VEKİLİN UYAP ÜZERİNDEN YA DA FİZİKİ DOSYA ÜZERİNDEN BİR İŞLEM YAPMASININ İADE TEBLİGAT HABERDAR SAYILMASI


İcra ve İflas Hukukunda Tebligat İşlemleri, Usulsüz Tebligat, Geçerli Tebligat Şartları, Tebligatın İncelenmesi.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

VEKİLİN UYAP SİSTEMİ ÜZERİNDEN YA DA FİZİKİ DOSYA ÜZERİNDEN HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMASININ İADE DÖNEN TEBLİGATTAN HABERDAR OLDUĞU SONUCUNU DOĞURMAYACAĞI

Özet: Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davacı tarafa çıkartılan yabancı mahkeme ilamının kesinleşme ve apostil şerhini içeren konsolosluk yahut noterce onaylanmış tercüme aslının sunulması yönünde ihtarı içeren tebligat davacı vekiline tebliğ edilememiş, dosyaya bila tebliğ iade dönmüştür. Davacı vekilinin gerek UYAP sistemi üzerinden gerekse fiziki dosya üzerinden herhangi bir işlem yapması, dosyada iade dönen tebligattan haberdar olduğu sonucunu doğurmaz. Dosyada davacı tarafça yatırılan yeterli gider avansının da bulunduğu görülmektedir. Bu durumda mahkemece, anılan eksikliğin giderilmesi için davacı tarafa usulüne uygun olarak süre verilerek eksiklik giderildiği takdirde hasıl olacak sonucu uyarınca işin esasının incelenmesi gerekirken açıklanan yönde işlem yapılmadan hüküm kurulması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.


T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2016/11811 K: 2018/2265 K.T.: 20.02.2018
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, Türk Medeni Kanunu’nun 166/1 maddesine dayalı boşanma davası olarak açılmış, davacı erkek vekili cevaba cevap dilekçesi ile davalarını tamamen ıslah ettiklerini beyanla davalarını … … Asliye Mahkemesi’nin 17.02.2013 tarih ve 2002/01167 Aile İşleri sayılı yabancı mahkeme kararının tanıma ve tenfızi davasına dönüştürdüklerini belirtmiş, boşanma konusunda özel yetki içeren vekaletnamesinin yanı sıra ıslah yetkisini içeren vekaletnamesini de dosyaya sunmuştur.

Mahkemece, davacı vekilinin ıslah dilekçesi ekinde yabancı mahkeme ilamının kesinleşme ve apostil şerhli aslının sunulmadığı, 5718 S.Y. 53/1 -a-b maddelerine göre talebe konu yabancı mahkeme ilamının kesinleşme ve apostil şerhini içeren konsolosluk yahut noterce onaylanmış tercüme aslının sunulmasının dava şartı olduğu, bu eksikliğin giderilmesi için davacı vekiline meşruhatlı davetiye çıkarıldığı, her ne kadar bu davetiye davacı vekiline tebliğ edilememiş, tebligat iade dönmüş ise de davacı vekilinin 02/12/2015 tarihli dilekçesi ile dosyada işlem yaptığı ve vekaletname sunduğu, bu nedenle mahkemenin ihtarından haberdar olduğu, buna rağmen davacı tarafça yabancı boşanma ilamının kesinleşme ve apostil şerhli aslı ile talebe konu ilamın noter yahut konsolosluk onaylı tercüme aslının sunulmadığı gerekçesiyle davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmiş ise de mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davacı tarafa çıkartılan yabancı mahkeme ilamının kesinleşme ve apostil şerhini içeren konsolosluk yahut noterce onaylanmış tercüme aslının sunulması yönünde ihtarı içeren tebligat davacı vekiline tebliğ edilememiş dosyaya bila tebliğ iade dönmüştür. Davacı vekilinin gerek UYAP sistemi üzerinden gerekse fiziki dosya üzerinden herhangi bir işlem yapması, dosyada iade dönen tebligattan haberdar olduğu sonucunu doğurmaz. Dosyada davacı tarafça yatırılan yeterli gider avansının da bulunduğu görülmektedir. Bu durumda mahkemece, anılan eksikliğin giderilmesi için davacı tarafa usulüne uygun olarak süre verilerek eksiklik giderildiği takdirde hasıl olacak sonucu uyarınca işin esasının incelenmesi gerekirken, açıklanan yönde işlem yapılmadan hüküm kurulması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 20.02.2018 (Salı)
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Tebligat İşlemleri” sayfasına dön