Ceza mahkemesince verilen tedbir kararı nedeniyle tescilin yapılamaması ihalenin feshi


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi


ESAS NO : 2012/24107
KARAR NO : 2012/35097


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alıcı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi , Beyoğlu *. İcra Müdürlüğünün 2007/*** esas sayılı satış dosyasında 34 TN * plakalı aracı ihale yolu ile 24.400,00 TL’ye satın aldığını, ihalenin kesinleşmesi üzerine aracın devir işlemleri için Beyoğlu Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne müracaatında araç üzerinde Üsküdar 6. Asliye Ceza Mahkemesince ihtiyati tedbir konulduğundan adına tescilinin yapılamayacağının belirtildiğini, bu nedenle ihalenin feshi ile ödediği paranın ve diğer zarar ve ziyanın kendisine verilmesini icra dosyalarını delil göstererek talep ve dava etmiştir.

Mahkemece şikayetin ihale tarihinden itibaren yasal sürede yapılmadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.

Üsküdar 6.Asliye Ceza Mahkemesi'nce 2006/*** esas sayılı dava dosyasının yargılaması sırasında verilen 14.09.2006 tarihli ara kararı ile şikayet konusu aracın 3. şahıslara devir ve temlikinin önlenmesi bakımından tedbir kararı verildiği ve tedbir kararının araç kaydına işlendiği , aynı mahkemenin yaptığı yargılama sonunda ise şikayet konusu aracın ihaleden önce TCK 54. maddesi gereğince müsaderesine karar verildiği görülmektedir. İhalede satın alınıp bedeli ödenen ve 25.05.2009 tarihinde kendisine teslim edilen araç ile ilgili olarak şikayetçi , ihalenin kesinleşmesi nedeniyle aracın adına tescilini istemesi üzerine ilçe emniyet müdürlüğünce 34 TN *** plakalı araç üzerinde yukarıda sözü edilen tedbir kararı gerekçe gösterilerek tedbir kararının kapsamında kalan araç yönünden ihale alıcısı adına tescil yapılamadığının bildirildiği anlaşılmıştır.

İİK.nun gayrimenkul ihalesini düzenleyen 123 ve müteakip maddeleri hükümleri; aksine hüküm bulunmadıkça ya da mahiyetine aykırı düşmedikçe, menkullerin satışı hakkında da uygulanmalıdır.

İİK.nun 134/2.maddesi uyarınca ihalenin feshi, ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde istenebilir. Aynı maddenin 6.fıkrasına göre ise satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa, şikayet müddeti öğrenme tarihinden başlar. Aynı maddede bu müddetin ihale tarihinden itibaren bir seneyi geçemeyeceği açıklanmıştır.

Somut olayda ihale 15.05.2009 tarihinde yapılmış, 7 günlük yasal süre geçirildikten sonra 10.07.2009 tarihinde ihalenin feshi için mahkemeye başvurulmuş, şikayet dilekçesinde; Asliye Ceza Mahkemesinde verilen tedbir kararı ile şikayete konu aracın adına tescil edilemediğini ileri sürülerek ihalenin feshi istenilmiştir. Bu haliyle ihale alıcısı ceza mahkemesinde verilen tedbir kararı nedeniyle aracın kendi adına tescilinin yapılamadığını ihaleden sonra trafik tescil işlemleri sırasında öğrenmiştir.

O halde mahkemece, şikayetçi ihale alıcısının aracın kendi adına tescilinin yapılamadığını öğrendiği tarihten itibaren yasal süresi içerisinde ihalenin feshini isteyip istemediğinin tespiti ile şikayet süresinde ise işin esası incelenerek sonucuna göre karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : İhale alıcısının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön