Kazaya bağlı veya diğer yaralanmalardaki maddi ve manevi tazminatlar


Türk Ticaret Hukuku, Ticari İşletme, Tacir, Ticari Şirketler ve Ortakların Sorumlulukları, Kooperatif davası, Kıymetli Evrak/Kambiyo Senetleri, Sigorta Hukuku, Borçlar Genel Hukuku, İşçi, İşveren Hukuku
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 15.10.2020 T. 405/5729

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 08.10.2020 T. 3641/5376

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeni ile maddi tazminat istemi-

17. HD. 07.10.2020 T. 2439/5242

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davada maluliyet raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi (şikayetlerle dava konusu kaza ile illiyeti olup olmadığının belirlenmesi) gerektiği-

17. HD. 07.10.2020 T. 3629/5191

Trafik kazası sonucu yaralanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat; birleşen dava ise trafik kazası sonucu yaralanma nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkin davada; davacı tarafından davalı ve dava dışı sigorta şirketi aleyhine bakiye maddi tazminatın tahsili için dava açıldığı, anılan dava dosyasının, eldeki dava dosyası ile birleştirilmesine karar verildiği, ancak mahkemece birleşen dava dosyası hakkında herhangi bir karar verilmediği, bu husus, HMK'nun 297. maddesinin 2. fıkrasındaki "Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir." şeklindeki emredici düzenlemeye aykırılık teşkil ettiği için mahkemece, açıklanan yönler gözetilmeyerek birleşen dava ile ilgili herhangi bir karar verilmemiş olmasının usul ve yasaya uygun düşmediği ve kararın bozulması gerektiği-

4. HD. 28.09.2020 T. 411/3026

Trafik kazasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkin davada; mahkemece bozma ilamına uyulmasına karar verilmesine rağmen, bozma gereğinin kısmen yapılmadığı; olayın gelişimi, tarafların durumu gözetildiğinde, hatır taşıması nedeniyle yapılan indirim miktarının az olduğu anlaşıldığından, daha üst düzeyde hakkaniyet indirimi yapılmak üzere hükmün bozulması gerektiği-

4. HD. 16.09.2020 T. 568/2797

Trafik kazası sebebiyle cismani zarardan kaynaklı maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 08.07.2020 T. 2462/4504

Tazminat davası-

17. HD. 07.07.2020 T. 6549/4473

Tazminat davası-

17. HD. 07.07.2020 T. 2106/4441

Kasten yaralama eylemine dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davada; dava konusu para olduğu ve maddi tazminat isteminin bir kısmı reddedildiği için, reddedilen miktar üzerinden davada kendisini vekil aracılığı ile temsil ettiren davalı yararına, Avukatlık Ücret Tarifesi'nin 13. maddesindeki düzenleme gereğince nispi avukatlık ücreti verilmediğinden kararın bozulması gerektiği-

4. HD. 07.07.2020 T. 4848/2614

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 06.07.2020 T. 179/4397

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 02.07.2020 T. 4245/4305

Asıl ve birleşen 2012/70 E. Sayılı davada davacı ...'nın, diğer birleşen davada davacı ...’nın trafik kazası sonucu yaralanması nedeniyle, Borçlar Kanunu'nun 46. maddesi (6098 sayılı TBK m. 54) gereğince çalışma gücü kaybı tazminatı istemi-

17. HD. 02.07.2020 T. 1772/4265

Kaza tarihinde yürürlükte bulunan Borçlar Kanunu'nun 46. maddesi (6098 sayılı TBK m. 54) gereğince davacının uğradığını iddia ettiği cismani zararların tazminine-

17. HD. 02.07.2020 T. 4863/4292

Tazminat davası-

17. HD. 01.07.2020 T. 6175/4221

Trafik kazasından kaynaklanan malüliyet nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 30.06.2020 T. 5252/4143

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle işgücü kaybı tazminatı ve bakıcı gideri istemi-

17. HD. 29.06.2020 T. 1468/4049

Davacı ... şirketinin sigortalısına cismani zarar nedeniyle ödediği tedavi giderinin rücuen tazminat istemi-

17. HD. 25.06.2020 T. 5879/4016

Yaralanma nedeni ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılamada-

4. HD. 24.06.2020 T. 1129/2256

Manevi tazminat davasında, hakimin tazminat miktarını belirlerken takdir hakkını kullanarak her olaya göre değişen durumları göz önünde bulundurarak objektif ölçütlere göre karar vermesi gerektiği-

4. HD. 30.06.2020 T. 1185/2417
4. HD. 24.06.2020 T. 147/2223
4. HD. 09.06.2020 T. 190/1764
4. HD. 09.06.2020 T. 2068/1742

Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebine ilişkin davada, maluliyet raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi gerektiği-

17. HD. 23.06.2020 T. 4787/3872

Tazminat davası-

17. HD. 22.06.2020 T. 4867/3778

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi tazminat istemi-

17. HD. 18.06.2020 T. 3205/3676

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 18.06.2020 T. 5420/3712

Trafik kazası nedeni ile cismani zarara dayalı tazminat istemi-

17. HD. 18.06.2020 T. 1685/3653

Tazminat davası-

17. HD. 18.06.2020 T. 4197/3727

Olayın oluş şekli, kaza tarihi, davacının maluliyeti bir arada değerlendirildiğinde trafik kazasından kaynaklı uyuşmazlıkta, 75.000,00 TL tutarındaki manevi tazminatın bir miktar fazla olduğu-

17. HD. 18.06.2020 T. 1658/3661

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi tazminat istemi-

17. HD. 18.06.2020 T. 1302/3667

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 18.06.2020 T. 5136/3689

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 17.06.2020 T. 1570/3594

Trafik sigortasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 16.06.2020 T. 1312/3511

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 15.06.2020 T. 5998/3404

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 11.06.2020 T. 3775/3384

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 11.06.2020 T. 3875/3386

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 11.06.2020 T. 2585/3385

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemi-

17. HD. 11.06.2020 T. 1119/3374

Kasten yaralama nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

4. HD. 08.06.2020 T. 941/1662

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 04.06.2020 T. 4748/3199

Haksız eylem sebebiyle manevi tazminat istemi-

4. HD. 04.06.2020 T. 1718/1643

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemi-

17. HD. 04.06.2020 T. 2441/3179

Trafik kazasından kaynaklanan tazminat istemi-

17. HD. 04.06.2020 T. 3636/3174

Trafik kazasından kaynaklanan daimi maluliyet ve bakıcı gideri zararı nedeni ile maddi tazminat istemi-

17. HD. 03.06.2020 T. 2327/3156

Trafik kazası sonucu yaralanma nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davasında, davacılarca davalı tarafın tam kusuruna dayanılarak istenen tazminat, mahkemece istenen kusur raporu neticesinde kusur indirimi yapılarak karar verilmesi gerekirken, davalıların zararın tamamından sorumlu tutularak karar verilmesinin bozmayı gerektirdiği-

4. HD. 03.06.2020 T. 597/1561

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle yapılan belgeli tedavi giderlerinin, zarardan sorumlu olduğu iddia edilen davalılar ve dahili davalı SGK Başkanlığı'ndan tahsili istemi-

17. HD. 01.06.2020 T. 3830/2968

Trafik kazası nedeni ile cismani zarara uğrayan şahsın, dava açmadan önce sigorta kuruluşuna başvurusunun gerekli olduğu- Başvuru sırasında eklenmesi gereken belgelerin içinde sağlık kurulu raporunun da bulunması gerektiği ve eğer işbu rapor bulunmazsa davacının dava açmadan önce usulüne uygun olarak davalıya başvurduğundan söz edilemeyeceği- Bunun sonucunda da davanın açılmasına davalının sebebiyet vermediğinin kabul edilerek, davalı aleyhine vekalet ücretine takdir edilmeyeceği-

17. HD. 06.02.2020 T. 3847/823
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, Yargıtay tarafından da temyiz isteminin reddine karar verilebileceği-

17. HD. 11.12.2019 T. 704/11806

Cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat taleplerine-

17. HD. 27.11.2019 T. 12/11162

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkin davada davacının maluliyet durumuna ilişkin kaza tarihi itibari ile yürürlükte bulunan Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü hükümlerine uygun ve trafik kazası ile davacıda meydana gelen maluliyet arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığının irdelendiği bir rapor alınması gerektiği-

17. HD. 11.11.2019 T. 787/10434

17. HD. 04.11.2019 T. E: 2206, K: 10086-

17. HD. 04.11.2019 T. 2206/10086

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı maddi tazminat ile manevi tazminat istemi-

17. HD. 24.10.2019 T. 2285/9914

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı maddi tazminat talebine-

17. HD. 24.10.2019 T. 3114/9901

Tazminat davası-

17. HD. 24.10.2019 T. 12416/9948

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 23.10.2019 T. 8223/9848

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve Güvence Hesabı Yönetmeliği gereği ödeme yapan davacının ödediği bedelin, zarardan sorumlu olduğu iddia olunan davalılardan rücuen tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemi-

17. HD. 23.10.2019 T. 17951/9871

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar sebebi ile maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 23.10.2019 T. 6480/9870

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle işgöremezlik tazminatı istemi-

17. HD. 23.10.2019 T. 2206/9866

Trafik kazası sonucu yaralanmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 23.10.2019 T. 4809/9847

Trafik kazası nedeni ile cismani zarara dayalı maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 23.10.2019 T. 2165/9867

Dava dilekçesi ile talep edilen tazminat miktarına dava tarihinden, ıslah dilekçesi ile talep edilen tazminat miktarına ıslah tarihinden faiz uygulanmasına karar verilmiş ise de, davalı sigorta şirketinin ıslah edilen miktar için de aynı tarihte temerrüde düştüğü kabul edilerek alacağın tamamı için dava tarihinden faiz uygulanması gerektiği-

17. HD. 23.10.2019 T. 2033/9849

Tazminat davası-

17. HD. 23.10.2019 T. 4781/9842

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 23.10.2019 T. 1795/9832

Trafik kazası sonucu cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 22.10.2019 T. 597/9782

Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 22.10.2019 T. 15230/9788

17. HD. 22.10.2019 T. E: 242, K: 9783-

17. HD. 22.10.2019 T. 242/9783

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 22.10.2019 T. 846/9760

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle işgücü kaybı tazminatı ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 21.10.2019 T. 4417/9676

Trafik kazasında yaralanma nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 21.10.2019 T. 1101/9655

Tazminat davası-

17. HD. 18.10.2019 T. 799/9628

Davacı sürücünün karşı araç trafik sigortacısından (ZMSS) cismani zarar nedeni ile maddi tazminat istemi-

17. HD. 17.10.2019 T. 2462/9547

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı maddi tazminat ile manevi tazminat istemi-

17. HD. 17.10.2019 T. 19295/9539

Trafik kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat istemi-

17. HD. 17.10.2019 T. 944/9598

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı maddi tazminat ile manevi tazminat istemi-

17. HD. 17.10.2019 T. 19169/9536

, tazminat davası-

17. HD. 16.10.2019 T. 990/9494

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 16.10.2019 T. 2502/9482

Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemi-

17. HD. 15.10.2019 T. 16639/9444

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi(tedavi masrafı) tazminat istemi-

17. HD. 15.10.2019 T. 514/9406

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 15.10.2019 T. 19393/9442

Trafik kazasında yaralanma nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 14.10.2019 T. 966/9301
17. HD. 01.06.2017 T. 21829/6316

Cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 14.10.2019 T. 888/9361

17. HD. 14.10.2019 T. E: 2016/18583, K: 9370-

17. HD. 14.10.2019 T. 18583/9370

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat talebine-

17. HD. 14.10.2019 T. 813/9358

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat ile manevi tazminat istemi-

17. HD. 10.10.2019 T. 14353/9213

Tazminat davası-

17. HD. 10.10.2019 T. 1502/9244

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı maddi tazminat istemi-

17. HD. 10.10.2019 T. 19316/9217

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı maddi tazminat ile manevi tazminat istemi-

17. HD. 10.10.2019 T. 19168/9210

17. HD. 10.10.2019 T. E: 2017/1601, K: 9200-

17. HD. 10.10.2019 T. 1601/9200

Tazminat davası-

17. HD. 09.10.2019 T. 18604/9140

İşyeri sigorta poliçesi gereği hasar bedelinden oluşan maddi tazminat istemi-

17. HD. 09.10.2019 T. 11447/9149

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 09.10.2019 T. 16975/9179

Trafik kazası nedeni ile cismani zarara dayalı maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 09.10.2019 T. 306/9160

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 09.10.2019 T. 9763/9136

Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 08.10.2019 T. 19407/9113

Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası-

17. HD. 08.10.2019 T. 469/9082

Hakem heyetince; kusur bilirkişi raporu alınmadan, davalı sigorta şirketince hasar dosyası kapsamında alınan kusur raporuna göre karar verilmiş olup eksik inceleme ile hüküm kurulamayacağı- Hakem heyetince, ceza soruşturma dosyası da getirtilerek Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden kusur dağılımına ilişkin, ayrıntılı, gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği-

17. HD. 08.10.2019 T. 15526/9120

Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 08.10.2019 T. 15509/9118

17. HD. 08.10.2019 T. E: 2016/18057, K: 9099-

17. HD. 08.10.2019 T. 18057/9099

Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 08.10.2019 T. 19438/9109

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 08.10.2019 T. 2927/9066

Sağlık uzmanları bireysel riskler sigortası kapsamında maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 07.10.2019 T. 5104/8992

6098 sayılı TBK'nun 54. maddesi gereğince, çalışma gücü kaybı nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 07.10.2019 T. 1282/8969

17. HD. 07.10.2019 T. E: 2017/1316, K: 8976-

17. HD. 07.10.2019 T. 1316/8976

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 07.10.2019 T. 198/8999

17. HD. 07.10.2019 T. E: 2017/1166, K: 8966-

17. HD. 07.10.2019 T. 1166/8966

17. HD. 07.10.2019 T. E: 2016/19178, K: 9043-

17. HD. 07.10.2019 T. 19178/9043

Trafik kazasında yaralanma nedeniyle maddi tazminat (tedavi gideri) istemi-

17. HD. 07.10.2019 T. 18739/8980

Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemi-

17. HD. 03.10.2019 T. 256/8940

Güvence Hesabı Yönetmeliği gereği davalının dava dışı 3. kişiye ödediği bedelin, araç maliki olduğu iddia edilen davacıdan rücuen tahsili istemiyle başlatılan icra takibine konu bedel yönünden, davacının borçlu olmadığının tespiti istemi-

17. HD. 03.10.2019 T. 17481/8881

17. HD. 03.10.2019 T. E: 2016/19896, K: 8912-

17. HD. 03.10.2019 T. 19896/8912

Tazminat davası-

17. HD. 03.10.2019 T. 17419/8915

17. HD. 03.10.2019 T. E: 2016/19919, K: 8908-

17. HD. 03.10.2019 T. 19919/8908

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi tazminat ile manevi tazminat istemi-

17. HD. 03.10.2019 T. 15766/8922

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle bakıcı gideri tazminatı istemi-

17. HD. 03.10.2019 T. 216/8936

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 02.10.2019 T. 15881/8838

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 02.10.2019 T. 16081/8832

Trafik kazasından kaynaklanan bedensel zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemlerine-

17. HD. 02.10.2019 T. 98/8845

Trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemlerine-

17. HD. 02.10.2019 T. 151/8843

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 02.10.2019 T. 15880/8830

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat ile manevi tazminat istemi-

17. HD. 01.10.2019 T. 223/8776

Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemi-

17. HD. 01.10.2019 T. 19538/8777

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 01.10.2019 T. 19744/8780

17. HD. 01.10.2019 T. E: 2016/20385, K: 8761-

17. HD. 01.10.2019 T. 20385/8761

Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemi-

17. HD. 01.10.2019 T. 16838/8778

Trafik kazası nedeni ile cismani zarara dayalı maddi tazminat istemi-

17. HD. 01.10.2019 T. 19092/8748

Trafik kazasından kaynaklanan sağlık sigorta poliçe kapsamında ödenen tedavi giderinin rücuen tahsili istemi-

17. HD. 01.10.2019 T. 19531/8790

Trafik kazası nedeni ile manevi tazminat istemi-

17. HD. 01.10.2019 T. 29/8768

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 01.10.2019 T. 16360/8751

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemi-

17. HD. 01.10.2019 T. 144/8771

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle işgöremezlik tazminatı, tedavi ve bakıcı gideri ile manevi tazminat istemi-

17. HD. 30.09.2019 T. 839/8662

Sağlık sigorta poliçesi gereği sigortalısına ödeme yapan davacının ödediği bedelin, 6111 sayılı Kanun gereği zarardan sorumlu olduğu iddia olunan davalıdan rücuen tahsili istemi-

17. HD. 30.09.2019 T. 17486/8666

Trafik kazasında yaralanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 30.09.2019 T. 19160/8637

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat talebine-

17. HD. 30.09.2019 T. 19016/8704

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 30.09.2019 T. 19834/8643

Sağlık sigorta poliçesi gereği sigortalısına ödeme yapan davacının ödediği bedelin, 6111 sayılı Kanun gereği zarardan sorumlu olduğu iddia olunan davalıdan rücuen tahsili istemi-

17. HD. 30.09.2019 T. 14424/8665

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar sebebi ile maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 26.09.2019 T. 126/8536

Tazminat davası-

17. HD. 26.09.2019 T. 17504/8612

Tazminat davası-

17. HD. 26.09.2019 T. 17291/8614

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı maddi tazminat ile manevi tazminat istemi-

17. HD. 26.09.2019 T. 17267/8556

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat talebine-

17. HD. 25.09.2019 T. 11406/8509

Trafik kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 25.09.2019 T. 16087/8514

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 25.09.2019 T. 19552/8506

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 24.09.2019 T. 16385/8430

Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemi-

17. HD. 24.09.2019 T. 20349/8456

17. HD. 24.09.2019 T. E: 2016/19631, K: 8440-

17. HD. 24.09.2019 T. 19631/8440

Tazminat davası-

17. HD. 23.09.2019 T. 18418/8398

Trafik kazasında yaralanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 23.09.2019 T. 19751/8353

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle, sürekli işgücü kaybı tazminatı istemi-

17. HD. 23.09.2019 T. 18170/8377

Cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 23.09.2019 T. 19695/8355

Tazminat davası-

17. HD. 23.09.2019 T. 19010/8366

Trafik kazasından kaynaklı cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 23.09.2019 T. 19626/8351

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı maddi tazminat istemi-

17. HD. 19.09.2019 T. 1615/8249

Tazminat davası-

17. HD. 19.09.2019 T. 16035/8261

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 19.09.2019 T. 19327/8253

Borçlar Kanunu'nun 46. maddesi (6098 sayılı TBK md. 54) gereğince çalışma gücü kaybı nedeniyle maddi tazminat ve 47. maddesi (TBK m. 56) gereğince manevi tazminat istemi-

17. HD. 19.09.2019 T. 17570/8275

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat ile manevi tazminat istemi-

17. HD. 19.09.2019 T. 1946/8245

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 18.09.2019 T. 18728/8233

Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemlerine-

17. HD. 18.09.2019 T. 18746/8235

Zilyedin idaresindeki aracı, aldığı gibi hasarsız biçimde araç malikine teslim etme zorunluluğu bulunduğu- Kira sözleşmesiyle aracın zilyedi olan davacının, aldığı şekliyle teslimle yükümlü olduğu araçta oluşan ve zarardan sorumlu olan (işleten ve sürücüsü) davalı tarafından giderilmeyen bakiye hasar bedelini talep hakkı bulunduğu- Davacı tanıkları tarafından, kaza günü 11 araçlı tur düzenlendiği, kazada yaralanan kişilerin olması ve kazanın etkisiyle diğer araçlardaki müşterilerin de turun iptalini istemeleri nedeniyle, 11 araçlık turun tamamının iptal edildiği beyan edilmiş olup, sadece tanık anlatımlarına dayalı olarak iddia edilen kazanç kaybının varlığı kabul edilemeyecekse de, tacir olan ve ticari faaliyet olarak turistik geziler düzenleyip kazanç elde eden davacının, bu faaliyetlerinin süreklilik arz ettiği ve davaya konu kazadan önce de aynı işi yapıp gelir elde ettiği dikkate alınarak bu yönde gerekli araştırmanın yapılması gerektiği- Mahkemece; konusunda uzman mali müşavir bilirkişiden, tacir olan davacının ticari defter ve kayıtları üzerinde inceleme yapılması ile kazanın meydana geldiği Ağustos ayından önceki ayda (turizm sezonu olan Temmuz ayı olduğundan menfaat dengesine uygun düşeceğinden) davacının günlük ortalama kazancının ne kadar olduğu (tüm maliyetler düşüldükten sonra) konusunda rapor alınması gerektiği-

17. HD. 18.09.2019 T. 10675/8237

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 18.09.2019 T. 7293/8229
17. HD. 10.06.2019 T. 16942/7135
17. HD. 28.05.2019 T. 15363/6849
17. HD. 06.05.2019 T. 11978/5572

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 18.09.2019 T. 16112/8218

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi tazminat istemi-

17. HD. 17.09.2019 T. 20245/8163

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 17.09.2019 T. 19220/8095

Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 17.09.2019 T. 16279/8125

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 17.09.2019 T. 19221/8101

Borçlar Kanunu'nun 46. maddesi (6098 sayılı TBK md. 54) gereğince çalışma gücü kaybı nedeniyle maddi tazminat ve 47. maddesi (TBK m. 56) gereğince manevi tazminat istemi-

17. HD. 17.09.2019 T. 19953/8158

Sigortasız araç sürücüsünün kusuru oranında davalının sorumlu olacağı gözetilerek; kusur durumunun belirlenmesi konusunda bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği dikkate alınarak; konusunda uzman makine mühendisi bilirkişiden kazanın oluşumunda kusur oranının belirlenmesi hususunda ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık bilirkişi raporu alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği- Kaza neticesinde davacının maruz kaldığı yaralanmaya ilişkin olarak Devlet Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu raporu mahkemece benimsenmiş olup bu raporda, davacının kaza nedeniyle oluşan maluliyeti % 14 olarak belirlenmişse de, anılan bu raporda, kaza tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak maluliyet değerlendirmesinin yapılmadığı görüldüğünden, mahkemece; olay tarihi itibariyle yürürlükte olan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ölçülerine göre, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'ndan, davacının kaza nedeniyle uğradığı çalışma gücü kaybı bulunup bulunmadığı ve varsa oranı konusunda ayrıntılı, gerekçeli ve denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği-

17. HD. 17.09.2019 T. 19206/8097

17. HD. 17.09.2019 T. E: 2016/18392, K: 8116-

17. HD. 17.09.2019 T. 18392/8116

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat talebine-

17. HD. 16.09.2019 T. 19792/8036

Trafik kazasında yaralanma nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 16.09.2019 T. 19157/7995

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi tazminat istemi-

17. HD. 16.09.2019 T. 19100/8071

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar sebebi ile maddi tazminat (tedavi gideri)istemi-

17. HD. 16.09.2019 T. 18101/8025

Tazminat davası-

17. HD. 16.09.2019 T. 18126/8079

Borçlar Kanunu'nun 46. maddesi (6098 sayılı TBK md. 54) gereğince çalışma gücü kaybı nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 16.09.2019 T. 18388/8066

Tazminat davası-

17. HD. 25.06.2019 T. 19851/7858

Trafik kazası nedeni ile cismani zarara dayalı tazminat istemi-

17. HD. 19.06.2019 T. 18202/7801

Davaya konu kazada kalıcı işgöremezliğe uğrayan davacıya davalı sigortacının davadan önce ödediği bedelin güncellenmiş değerinin hesaplamada dikkate alınması ve güncellenmiş bedelin düşülmesi, zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereği yerinde olmakla birlikte; indirimin, davalı tarafından düzenlenen ZMSS poliçesindeki teminat limitinden yapılmasının yerinde olmadığı- Davalı sigortacı tarafından davadan önce yapılan ödemenin, zararın belirlenmesinden sonra tazminatın tayininde dikkate alınması gereken bir husus olduğu, davalının sorumluluğu da hesaplanan tazminat miktarına göre ve poliçe teminat limitiyle sınırlı biçimde tayin edileceğinden, davalının ödediği bedelin güncellenmiş değerinin, poliçedeki teminat limitinden değil, davacı için hesaplanan tazminattan düşülmesi ve bu düşüm yapıldıktan sonra da davacının tazminat alacağı poliçe limiti üzerinde kaldığı ve davalının daha önce ödediği oranda limitini tükettiği gözetilmek suretiyle, davalı sigortacının ödediği bedelin limitten düşülmesiyle belirlenecek miktarın, davalı sigorta şirketi yönünden de hüküm altına alınması gerektiği-

17. HD. 19.06.2019 T. 19311/7775

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı maddi -manevi tazminat istemi-

17. HD. 19.06.2019 T. 17833/7803

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 19.06.2019 T. 3284/7826

17. HD. 19.06.2019 T. E: 1840, K: 7779-

17. HD. 19.06.2019 T. 1840/7779

Trafik kazası nedeniyle oluşan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat talebine-

17. HD. 17.06.2019 T. 17823/7660

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi tazminat istemi-

17. HD. 17.06.2019 T. 18305/7674

17. HD. 17.06.2019 T. E: 2016/15638, K: 7624-

17. HD. 17.06.2019 T. 15638/7624

Tazminat davası-

17. HD. 17.06.2019 T. 14700/7655

Maddi ve manevi tazminat davası-

17. HD. 17.06.2019 T. 18346/7697

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle işgöremezlik tazminatı istemi-

17. HD. 14.06.2019 T. 15650/7575

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat ile manevi tazminat istemi-

17. HD. 13.06.2019 T. 19362/7503

17. HD. 13.06.2019 T. E: 2016/15811, K: 7480-

17. HD. 13.06.2019 T. 15811/7480

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemi-

17. HD. 13.06.2019 T. 15844/7502

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 12.06.2019 T. 19502/7405

Tazminat davası-

17. HD. 12.06.2019 T. 18679/7442

17. HD. 11.06.2019 T. E: 2016/16240, K: 7273-

17. HD. 11.06.2019 T. 16240/7273

Cı vekili dava dilekçesinde, davalının sigortalısının karıştığı trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan müvekkilinin yaralandığını belirterek, 40.500,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı davanın reddini savunmuştur. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dava trafik kazası nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 11.06.2019 T. 18547/7319

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemi-

17. HD. 10.06.2019 T. 14993/7164

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı ömür boyu bakıcı gideri tazminatı istemi-

17. HD. 30.05.2019 T. 15703/7066

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 28.05.2019 T. 15369/6853

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 28.05.2019 T. 14885/6904
17. HD. 05.12.2018 T. 2947/11731

Tazminat davası-

17. HD. 28.05.2019 T. 14799/6901

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 28.05.2019 T. 16097/6856

Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 28.05.2019 T. 17488/6928

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle işgöremezlik tazminatı istemi-

17. HD. 27.05.2019 T. 5755/6779

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 27.05.2019 T. 14976/6787

Borçlar Kanunu'nun 46. maddesi (6098 sayılı TBK md. 54) gereğince çalışma gücü kaybı nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 27.05.2019 T. 14695/6836

Tazminat davası-

17. HD. 23.05.2019 T. 15202/6710

Trafik kazası nedeniyle maluliyetinden dolayı geçici ve sürekli iş göremezlik zararının hesabında rapordaki tarihler yanlış belirlendiğinden kararın hatalı olduğu-

17. HD. 23.05.2019 T. 14597/6625

17. HD. 23.05.2019 T. E: 2016/15806, K: 6693-

17. HD. 23.05.2019 T. 15806/6693

Takip konusu borca ilişkin sözleşmelerin imzalandığı tarihte “psikotik bozukluk” tanısı koyan rapor ile kısıtlı bulunan davalının tam ehliyetli kişilerin dahi her zaman yararlanma olanağı bulamadıkları banka kredisinden yararlanarak aldığı tüketici kredisini kullanmak suretiyle bir menfaat elde ettiğinin ve davacı bankanın ödeme talebine kadar tam ehliyetli biri gibi hareket edebilen davalının borcun ifası istendiğinde ehliyetsizliğini ileri sürerek ifadan kaçınmasının hakkın kötüye kullanılması olduğunun kabulü gerektiği- Hacir altındaki kişinin karşı tarafın aleyhine olacak şekilde kendi mal varlığında meydana gelen sebepsiz zenginleşme oranında sorumlu olacağı- Zira sebepsiz zenginleşme hükümleri gözetildiğinde zenginleşenin iade borcunun doğması bakımından fiil ehliyetinden yoksun olmanın sonuca etkili olmadığı-

13. HD. 23.05.2019 T. 31099/6470

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 22.05.2019 T. 15474/6592

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 22.05.2019 T. 13321/6555

Cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 22.05.2019 T. 542/6559

Sağlık sigorta sözleşmesine dayalı tazminat istemi-

17. HD. 21.05.2019 T. 9296/6541

Trafik kazası nedeni ile cismani zarara dayalı tazminat istemi- 6111 Sayılı Kanun gereği yasanın yayımlandığı tarihten önce ve sonra meydana gelen tüm trafik kazaları nedeni ile sunulan belgeli sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı ve bu nedenle davacının dava konusu tedavi giderlerinden belgeli/faturalı sağlık giderlerinin tümünden Sosyal Güvenlik Kurumunun, belgesiz/paramedikal giderlerden ise aracın işleteni, sürücüsü ve zorunlu mali sorumluluk sigortacısının sorumlu olduğu-

17. HD. 20.05.2019 T. 14762/6404

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat ile manevi tazminat istemi-

17. HD. 16.05.2019 T. 14665/6221

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemine ilişkin davada, ıslah dilekçesine konu edilen kısım için de sigorta şirketi bakımından dava tarihinden, diğer davalılar bakımından olay tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verilmesi gerektiği-

17. HD. 16.05.2019 T. 11082/6212

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı maddi-manevi tazminat istemi-

17. HD. 16.05.2019 T. 12394/6231

Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemi-

17. HD. 15.05.2019 T. 11660/6174

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi manevi tazminat istemi-

17. HD. 15.05.2019 T. 10188/6172

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 15.05.2019 T. 9668/6177

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 15.05.2019 T. 15411/6181

17. HD. 14.05.2019 T. E: 2016/13076, K: 6001-

17. HD. 14.05.2019 T. 13076/6001

Tazminat davası-

17. HD. 14.05.2019 T. 14540/6018

Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 14.05.2019 T. 14834/6042

Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemi-

17. HD. 14.05.2019 T. 14876/6046

Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 14.05.2019 T. 10493/6036

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle işgücü kaybı tazminatı ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 13.05.2019 T. 14837/5915

Trafik kazası nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 13.05.2019 T. 12906/5953

Cismani zarara yol açan trafik kazası nedeniyle, işgücü kaybı tazminatı istemi-

17. HD. 13.05.2019 T. 14362/5911

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle, işgöremezlik tazminatı-

17. HD. 13.05.2019 T. 14533/5919

17. HD. 09.05.2019 T. E: 2016/13527, K: 5854-

17. HD. 09.05.2019 T. 13527/5854

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemi-

17. HD. 09.05.2019 T. 12198/5785

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat ile manevi tazminat istemi-

17. HD. 13.06.2019 T. 12752/7497
17. HD. 09.05.2019 T. 14558/5793
17. HD. 09.05.2019 T. 14620/5789

Trafik kazasından kaynaklanan maluliyet tazminatı ve bakıcı gideri taminatı istemi-

17. HD. 09.05.2019 T. 12271/5818

Trafik kazası nedeni ile cismani zarara dayalı tazminat istemi-

17. HD. 09.05.2019 T. 12513/5809

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 08.05.2019 T. 13219/5773

Trafik kazasından kaynaklı cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 08.05.2019 T. 14149/5699
17. HD. 19.12.2018 T. 5947/12463

Küçük, kaza tarihinde henüz 8 yaşında olup gelir getiren bir işte çalıştığının iddia ve ispat edilemediğinden, dolayısıyla tedavi müddeti boyunca mahrum kaldığı herhangi bir kazancı olmadığından, geçici işgöremezlik zararı bulunmadığı-

17. HD. 08.05.2019 T. 13272/5772

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle tazminat istemi-

17. HD. 07.05.2019 T. 14826/5583

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 07.05.2019 T. 11994/5592

Trafik kazasından kaynaklanan yaralanma nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 07.05.2019 T. 13014/5660

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 07.05.2019 T. 8871/5648

Trafik kazası sonucunda yaralanma nedeni ile maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 07.05.2019 T. 13248/5615

Cismani zarar nedeni ile maddi tazminat istemi-

17. HD. 07.05.2019 T. 14555/5623

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle, işgöremezlik tazminatı ve bakıcı gideri istemi-

17. HD. 06.05.2019 T. 12685/5484

Tazminat davası-

17. HD. 06.05.2019 T. 12436/5549

Trafik kazasından kaynaklanan maluliyet tazminatı istemi-

17. HD. 06.05.2019 T. 12971/5579

Trafik kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat istemi-

17. HD. 06.05.2019 T. 10707/5568

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle bakıcı gideri istemi-

17. HD. 06.05.2019 T. 12534/5479

Bedensel zarar nedeniyle açılan tazminat davası-

17. HD. 06.05.2019 T. 12973/5581

Trafik kazasından kaynaklanan geçici ve daimi iş göremezlik tazminatı istemi-

17. HD. 02.05.2019 T. 3811/5405

Tazminat davası-

17. HD. 02.05.2019 T. 12307/5451

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemi-

17. HD. 02.05.2019 T. 12710/5398

Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 02.05.2019 T. 13246/5468

Usulüne uygun bir başvuru yapılıp yasada belirlenen süre dolmadan trafik sigortacısı bakımından alacağın muacceliyetinden ve dolayısıyla temerrüdünden söz edilemeyeceğinden sigorta şirketi yönünden temerrüt tarihinin dava tarihi olacağı-

17. HD. 30.04.2019 T. 11775/5302

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi- İlke olarak davadan önce usulüne uygun başvuru yapılmış ise bundan 8 iş günü sonrasında, başvuru yapılmamış ise dava tarihi itibarıyla, belirlenen tazminat alacağının tamamı için anılan tarihlere uygun faiz uygulanması gerektiği- Davalı sigorta şirketlerine asıl ve birleşen dava davacısı adına başvuru yapıldığına ilişkin belge bulunmamasına göre, davalı sigorta şirketlerinin asıl ve birleşen dava tarihlerinde temerrüde düştüğünün kabulü gerektiği- Mahkemece; davalı sigorta şirketleri yönünden hükmedilen tazminatın tamamına dava ve birleşen dava tarihinden faiz yürütülmesi gerekirken, bedel artırım dilekçesi ile artırılan kısımlara bedel artırım tarihlerinden itibaren faiz yürütülmesinin hatalı olduğu-

17. HD. 30.04.2019 T. 12836/5337

Trafik kazası nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkin davada Adli Tıp Genel Kurulundan kaza tarihinde yürürlükte olan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne uygun, tarafların itirazlarını karşılar nitelikte ve çelişkiyi giderecek yeni bir rapor alınarak usuli kazanılmış haklara da dikkat edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği-

17. HD. 30.04.2019 T. 11947/5349

Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemi- Pasif devre zararının hesaplanması sırasında esas alınan ücretin, bir çalışmanın karşılığı değil, ekonomik bir değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığı olduğu- Ücretle fiilen çalışanlara uygulanmak için getirilen asgari geçim indiriminin ücretli bir çalışmanın söz konusu olmadığı pasif dönem (devre) zararının hesaplanmasında dikkate alınamayacağı- Asgari geçim indirimi ücretin eki olmadığından, tazminat alacaklarının hesaplanmasında esas ücrete dâhil edilemeyeceği-

17. HD. 29.04.2019 T. 10682/5249

Davacının kazadaki yaralanmasından kaynaklanan kalıcı maluliyeti bulunup bulunmadığı ve iyileşme süresinin, kaza tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uygun biçimde ve kazadaki yaralanma ile illiyet bağı içinde bulunan durumlar irdelenmek suretiyle değerlendirildiği Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu raporunun hükme esas alınmış olduğu; davacının, davalı sürücünün alkollü olduğunu ve ehliyetinin bulunmadığını bilerek araca bindiğine dair delil bulunmadığı da dikkate alındığında, bu sebeplerden davacının müterafik kusurlu kabul edilmesinin mümkün olmadığı- Davacı tarafça iddia edilen yönetmen yardımcılığı işinin hizmet akdiyle ve bir işveren yanında sürekli olarak yapılıp gelir elde edildiğinin ispat edilemediği; sürekli ve düzenli gelir sağlayıcı nitelikte yapılmayan bu iş nedeniyle, asgari ücretin neredeyse 4 katı civarında sabit gelir elde edilmesinin mümkün olamayacağı; bununla birlikte davacının yüksek öğrenim mezunu olması nedeniyle gelirinin asgari ücret seviyesinin üzerinde olmasının da hayatın olağan akışına uygun olacağı dikkate alınmak suretiyle, davacının kazadan önce mezun olduğu bölüme göre kazanacağı ortalama gelirin esas alınması ile tazminat hesabının yapılması konusunda ek rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği- Davacının belgesel çekimi işinin başlamasından önceki zaman diliminde davaya konu kazanın gerçekleştiği; kazanın, çekimin yapılması amacıyla gerçekleştirilen bir taşıma sırasında meydana gelmediği; çekim ekibinde olanları havaalanından alma konusunda davalı yanın üstlendiği bir görev olduğuna dair delil bulunmadığı; davacı ile diğer çekim ekibi üyelerinin havaalanından alınıp otellerine taşınması hususunda bir görev ve sorumluluğu olmayan davalı yanın, sadece nezaket kuralları gereği bu taşımayı yaptığı dikkate alındığında; davalı sürücünün de bu belgeselin çekiminde ekonomik yararının olmasının, hatır taşıması bulunmadığının kabulü için yeterli bir sebep olmadığı, hiçbir zorunluluğu olmadığı halde, nezaket kuralları gereği davacıyı aracında taşıyan davalı yan lehine hatır taşıması indirimi yapılması gerektiği-

17. HD. 29.04.2019 T. 10727/5194

Trafik kazasında yaralanma nedeniyle maddi tazminat istemi- Pasif devre zararının hesaplanması sırasında esas alınan ücretin, bir çalışmanın karşılığı değil, ekonomik bir değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığı olduğu, ücretle fiilen çalışanlara uygulanmak için getirilen asgari geçim indiriminin, ücretli bir çalışmanın söz konusu olmadığı pasif devre zararının hesaplanmasında dikkate alınmaması gerektiği- Mahkemece; pasif devre zararı için, AGİ dahil edilmemiş asgari ücret üzerinden hesaplama yapılması konusunda, bilirkişiden ek rapor alınarak kazanılmış haklarda gözetilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği-

17. HD. 29.04.2019 T. 10178/5171

Davacının maluliyet oranının belirlenmesi hususunda kaza tarihi itibariyle yürürlükte olan "Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği" hükümleri esas alınması gerekirken tüzük hükümleri veya yönetmelik hükümlerinden hangisinin esas alındığının tespiti mümkün bulunmayan maluliyet bulunmadığına dair raporun hükme dayanak yapılmasının hatalı olduğu-

17. HD. 29.04.2019 T. 10948/5290

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkin davada, davacı memur olması halinde, 1,5 aylık geçici iş göremezlik süresi içerisinde maaşını almaya devam edeceği, işçi statüsünde görev yapması halinde ise; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendisine geçici işgöremezlik ödeneği ödenebileceği, davacının memur olması halinde, bu dönemdeki zararı, varsa bu süre içerisinde çalışamadığı için alamadığı ek ödemeler kadar olduğu ve bu durumda, davacının memur ya da işçi statüsünde olup olmadığı araştırılarak, memur olması halinde geçici işgöremezlik süresi içerisinde maaşı eksik ödenmiş ise buna ilişkin fark bedeli ve varsa bu süre için mahrum kaldığı ek ödemeler, döner sermaye gelirleri gibi ek gelirleri araştırılarak çalışmadığı dönem hesabında (varsa) bu gelirler esas alınmak suretiyle, işçi olması halinde ise geçici işgöremezlik süresi için ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılarak, hesaplama yapılması için ek aktüerya raporu alınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği-

17. HD. 29.04.2019 T. 10623/5176

Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davada mahkemece raporlar gözönünde bulundurularak, davacının kaza tarihinde yürürlükte bulunan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde maluliyet oranının kesin ve net bir şekilde tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan rapor alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği-

17. HD. 29.04.2019 T. 10235/5170

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar sebebi ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davada , Adli Tıp Kurumundan, mevcut raporlar irdelenerek ve çelişkiler giderilerek "Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” hükümlerine göre davacının daimi işgücü kaybının tespiti yönünden rapor alınıp, sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği-

17. HD. 29.04.2019 T. 13118/5292

Trafik kazasından kaynaklanan geçici ve daimi iş göremezlik tazminatı ve manevi tazminat istemi- Davacı kaza tarihinde 13 yaşında olup kaza tarihindeki yaşı itibariyle kazanç getiren herhangi bir işte çalışması söz konusu olamayacağı ve bu yönden mahrum kalınan bir kazançtan bahsedilemeyeceğinden bu zararın oluştuğunun kabulünün hatalı olduğu-

17. HD. 18.04.2019 T. 11728/5019

Tazminat davası-

17. HD. 18.04.2019 T. 12212/5053

Tazminat davası-

17. HD. 18.04.2019 T. 10883/5069

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi-manevi tazminat istemi-

17. HD. 18.04.2019 T. 13426/5035

Tazminat davası-

17. HD. 18.04.2019 T. 10959/5066

F. kaza sigorta poliçesinden kaynaklanan itirazın iptali istemi-

17. HD. 17.04.2019 T. 18631/4895

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 17.04.2019 T. 11686/4932

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 17.04.2019 T. 11704/4954

F. Kaza Sigorta Poliçesine dayalı tazminat istemi-

17. HD. 17.04.2019 T. 4159/4894

17. HD. 16.04.2019 T. E: 2016/10436, K: 4849-

17. HD. 16.04.2019 T. 10436/4849

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle, işgücü kabı tazminatı ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 15.04.2019 T. 9994/4700

Dava dilekçesinde, sigorta şirketi açısından “poliçe limiti uyarınca” ibaresi mevcut olmakla birlikte, ıslah dilekçesinde sigorta şirketi açısından “poliçe limiti ile sınırlı olmak kaydı” şeklinde bir ibare kullanmaksızın; tespit olunan miktarın tüm davalılar açısından ıslahına karar verilmesi talep edilmiş olup, sigorta şirketi açısından davanın, poliçe limitinde belirtilen miktarla sınırlı olarak kabulü ile kalan kısım yönünden reddine karar verilmesi gerektiği- Sigorta şirketi lehine reddolunan kısım üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedileceği-

17. HD. 11.04.2019 T. 11864/4568

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi tazminat ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 11.04.2019 T. 11331/4578

17. HD. 11.04.2019 T. E: 2016/10497, K: 4634-

17. HD. 11.04.2019 T. 10497/4634

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 11.04.2019 T. 10921/4629

Trafik kazasından kaynaklı cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 10.04.2019 T. 9682/4493

Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası-

17. HD. 10.04.2019 T. 10200/4462

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 10.04.2019 T. 11709/4510

Borçlar Kanunu'nun 46. maddesi (6098 sayılı TBK md. 54) gereğince çalışma gücü kaybı nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 09.04.2019 T. 10015/4332

Davacıda meydana gelen maluliyetin kaza ile illiyetli olup olmadığının ayrıntılı bir raporla belirlenmesi gerektiği, mahkemece eksik araştırma ve inceleme ile karar verilmiş olmasının doğru olmadığı-

17. HD. 09.04.2019 T. 11077/4316

Trafik kazası sonucunda cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkin davada kusur dağılımına ilişkin çelişki giderilmeden karar verilemeyeceği-

17. HD. 09.04.2019 T. 11009/4319

Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinden kaynaklanan rücuan tazminat istemi-

17. HD. 09.04.2019 T. 18896/4343

Çalışma gücü kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 09.04.2019 T. 11262/4342

Trafik kazası sonucunda yaralanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 09.04.2019 T. 9992/4331

Davacı, kaza tarihinde polis memuru olup; geçici iş göremezlik döneminde devlet memurlarının maaşlarını tam olarak almaları sebebiyle kazanç kaybının oluşmayacağı, efor tazminatı verilmesini gerektiren kalıcı bir maluliyeti de bulunmadığından, tedavi müddeti boyunca mahrum kaldığı herhangi bir kazancının da olmadığından bahisle iş göremezlik tazminatına hükmedilmeyeceği-

17. HD. 08.04.2019 T. 15329/4283

17. HD. 08.04.2019 T. E: 2017/3611, K: 4250-

17. HD. 08.04.2019 T. 3611/4250

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle işgöremezlik tazminatı ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 08.04.2019 T. 10049/4244

Trafik kazası sonucu oluşan sürekli işgücü kaybı tazminatı istemi-

17. HD. 08.04.2019 T. 10017/4243

Memur (itfaiye eri) olan davalının geçici iş göremezlik süresi içerisinde maaşını almaya devam ettiği ve bu dönemdeki zararının, varsa bu süre içerisinde çalışamadığı için alamadığı ek ödemeler kadar olacağı- Belgeye dayanmayan tedavi giderlerinin, 6111 sayılı Kanun kapsamında olmadığı- Belgeli olmayan tedavi giderlerinden SGK sorumlu olmayıp, sigorta şirketi ile araç işleteni ve sürücüsünün sorumluluğu devam edeceği- Uzman doktor bilirkişiden -2918 sayılı Kanun'un 98. maddesi kapsamında kalan- tedavi giderleri ile belgeye dayanmayan tedavi giderlerinin belirlenerek SGK sorumluluğu dışında kalan belgeye dayanmayan tedavi giderlerinden davalıların sorumlu tutulması gerekeceği-

17. HD. 04.04.2019 T. 8689/4140

Cı vekili, tek taraflı olarak meydana gelen trafik kazasında davacının yaralandığını belirterek, 5.000,00 TL sürekli iş göremezlik bedelinin tahsilini talep etmiştir. Davalı davanın reddini savunmuştur. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dava trafik kazası nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 02.04.2019 T. 9625/3974

İtirazın iptali davası-

17. HD. 02.04.2019 T. 9209/3996

17. HD. 02.04.2019 T. E: 2016/9708, K: 3975-

17. HD. 02.04.2019 T. 9708/3975

Güvence Hesabı tarafından olay tarihinde trafik sigortası bulunmayan, davalıların murisinin sürücüsü bulundukları aracın sebebiyet verdiği kaza nedeniyle, ../... - 2 - 2016/9890 2019/3951 yaralanan 3. kişiye ödenen maddi tazminatın itirazın iptali şeklinde davalılardan rücuen tazmini istemi-

17. HD. 02.04.2019 T. 9890/3951

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk F. Kaza Sigortası Genel Şartlarında, sürekli maluliyet teminatından ödeme yapılması için % 10 maluliyet oranı gibi sabit bir belirleme ve bu yönde bir sınırlama olmadığı halde; mahkemenin % 10 maluliyet şartı bulunduğu yönündeki kabulünün hatalı olduğu- Zorunlu Koltuk F. Kaza Sigorta poliçesinden sürekli maluliyet sebebiyle ödeme yapılması için, zarar görenin uğradığı maluliyetin belirlenmesi ile zarar görenin çalışma gücündeki azalmayı ifade eden genel maluliyet derecesinin belirlenmesi işlemlerinin farklı olduğu, davacının tazminat talep hakkı bulunup bulunmadığının; KYTZKFKS Genel Şartları'nın A.3.2. maddesinin devamındaki ekli cetvelde gösterilen kriterlere göre belirlenmesi gerektiği-

17. HD. 01.04.2019 T. 10059/3849

Trafik kazasından kaynaklanan iş gücü kaybı tazminatı istemi-

17. HD. 01.04.2019 T. 9546/3852

Trafik kazasında oluşan bedensel zarar nedeniyle maddi tazminat istemi-

17. HD. 01.04.2019 T. 8991/3870

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle işgücü kaybı tazminatı istemi-

17. HD. 01.04.2019 T. 10109/3844

Kaza sonucu çalışma gücünde oluşan azalma nedeniyle uğradığı zarar, geleceğe ilişkin olduğundan, davacının muhtemel yaşam süresinin usul ve uygulamaya uygun olarak belirlenmesi gerektiği- Buna göre, davacının muhtemel yaşam süresinin Population Masculine Et– Feminine (PMF 1931) Tablosu esas alınarak belirlenmesi gerektiği-

17. HD. 14.03.2019 T. 7869/2975

Kaza sonucu çalışma gücünde oluşan azalma nedeniyle uğradığı zarar, geleceğe ilişkin olduğundan, davacının muhtemel yaşam süresinin usul ve uygulamaya uygun olarak belirlenmesi gerektiği- Buna göre, davacının muhtemel yaşam süresinin Population Masculine Et– Feminine (PMF 1931) Tablosu esas alınarak belirlenmesi gerektiği-

17. HD. 14.03.2019 T. 7856/2967

Dosyaya sunulan ibraname aslı getirtilmek suretiyle tazminat sorumluluğu hususunda bir karar verilmesi gerekirken, gerekçe gösterilmeksizin ve anılan ibraname değerlendirilmeden hüküm kurulamayacağı-

17. HD. 04.03.2019 T. 7019/2338

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemine ilişkin davada, mahkemece kusur yönünden hiçbir inceleme yaptırılmadan davacının kusursuz olduğu kabul edilerek zarar hesaplaması sonucunda hüküm kurulmasının hatalı olduğu- Dava konusu trafik kazasında kusur oranının saptanması uzman bilirkişi aracılığı ile belirlenmesi gerektiği-

17. HD. 28.02.2019 T. 6774/2242

Manevi tazminatın bölünmezliği kuralına aykırı biçimde manevi tazminat istemli davanın kısmi veya belirsiz alacak davası olarak açılamayacağı ve ve manevi zararın HMK. mad. 107 uyarınca göre dava yolu ile tespitinin de istenemeyeceği-

17. HD. 28.02.2019 T. 12722/2308

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 19.02.2019 T. 5512/1757

Trafik kazası sonucu cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 18.02.2019 T. 6892/1643

Davalıya usulünce yapılmış tebligat olmadan ve davalının savunma haklarını kısıtlar biçimde yargılamaya devam edilip hüküm kurulmasının doğru olmadığı-

17. HD. 18.02.2019 T. 4870/1588

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle, işgöremezlik tazminatı ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 18.02.2019 T. 4024/1579

Trafik kazasından kaynaklanan ölüm ve cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-

17. HD. 13.02.2019 T. 5494/1385

Trafik kazası nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybının tazmini istemi-

17. HD. 06.02.2019 T. 5428/1052
17. HD. 04.05.2016 T. 1126/5466

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle tazminat istemi-

17. HD. 06.02.2019 T. 5449/1056

Trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemi-

17. HD. 05.02.2019 T. 4957/916

17. HD. 05.02.2019 T. E: 2016/3222, K: 933-

17. HD. 05.02.2019 T. 3222/933

Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemi- Ara kararında davanın reddedileceği hususunun ihtar edilmemesine karşın red kararı verilmesi isabetli olmadığı gibi, yapılması istenen işler için verilen süre HMK'un 90. maddesine uygun olmadığından, davacıyı bağlayıcı özelliği olmadığı- Mahkemece, kazayla ilgili dosyaya getirtilen hastane kayıtları ve ekleri Adli Tıp Kurumuna gönderilmek suretiyle konusunda uzman bilirkişilerden kaza tarihi gözetilerek geçici ve/veya sürekli işgöremezliğin bulunup bulunmadığına dair rapor alınması, muayene için davacının sevkinin istenilmesi halinde sevkedilmesi, davacı vekiline davacının muayeneye müracaatı için yeterli ve makul kesin süre verilerek, kesin süreye uyulmamasının sonuçları da açıkça ihtar edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği-

17. HD. 04.02.2019 T. 4768/825

Cismani zarara dayalı maddi tazminat istemi-

17. HD. 04.02.2019 T. 4757/823
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Borçlar & Ticaret & İş” sayfasına dön