Alt kiracı üçüncü kişi sayılmayacağı için İİK.276. madde hükmünün uygulanması mümkün değildir.


Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Tapu İptali ve Tescili davası, Tapu Sicili, Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış Vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Muvazaa, Taşınmaz Mülkiyeti, Sükna, İntifa Hakkı, Şufa Hakkı, Ecri Misil davaları, Borçlar Kanunu'nun Kiralar ile ilgili Hükümleri, Tahliye davaları, Kira Sözleşmeleri, Tahliye
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2016/18987 Esas - 2017/275 Karar
Alt kiracı üçüncü kişi sayılmayacağı için bu madde hükmünün uygulanması mümkün değildir.
(Karar Tarihi : 16.01.2017)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 10.02.2016 tarih, 2015/26014 E., 2016/3380 K. sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Kiralayan ____ tarafından, ____ içinde bulunan bağımsız bölümlerinin kiralanmasına ilişkin kiracı ____ Petrol A.Ş. aleyhine adi kiraya ya da hasılat kiralarına dayalı olarak kira alacağının tahsili ve tahliye talepli olarak ilamsız icra takibi başlatıldığı, takibin kesinleşmesinin akabinde, taşınmazın tahliyesi için gidildiğinde şikayet eden üçüncü kişilerin taşınmazda alt kiracı olarak değil kiracı sıfatıyla bulundukları iddiasıyla tahliye işlemine karşı itirazda bulundukları, icra müdürlüğünce tahliye işlemine devam edildiği, şikayetçilerin tahliye ve kendilerine tahliye için 7 günlük süre verilmesine dair işlemlerin iptali talebiyle icra mahkemesine başvurdukları, mahkemece, şikayetçilerin, takibe konu yerde ____ Petrol A.Ş.'nin alt kiracısı olarak bulundukları kabul edilerek, asıl kiracının kira ilişkisinin herhangi bir nedenle son bulması halinde alt kiracıların da kiracılığının sona ereceği belirtilerek yapılan işlemde yasaya aykırı bir yön bulunmadığından şikayetlerin reddine karar verilmiştir.

Taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesinde, tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka kişi ile karşılaşılması halinde, icra memurunun uyması gereken usul, İİK'nun 276. maddesinde düzenlenmiştir.

Anılan maddenin birinci fıkrasına göre; tahliyenin infazı sırasında kiracıdan başka bir şahıs bulunur ve işgalde haklı olduğuna dair resmi bir vesika gösteremezse derhal tahliye olunur. Aynı maddenin ikinci fıkrasında, üçüncü kişi resmi bir vesika gösterememekle beraber icra müdürlüğüne ibraz olunan mukavele tarihinden önceki bir zamandan beri orayı işgal etmekte olduğunu beyan eder ve bu beyan icra müdürü tarafından mahallinde yapılacak tahkikatla teeyyüt ederse, icra müdürünün tahliyeyi tehir ile üç gün içinde keyfiyeti icra mahkemesine bildireceği öngörülmektedir.

Somut olayda, taşınmazda karşılaşılan kişiler, alt kiracı değil kiracı olduklarını ileri sürüp bu iddialarını desteklemek için ____'nca kira bedellerinin doğrudan taraflarına ödenmesine dair yazılan yazıyı ibraz etmişlerdir. Bahse konu yazıda şikayetçiler ile ____ arasında kira akdi kurulduğuna dair açık yada zımni herhangi bir ibare bulunmamakta olup bu belge, İİK'nun 276. maddesinde yer alan (resmi bir vesika) olarak kabul edilmeyeceğinden, bu belgeye dayalı olarak şikayetçilerin kiracı olarak kabulleri mümkün değildir.

Şikayetçilerin işgal ettiği bağımsız bölümlerin kira kontratında alt kiraya verilen bağımsız bölümler olduğu dosya kapsamı ile sabittir. Bu nedenle alt kiracı sıfatı ile borçluya tebaan mecurda oturdukları için İİK'nun 276/son fıkrası uygulanmasında üçüncü kişi sayılamazlar. İcra müdürlüğünce, şikayetçilere mecuru tahliye etmesi için süre verilmesi yönündeki şikayet konusu işlemi usul ve yasaya uygundur. Bu nedenle mahkemece, şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi yerinde olup, mahkeme kararının onanması gerekirken, Dairemizce maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla, karar düzeltme isteminin kabulü ile bozma kararının kaldırılarak mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle onanması gerekmiştir.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 276 :(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/113 md.)

Tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir şahıs bulunur ve işgalde haklı olduğuna dair resmi bir vesika gösteremezse derhal tahliye olunur.

Şu kadar ki, bu şahıs resmi bir vesika gösterememekle beraber daireye ibraz olunan mukavele tarihinden evvelki bir zamandan beri orayı işgal etmekte bulunduğunu beyan eder ve bu beyanı icra memuru tarafından mahallinde yapılacak tahkikatla teeyyüt ederse memur, tahliyeyi tehirle üç gün içinde keyfiyeti icra mahkemesine bildirir.

Merci, tarafları dinliyerek icabına göre tahliyeyi emreder veya taraflardan birinin yedi gün içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumuna karar verir. Bu müddet içinde mahkemeye müracaat edilirse, davanın neticesine göre hareket olunur. 36 ncı madde hükümleri burada da uygulanır. Dava etmiyen taraf iddiasından vazgeçmiş sayılır.

Borçlunun nesep ve sebepten usul ve füruu, karı veya kocası, ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ve iş ortakları ile borçluya tebaan mecurda oturdukları anlaşılan diğer şahıslar, bu madde hükmünün tatbikında üçüncü şahıs sayılmazlar.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Kira Hukuku” sayfasına dön