Tahsil Edilen Borç Nedeniyle Haksız Haciz, Maddi ve Manevi Tazminat Sebebi


Maddi, manevi ve diğer tazminat davaları
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Esas: 2004/3102, Karar: 2004/12458 İçtihat


Davalı şirket, tahsil ettiği alacak için davacı hakkında takip yaparak evinde haciz işlemi uygulayıp davacının maddi ve manevi zararına sebep olduğundan; davacı yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya uygundur.

(Karar Tarihi : 16.12.2004)

"Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 17.Hukuk Mahkemesi'nce verilen 18.11.2003 tarih ve 2002/436-2003/902 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Pınar Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin kullandığı aracın karıştığı trafik kazası sonucu davalıya sigortalı araçtaki hasar tutarı olan 140.000.000 TL.sinin müvekkilinin kullandığı aracın sigortacısı olan A____ Sigorta A.Ş. tarafından davalı şirkete ödenerek, ibraname alınmasına rağmen, davalı sigorta şirketinin tahsil ettiği bedel için müvekkili aleyhine icra takibine giriştiğini, müvekkilinin evinde haciz yapılarak, hacizli malların muhafaza altına alındığını, haksız haciz işlemi nedeniyle müvekkilinin maddi ve manevi zarara uğradığını ileri sürerek, 80.000.000 TL maddi, 5.000.000.000 TL manevi zararın faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının mağduriyetine kendi sigorta şirketinin sebebiyet verdiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalı şirketin tahsil ettiği alacak için takip yaparak, davacının evinde haciz işlemi uygulamasının davacının maddi ve manevi zararına sebep olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 44.000.000 TL maddi, 300.000.000 TL manevi tazminatın faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Ancak, davanın kısmen kabulüne karar verilmesine rağmen davalı vekili yararına vekalet ücreti tayin edilmemesi doğru görülmediğinden, kararın bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerden dolayı davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 16.12.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Tazminat Hukuku” sayfasına dön