Taşınır RPÇ Yolu ile Takiplerde İpoteğin PÇ Yolu ile Takip Hükümleri Uygulanır


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Davacı vekili “ TAŞINIR REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ yolu ile İLAMSIZ TAKİP BAŞLATILDIĞINI, takiple birlikte icra müdürlüğünce rehinli araç ile ilgili yakalama şerhi işlendiğini, borca ve rehin hakkına süresi içerisinde itiraz edildiğini ve takibin durduğunu, İİK'nın 150/d maddesinin kıyasen uygulanacak maddelere içerisinde de yer almadığını, bu nedenlerle icra müdürlüğünden yakalama şerhi ve muhafaza tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulunulduğunu ancak talebin usul ve yasaya aykırı olarak reddedildiğini… rehinli araç üzerindeki yakalama şerhi ve muhafaza tedbirlerinin kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararın kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir. ”TMK'nın 940/2 maddesi trafik siciline kaydı zorunlu olan motorlu araçlar üzerinde rehin hakkı tesisi yönünden ipotek ile paralel bir düzenleme getirerek tescil ile rehnin kurulabilmesini sağlamaktadır. Bu durumda ise bu tür taşınır rehni alacaklısına rehin hakkının tanıdığı haklar yönünden (rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip hakkı), kanunda ayrık bir düzenleme olmaması kaydıyla, ipotek sahibinin hakları (ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip hakkı) ile benzer hakların tanındığının kabulü gerekmektedir. Zira gerek TAŞINIR REHNİ GEREKSE TAŞINMAZ REHNİNDE, REHİN HAKKININ SAHİBİNE VERDİĞİ YETKİ ALACAĞIN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE REHİNLİ MAL VARLIĞI DEĞERİNİ PARAYA ÇEVİRMEK VE ELDE EDİLECEK KARŞILIKTAN(BEDELDEN) ÖNCELİKLE ALACAĞINI ALMAK YETKİSİDİR. Bu haliyle trafik siciline kayıtlı araç üzerinde rehin tescille doğduğundan ve İİK'NIN TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİBİ DÜZENLEYEN 145-147 MADDELERİNDE DE SATIŞA HAZIRLIK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AYRIK BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞINDAN, İİK'nın ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe ilişkin satışa hazırlık işlemlerini düzenleyen 150/d maddesinin kıyasen uygulanması gerekmektedir. Anılan maddeye göre de, takip talebi ile satış hazırlıklarına başlanabileceği düzenlendiğinden, TAKİP TALEBİ İLE BİRLİKTE ARACIN YAKALANMASI, MUHAFAZASI VE KIYMET TAKDİRİ YAPTIRILMASI MÜMKÜNDÜR. Nitekim Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'de 2016/15290 E 2017/9240 K ve 2015/32754 E 2016/8198 K sayılı emsal kararlarında, takibin kesinleşmesini beklemeden aracın yakalanmasıyla muhafazasına ve kıymet takdiri yaptırılmasına yasal bir engel bulunmadığına hükmetmiştir. Bu doğrultuda mahkemece yakalama şerhinin kaldırılması talebini müdürlükçe reddine dair karar yönünden şikayetin reddine ilişkin verilen karar usul ve yasaya uygun olup, istinaf başvurusu yerinde görülmemiştir. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2020/76 KARAR NO:2021/1365 – YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2021/7995 KARAR NO:2022/443
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön