Mirası Reddeden Mirasçı Hakkında Takip Yapılması Mümkün Değildir


Nişanlanma, Evlenme, Ayrılık ve Boşanma davalar, Velayet, Vesayet, Nafaka ve Tazminat davası, Mal Rejimleri, Ad Soyad Tashihi davaları, Yaş Tashihi davası, Hak ve Fiil Ehliyeti, Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Reddi Miras ve Reddin İptali davaları
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2013/13514
KARAR NO: 2013/21516


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi E.Ö. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Takip öncesinde ölen borçlunun mirasçılarının da aralarında bulunduğu borçlulara karşı kambiyo senetlerine mahsus takip başlatıldığı, mirasçı borçlulardan Naciye Altıntaş'ın takibe itirazda bulunduğu, mahkemece borçlunun tüm itirazlarının reddine karar verildiği anlaşılmıştır .

Mirasçı borçlunun itiraz tarihi itibariyle mirasın reddi talebi yoksa da, yargılama aşamasında ibraz edilen karara göre şikayetçi borçlunun, 3 aylık yasal süre içerisinde Medeni Kanun'un 606. maddesi kapsamında sulh hukuk mahkemesine başvurarak, muris İ.A.'ın mirasını reddettiği, Küçükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/12/2012 tarih ve 2012/** - ** E.K. sayılı kararı ile 26/09/2012 tarihi itibariyle mirasın kayıtsız şartsız reddedildiğinin tespit edildiği görülmektedir. Bu durumda İİK. nun 53. maddesi uyarınca mirasçı hakkında takip yapılması mümkün değildir. Buna göre mirasçı mirasın reddine ilişkin karara istinaden icra mahkemesine başvurarak hakkındaki takibin iptalini isteyebilir.

Mirasçı sıfatı ile hakkında takip yapılan borçlunun bu başvurusu, İİK.nun 16.maddesi kapsamında şikayet olarak kabul edilmelidir. Bu konudaki şikayet kamu düzeni ile ilgili olup, İİK.nun 16/2.maddesi uyarınca süreye tabi değildir.

O halde mahkemece mirasın reddi kararı uyarınca şikayetin kabulü ile şikayet eden borçlu hakkındaki takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2009/3636
KARAR NO: 2009/11786

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu S.K. hakkında 30.07.2007 tarihinde bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi yapıldığı ve takip kesinleştikten sonra borçlunun 14.12.2007 tarihinde vefat ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda borçlu takipten sonra öldüğünden İİK. nun 53. maddesi gereğince alacaklının tereke aleyhine veya mirasçılar aleyhine takibin devamını istemesi gerekir. Eğer mirasçılar hakkında takibin devamını isterse reddi miras için Medeni Kanun gereğince tayin edilen 3 aylık süre içerisinde takibin geri bırakılması icabeder. Alacaklı terekeye karşı takibe devam etmek isterse bundan sonraki işlemlerin tereke mümessillerine tebliği icabeder. Ancak bu durumda üç aylık mirasın reddi süresi beklenmez.

Somut olayda alacaklı vekilinin takibi mirasçılara yöneltdiği anlaşılmaktadır. İİK. nun 53. maddesi gereğince mirasçılar hakkındaki takip, ilk takibin devamından ibaret bulunduğu için mirasçılara ödeme emri çıkarılmasına gerek yoktur. Takibin kendilerine karşı devam ettirilmesi yönündeki alacaklı isteminin tebliği ile yetinilmesi yeterlidir. Buna rağmen ödeme emri çıkarılması halinde, mirasçılar murisin ölümünden önceki ve kesinleşmiş işlemlere karşı murisin itiraz hakkı bulunmadığı sürece itiraz edemezler. Mirasçıların itirazı, mirasçı olunmadığı, mirasın reddedildiği, imhal, itfa, zamanaşımına (İİK’nun 71. maddesi) benzer itirazlar olabilir.

Mirasçı borçluların 3 aylık yasal süre içerisinde Medeni Kanunun 606. maddesi kapsamında Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak, muris S.K.’ın mirasını reddettikleri, Salihli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/***-*** sayılı, 09.04.2008 tarihli kararı ile, mirasın reddi taleplerinin kabulüne ve reddin tesciline karar verildiği görülmektedir. Açıklanan ilam nedeniyle mirasçılar haklarında yapılan takibe itiraz edebilirler. Bu durumda, İİK. nun 53. maddesi uyarınca mirasçılar hakkında takip yapılması mümkün değildir.

Mirasçı sıfatı ile hakkında takip yapılan borçluların bu başvurusu, İİK. nun 16.madde kapsamında şikayet olarak kabul edilmelidir. Bu konudaki şikayet taraf ehliyetine ilişkin olup, İİK. nun 16/2.maddesi uyarınca süreye tabi değildir.

O halde, mahkemece şikayetin kabulü yerine süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 02.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Kişiler & Aile Hukuku” sayfasına dön