sayılı dosyasında şikayetin kabulü ile ipotekli taşınmazın satışından elde edilen paradan ipotek borcu ödendikten sonra kalan paranın B. 13. İcra müdürlüğünün 2013/4341 sayılı dosyasına gönderilmesi işleminin iptaline karar verildiğini, mahkeme kararı doğrultusunda işlemin iptali ile kalan paranın alacaklı bulundukları 2013/5408 esas sayılı icra dosyasına gönderilmesini talep ettikleri, icra müdürlüğünce sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haciz koyan icra dairesine ait olduğu gerekçesiyle paranın B. 13. İcra müdürlüğünün 2013/4341 sayılı dosyasına gönderilmesi yönünde işlem tesis edildiği, bu işleminin iptali istemiyle alacaklının icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece ilk haciz koyan icra müdürülüğünce sıra cetveli hazırlanması gerektiği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

İcra dosyasının incelenmesinde; alacaklının 19.12.2013 tarihli talebi üzerine, icra müdürlüğünce 23.12.2013 ve 24.12.2013 tarihli işlemler tesisi edilerek, ipotek alacaklısının alacağı ödendikten sonra, kalan paranın sıra cetveli yapılmak üzere Bursa 13. İcra müdürlüğünün 2013/4341 sayılı dosyasına gönderilmesine karar verildiği, alacaklının şikayeti üzerine B. 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2013/799E.-782 K. sayılı kararıyla, icra müdürlüğünün sıra cetveli duzenleyip ona göre kalan paranın paylaşılması gerektiği, bu yapılmadan ipoteğe ait alacağı ödenip kalan paranın başka dosyaya gönderilmesi işlemi usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle icra müdürlüğünün 23.12.2013 ve 24.12.2013 tarihli işlemlerinin iptal edildiği anlaşılmaktadır.

İcra mahkemesi kararları icra müdürlüklerini bağlar. Kaldı ki satış sonucu elde edilen paranın İİK 140 maddesi uyarınca bütün alacaklıların alacağını karşılamaya yetmemesi durumunda icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılması gerekir. Sıra cetvelinin ise ilk haciz koyan icra dairesince yapılması gerekir. Ancak satışın ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılması ve ipoteğin ilk sırada olması durumunda ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibin yapıldığı icra müdürlüğünce sıra cetvelinin düzenlenmesi tabiidir. Dolayısıyla icra müdürlüğünün B. 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2013/799E.-782 K. sayılı kararı doğrultusunda işlem tesis etmesi gerekirken, paranın ilk haczi uygulayan B. 13. İcra müdürlüğünün 2013/4341 sayılı icra dosyasına göndermesi doğru değildir.

O halde mahkemece şikayetin kabulü ile, icra müdürlüğünün B. 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2013/799E.-782 K. sayılı kararı doğrultusunda sıra cetveli düzenlemesi yönünde karar verilmesi gerekirken yazıl şekilde hüküm tesisi isabetsizidir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön