İhale Kesinleşmeden Borçlu Taşınmazı Başkasına Satsa Dahi Bu Kişi Fazla İhale Bedeli Üzerinde Hak...


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi


ESAS NO : 2018/2955
KARAR NO : 2018/7431


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi, alacaklı sıfatı ile borçlu Dinçer Bediz hakkında Bodrum 2. İcra Müdürlüğü’nün 2013/*** Esas sayılı dosyasından ilamlı icra takibi yaptığını bu dosyadan Bodrum 2. İcra Müdürlüğü’nün 2006/*** Esas sayılı dosyasındaki alacak üzerine 25.06.2013 tarihinde haciz koyduğu ve haciz konulan dosyanın borçlusu olan D. Bediz’in taşınmazının cebri icra ile satıldığını, dosya borcu ödendikten sonra kalan paranın üzerine haciz koyduğundan dosyaya celbini talep etmesi üzerine icra müdürünün şikayete konu 29.07.2013 tarihli red kararını verdiği anlaşılmaktadır.

İİK’nun 134/1. fıkrasına göre taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı, ihale anında mülkiyeti iktisap eder. Mülkiyetin alıcıya geçmesi için tapu siciline tescil gerekli değildir.

İİK’nun 140. maddesine göre satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmez ise icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar. İhale bedeli İİK 138 maddesine göre paylaştırılması sonucu bir bedel artmış ise bu para borçluya verilir.

Somut olayda ihale 30.06.2008 tarihinde alıcı S. Erdoğan’a ihale edildiği, ihale sonrası borçlu D. Bediz tarafından M. Demirtaş’a tapuda 08.04.2011 tarihinde satışının yapıldığı, ihalenin feshi davası sonucunda red kararı verilerek ihalenin 14.11.2011 tarihinde kesinleştiği, şikayetçi T.in, D. Bediz aleyhine başlattığı Bodrum 2. İcra Müdürlüğü’nün 2013/*** Esas sayılı dosyası üzerinden, Bodrum 2. İcra Müdürlüğü’nün 2006/*** Esas sayılı dosyasında yapılan satış sonrası artan ihale bedeli üzerine haciz konulduğu görülmektedir.

Yukarıda da belirtildiği üzere ihale anında mülkiyet alıcıya geçmiş olup, ihale sonrası borçlunun tapuda taşınmazı üçüncü bir kişi olan M. Demirtaş’a satmış olsa dahi bu kişi artan ihale bedeli üzerinde hak sahibi olamaz.

Bu nedenle taşınmazın ihale sonrası tapuda rücuen M. Demirtaş’a satışın yapıldığı gerekçesi ile şikayetçinin reddi isabetsiz olup icra müdürlüğünün 29.07.2013 tarihli red kararının iptal edilerek dosyada bulunan ihale bedelinin paylaştırılması sonucu artan bedelin hak sahiplerine ödenmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/07/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön