SATIŞ İLANININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMAMASI NEDENİYLE İHALENİN FESHİ


İcra ve İflas Hukukunda Tebligat İşlemleri, Usulsüz Tebligat, Geçerli Tebligat Şartları, Tebligatın İncelenmesi.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2014/15153
KARAR NO : 2014/16676
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimitarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK.'nun 114/3. maddesinde; ''...Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır'' hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin 4. fıkrası uyarınca ise; ''...Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır...'' Diğer taraftan, İİK.'nun 124/3.maddesinde ''Şartnameye,...elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vermeye ilişkin hususlar yazılır.” hükmüne yer verilmiştir. Anılan Kanun'un 126/4. maddesine göre ise;''Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.'' İİK.'nun 129/1. maddesinde de, ''...ihale elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir...'' düzenlemesi öngörülmüştür.
6352 Sayılı Yasa ile yapılan anılan değişikliklerin ise aynı yasanın 106.maddesi gereğince bu Kanun'un yayım tarihi olan 05.07.2012 tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

Somut olayda, 20.09.2013 tarihli satış ilanı ile aynı tarihli şartnamede elektronik ortamda teklif vermeye ilişkin hususlar gösterilmediği gibi ihale tutanağında da elektronik ortamda verilmiş bir teklif bulunup bulunmadığı belirtilmemiştir. Öte yandan, tüm dosya içeriği ile satış ilanının elektronik ortamda yapılmadığı sabittir.

Bu durumda, satış memurluğunca satış kararının verildiği tarih dikkate alındığında, ihalede İİK.'nun 114., 124., 126. ve 129. maddelerinin uygulanması gerektiği halde, şartname, satış ilanı ve ihalenin sözü edilen yasal düzenlemelere uygun yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca, mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken,değinilen yasal düzenlemeler göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Şikayetçinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Tebligat İşlemleri” sayfasına dön