İİK Geçici Md. 18/2'nin 4. bendinin 2. paragrafı gereği 1 yıl içinde avansın re'sen tamamlanmaması


İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Şikayet olunan A. Bankası A.Ş.'nin alacaklı olduğu . İcra Dairesinin 2023/180*** (Kapatılan . İcra Müdürlüğünün 2020/50**) E. sayılı dosyasında bedeli paylaşıma konu taşınmazın tapu kaydına 03.07.2020 tarihinde ihtiyati haciz konulduğu, ödeme emrinin borçluya 01.07.2020 tarihinde tebliğ edildiği, takibin şekline ve ödeme emrinin tebliğ tarihine göre 11.07.2020 tarihi mesai saati bitimi itibariyle ihtiyati haczin kesinleştiği, adı geçen alacaklının 16.09.2020 tarihinde satış talep ettiği ve 19.09.2020 tarihinde 500,00 TL. satış avansı yatırdığı, bedeli paylaşıma konu taşınmazın Ankara'da elektronik satış uygulamasına geçilen 01.06.2022 tarihinden sonra 04.07.2023 tarihinde satılmış olduğu anlaşılmıştır.

Açıklanan tarihler itibariyle şikayet olunan A. Bankası A.Ş.'nin bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerindeki haczi yönünden uygulanacak hüküm; İİK'nın Geçici 18. maddesinin 1. fıkrasındaki; "1. Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde,....Geçiş tarihinden önce haczedilen mallar hakkında ise değişikliklerden önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur." hükmüdür. Buna göre şikayet olunanın haczi yönünden; satış avansının yeterli olmaması halinde 7343 sayılı Kanun ile değişik 106. maddedeki "...Satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması zorunludur....Kıymet takdiri ve satış giderlerinin, sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından ilaveten muhafaza giderinin tamamı, satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır." hükmü değil, 7343 sayılı Kanun ile değişiklikten önceki 110. maddenin, "Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider on beş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar..." hükmü uygulanacaktır.

İİK'nın Geçici 18. maddesinin 4. maddesindeki; "Geçiş tarihinden önce yapılan ilan üzerine ihalesi gerçekleştirilemeyen ve yeniden satışı talep edilen açık artırmalar hakkında da bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen ve ihdas edilen hükümler uygulanır.

106 ncı madde uyarınca çıkarılacak tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce satış talep edilmiş olmasına rağmen kıymet takdiri ile muhafaza ve satış giderlerinin tamamının yatırılmadığı hâllerde bu tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tarifede belirlenen giderlerin yatırılması zorunludur. Bu süre içinde giderler peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır." düzenlemesi, hükümde de belirtildiği üzere "Geçiş tarihinden önce yapılan ilan üzerine ihalesi gerçekleştirilemeyen ve yeniden satışı talep edilen açık artırmalar" ile ilgili olup, somut olayda uygulama yeri bulunmamaktadır.


Buna göre İlk derece Mahkemesince, 7343 sayılı Kanunun 33. maddesi ile İİK'na eklenen Geçici 18. maddesinin 1. maddesi uyarınca, şikayet olunan A. Bankası A.Ş.'nin  bedeli paylaşıma konu taşınmazdaki haczi ile ilgili süresinde haciz talep ettiği, bir miktar satış avansı yatırıldığı, İcra Müdürlüğünce satış avansının eksik olduğu belirtilip süre verilerek satış avansının tamamlanmasının istenmediği, sonuç olarak haczinin ve satış talebinin ayakta olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır (Ankara BAM 23. HD. T:03.04.2024, E:2024/583, K:2024/577).*********Satış isteyen alacaklının haciz tarihi Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine entegre elektronik satış portalında açık artırmanın uygulanmaya başlandığı tarihten önce ise, (satış isteyen alacaklının) 7343 s.k.nun geçici 18. maddesinin 3. fıkrası uyarınca satış tarifesine göre satış avansı yatırma zorunluluğu olmadığı gibi satış tarifesi gereği eksik gideri kendiliğinden tamamlama yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

Somut olayda, şikayete konu edildiği anlaşılan haciz tarihi itibariyle 7343 sk.dan önceki hali ile İİK.nun 106  ve 110. madde hükümleri uygulanacak olup buna göre davalı alacaklı H.T. vekilinin süresinde satış talep edip satış avansını yatırdığı dolayısıyla haczin halen ayakta olduğu dolayısıyla şikayetçinin davalı alacaklı H.T.'in takip dosyasındaki haczinin düşüğü yönündeki iddiası yerinde değildir (Konya BAM 7. HD. T:13/05/2024, E:2024/556, K:2024/723)**********İİK'nın 106/6.fıkrasında "Satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılan miktarın satış işlemleri sırasında yetersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürlüğü tarafından satış isteyene 15 günlük süre verilir ve bu sürede eksik miktar tamamlanmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır " düzenlemesi yine aynı kanunun geçici 18.maddesinin 2. Fıkrasının 1. bendinde "Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde, geçiş tarihinden sonra haczedilen mallar hakkında, bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 87, 106 ve 110 uncu madde hükümleri uygulanır. Geçiş tarihinden önce haczedilen mallar hakkında ise değişikliklerden önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur." düzenlemesinin yer aldığı,

İİK'nın 106.maddesinin 7.fıkrası gereği satış giderlerine ilişkin tarifenin 8 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği, tarifenin "Geçiş Hükümleri" kenar başlıklı geçici 1.maddesinde "Bu Tarife hükümleri; a) Bakanlıkça resmî internet sitesinden elektronik satış uygulamasına geçileceği duyurulan il veya ilçelerde belirlenen tarihten sonra haczedilecek mallar hakkında, b) Ülke genelinde ise, İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yılın sonunda haczedilecek mallar hakkında, uygulanır." düzenlemesinin getirildiği anlaşılmış olup, haciz tarihi itibariyle İİK'nun geçici 18/2-1. bendi uyarınca geçiş tarihinden önce haczedilen mallar hakkında değişikliklerden önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına devam olunacağından ve icra müdürlüğünce satış avansını tamamlamak üzere alacaklı tarafa muhtıra gönderildiği ve muhtıra gereği avansın tarifeye göre tamamlandığı anlaşılmakla İİK.'nın 106 ve 110 maddesi şartları oluşmadığından icra müdürlüğünce verilen karar usul ve yasaya uygun bulunmakla şikayetin reddine ilişkin kararda bir isabetsizlik olmadığı anlaşılmıştır.

Dairemizce yapılan değerlendirmeler neticesinde; HMK.nın 355.maddesine göre istinaf incelemesinin dilekçede belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılabileceği,  ancak kamu düzenine aykırılık görülmesi halinde bu hususun  resen nazara alınabileceği, dosya kapsamı, mevcut delil durumu dikkate alındığında, şikayetin reddine, ilişkin kararda mahkemenin vaka ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, hükümde kamu düzenine aykırılık da tespit edilmediği anlaşıldığından davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK.'nın 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine... (Adana BAM 10. HD. T:30/04/2024, E:2024/696, K:2024/981)**********7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 33. maddesi ile  eklenen "“GEÇİCİ MADDE 18'de "– “GEÇİCİ MADDE 18 – 111/b maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik ile 106 ncı madde uyarınca çıkarılması gereken tarife, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. 87, 88, 106, 110, 111/b, 114, 115, 118, 124, 126, 127, 129, 130, 133, 242 ve 244 üncü maddeler ile 134 üncü maddenin dokuz ve onuncu fıkralarında bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanmasına Adalet Bakanlığınca belirlenen il veya ilçelerde, 111/b maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanır ve bu değişiklikler en geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulanır. Değişikliklerin hangi il veya ilçede ne zaman uygulanacağı Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde duyurulur. Bu değişikliklerin uygulanmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:1. Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde, geçiş tarihinden sonra haczedilen mallar hakkında, bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 87, 106 ve 110 uncu madde hükümleri uygulanır. Geçiş tarihinden önce haczedilen mallar hakkında ise değişikliklerden önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 2. Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde, geçiş tarihinden sonra ilanı yapılacak açık artırmalar hakkında, bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 88, 114, 115, 118, 124, 126, 127, 129 ve 130 uncu maddeler, 134 üncü maddenin dokuz ve onuncu fıkraları ile ihdas edilen 111/b maddesi uygulanır. Geçiş tarihinden önce ilanı yapılmış açık artırmalar hakkında ise değişikliklerden önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur.3. Uygulamaya geçilen il ve ilçelerde, taşınır rehninin veya ipoteğin paraya çevrilmesi, iflas tasfiyesi ve ortaklığın giderilmesine ilişkin satışlar bakımından, geçiş tarihinden sonra ilanı yapılacak açık artırmalar hakkında bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen ve ihdas edilen hükümler uygulanır. Geçiş tarihinden önce ilanı yapılmış açık artırmalar hakkında ise değişikliklerden önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur.4. Geçiş tarihinden önce yapılan ilan üzerine ihalesi gerçekleştirilemeyen ve yeniden satışı talep edilen açık artırmalar hakkında da bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen ve ihdas edilen hükümler uygulanır.106 ncı madde uyarınca çıkarılacak tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce satış talep edilmiş olmasına rağmen kıymet takdiri ile muhafaza ve satış giderlerinin tamamının yatırılmadığı hâllerde bu tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tarifede belirlenen giderlerin yatırılması zorunludur. Bu süre içinde giderler peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır.." şeklinde düzenleme mevcuttur .

08 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 31772 sayılı "Satış Giderleri Tarifesi"nin "Satış giderinin avans olarak ödenmesi" başlıklı 3 .maddesinde "(1) Satış talep edilmesi halinde ücret tablosunda yer alan satışı istenen mahcuz mala ait satış giderlerinin peşin olarak yatırılması zorunludur . (2) Satış işlemleri sırasında bu Tarifede belirtilen ve peşin olarak yatırılan miktarın yetersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü tarafından miktarın tamamlanması için satış isteyene on beş günlük süre verilir." ve yine aynı kanunun  "Taşınmaz mallara ilişkin satış gideri" başlıklı 4. maddesinde "(1) Taşınmaz malların satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır. (2) Taşınmaz mallara ilişkin satış gideri, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir." şeklinde yasal düzenleme mevcuttur .

08/03/2022 tarih ve 31772 sayılı Resmi Gazetede yayınlan " İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik" Geçiş hükmü"başlıklı GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik hükümleri;a) Bakanlıkça resmî internet sitesinden elektronik satış uygulamasına geçileceği duyurulan il veya ilçelerde belirlenen tarih itibarıyla ilanı yapılacak artırmalar hakkında, b) Ülke genelinde ise yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yılın sonunda ilanı yapılacak artırmalar hakkında, uygulanır" şeklinde düzenleme mevcuttur.

Adalet Bakanlığı'nın 29/08/2022 tarihli duyurusunda ise; "İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik ile Satış Giderleri Tarifesi 8 Mart 2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, …7343 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na eklenen Geçici 18’inci madde hükmüne istinaden, mezkûr Yönetmelik ve Tarife’nin uygulanmasına Antalya, Aydın, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun ve Van illeri ile bu illere bağlı olan ilçelerde 01.09.2022 tarihi itibarıyla ilanı yapılacak artırmalar hakkında başlanacaktır." şeklinde belirtilmiştir.
 
Buna göre somut olayda; alacaklı G.E. vekili tarafından borçlu N.Ş. hakkında 65.185,38 TL alacağın tahsili amacıyla kambiyo senetlerine mahsus yolla takip başlatıldığı, davacı . Varlık Yönetimi tarafından icra müdürlüğünce düzenlenen 09/08/2023 tarihinde düzenlenen sıra cetvelinin 2.sıradaki alacağına itiraz edildiği, 2. sırada yer alan . İcra Müdürlüğünün 2017/68718 E sayılı dosyasında 100.madde cevabında kesin haciz tarihinin 23/06/2009 tarihi olduğu, satış talebinin 09/03/2011 olduğu, avans tarihinin 31/03/2011 olduğu, taşınmazın 16/03/2023 tarihinde satıldığı, ikinci ihalenin 13/04/2023 tarihinde yapıldığı, 08 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 31772 sayılı "Satış Giderleri Tarifesi"nin Adalet Bakanlığı'nın 29/08/2022 tarihli duyurusu uyarınca Samsun ili için 01/09/2022 tarihinden sonra konulacak hacizler sonucu yapılacak arttırmalar için geçerli olduğu, haciz tarihinin ve satış avansı yatırılmasının 01/09/2022 tarihinden önce olması ve süresinde satış talep edilerek  "taşınmaz satış avansı" açıklamasıyla 31/03/2011 tarihinde bir miktar satış avansının yatırılmış olması nazara alındığında, icra müdürlüğünce tanzim edilen sıra cetvelinin usul ve yasaya ve dosya kapsamına uygun olduğu sonuç ve kanaatine varılmakla, vaki şikayetin reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır (Samsun BAM 4. HD. T:13/03/2024, E:2024/57, K:2024/787).********


Yukarıda açıklanan hükümler birlikte değerlendirildiğinde, her ne kadar icra müdürlüğünce davacı tarafın satış talebi gerekli masrafın süresi içerisinde tamamlanmadığından bahisle ret edilmiş ise de, davacının ihtiyati haciz tarihinin 02/10/2018 tarihi olduğu, taşınmaz maliki borçluya ödeme emrinin 28/09/2018 tarihinde tebliğ edildiği, ihtiyati haczin kesin hacze dönüştüğü,  bu durumda İİK'nun geçici 18/2-1. bendi uyarınca geçiş tarihinden önce haczedilen mallar hakkında değişikliklerden önceki hükümler ile ilga edilen hükümlerin uygulanmasına devam olunacağı, alacaklı vekili tarafından tarifede belirtilen masrafın 06/02/2024 tarihinde yatırıldığı, icra müdürlüğünce satış talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken talebin reddine karar verilmesinin, yine Mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken şikayetin reddine karar verilmesinin yerinde olmadığı anlaşıldığından davacı vekilinin istinaf talebinin kabulü ile  . İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2024/64 Esas 2024/80 Karar sayılı kararının HMK'nın 353/1-b-2 maddesi gereğince kaldırılmasına karar verilerek, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur (Kayseri BAM 5. HD. T:27/02/2024, E:2024/326, K:2024/325)
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Satış (ihale) İşlemleri” sayfasına dön