MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ FERAGAT EDENİ BAĞLAR


Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ FERAGAT EDENİ BAĞLAR

T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
15. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO: 2018/1129
KARAR NO: 2018/2390
KARAR TARİHİ: 29/11/2018)
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ: 29/11/2017
NUMARASI: 2015/951 Esas-2017/1022 Karar
DAVANIN KONUSU: Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)


ÖZET:Mirastan Feragat Sözleşmesi: Feragat eden, babasının mirasından ileride lehine doğacak bütün miras haklarından kimsenin tesiri ve etkisi altında kalmadan, kendi rızası ve isteği ile diğer mirasçılar lehine feragat ettiğini kabul ve taahhüt ederek şahitler huzurunda imzalayarak feragat beyanını ortaya koymuştur.

Söz konusu bu düzenleme şeklinde mirastan feragat sözleşmesi yasal şartları taşıdığından geçerli olup feragat edeni bağlar. Bu durumda mirastan feragatın aynı zümre içinde bulunan kardeşleri lehine yapıldığının kabulü gerekir.


Sulh Hukuk Mahkemesince yukarıda tarih ve numarası yazılı elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davasında verilen karara yönelik, davalılardan.... ve ..... vekili tarafından süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla; dosyadaki tüm kayıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkillerinin dedesi A......'in 25.03.2008 tarihinde vefat etmesi nedeniyle, davacı müvekkillerinin annesi ......'in Kdz Ereğli 1.Noterliğinin 17.01.2005 tarihli ve 833 yevmiye sayılı düzenleme şeklinde mirastan ivazsız feragat sözleşmesi düzenleyerek muris A......'in mirasından feragat ettiğini, TMK.nun 528.maddesinde belirtilen mirastan feragat sözleşmesi ivazlı ve ivazsız olarak iki şekilde yapıldığı, ivazlı feragatte, feragat edenin alt soyuda mirasçılık sıfatından etkilenirken, ivazsız feragatte fergat edenin altsoyu feragat edene halef olup, mirasçılık sıfatını elde ettiğini, bu nedenlerle Kdz Ereğli 1. Noterliğinin 17.01.2005 tarihli ve 833 yevmiye sayılı mirastan feragat sözleşmesi gereğince mirastan ivazsız feragat eden ......'in yerine alt soyu müvekkilleri ...... ile kardeşi..... mirasçılık sıfatını sahip olduğu gözetilerek, muris A......'in adına kayıtlı olan ...... ilçesi ...... mahallesi 62 ada 42 ve 43 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin veraset ilamında yazılı payları oranında mirasçılar adına tapuya tescili suretiyle müşterek mülkiyete dönüştürülmesi, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yületilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan ...... ile...... vekili, davacıların söz konusu davayı açmakta taraf sıfatı bulunmadığını, mirastan feragat sözleşmesi yapıldığını, diğer mirasçılar lehine feragat edildiğini bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Davalılardan mirastan feragat eden .......'e usulüne uygun olarak duruşma gün ve saatini bildirir dava dilekçesi tebligatı yapılmış olmasına rağmen, bu davalı duruşmalara katılmadığı gibi herhangi bir beyanda da bulunmamıştır.

Mahkemece, sonradan açılan aynı nitelikteki dava birleştirilerek, asıl ve birleşen dava yönünden davanın kısmen kabulüne, ........İli, ..... İlçesi,....... Mahallesi 62 ada 42 ve 43 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilerek; 2/6 oranındaki hissenin 10/02/1951 doğumlu ...... ve..... kızı......, 2/6 oranındaki hissenin 08/09/1959 doğumlu .......ve...... kızı......, Kdz Ereğli 1. Noterliğinin 17/01/2005 tarih 2005-833 yevmiye sayılı sözleşme ile mirastan ivazsız şekilde feragat eden 25/09/1953 doğumlu..... ve ..... kızı......'in 2/6 oranındaki hissesinin Alt soylarına eşit olarak dağıtılarak, 1/6 oranındaki hissenin 22/05/1985 doğumlu......ve ...... oğlu ...., 1/6 oranındaki hissenin 19/11/1978 doğumlu.......ve........ kızı .....adına tapuya kayıt ve tesciline, davalı ...... mirasçılık sıfatını kaybetttiğinden davalı .......yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

Davalılardan ..... ve ........ vekili, mahkeme kararında ........adına tespit edilen miras payının bu mirasçının mirastan diğer mirasçılar lehine feragat ettiğinden aynı zümredeki .... ve ...... adına tescil edilmesi gerektiğini, davacıların mirasçı sıfatı bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerektiğini,.....'in kardeşlerinin davalılar için mirastan feragat ettiğini, yerel mahkemece hatalı değerlendirme ile,....'in feragat ettiği miras payının çocukları lehine gerçekleştiğine karar verildiğini mirasçı olmayan ve miras hakkı bulunmayan davacıların açtığı davanın dava ehliyeti olmadıkları yönünden ve esastan reddi gerektiğini belirterek istinaf kanun yolu başvuru isteminde bulunmuştur.

4721 Sayılı TMK'nun 644. maddesi hükmü gereği bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerinde elbirliği mülkiyetinin, paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde, Sulh Hukuk Hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. El birliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma (ortaklığın giderilmesi) davası açmadığı takdirde, istem konusu mal veya mallar üzerindeki el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.

El birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi istenen dava konusu taşınmazlar muris ..... adına kayıtlıdır. muris ..... ile mirasçılarından kızı ..... arasında Karadeniz Ereğli 1.Noterliğinin 17.01.2005 tarih 00833 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde mirastan feragat sözleşmesi düzenlenmiştir. Bu belge ile ....., babası .....'in mirasından ileride lehine doğacak bütün miras haklarından kimsenin tesiri ve etkisi altında kalmadan, kendi rızası ve isteği ile diğer mirasçılar lehine feragat ettiğini kabul ve taahhüt ederek şahitler huzurunda imzalayarak feragat beyanını ortaya koymuştur. Söz konusu bu düzenleme şeklinde mirastan feragat sözleşmesi yasal şartları taşıdığından geçerli olup feragat edeni bağlar. Bu durumda mirastan feragatın aynı zümre içinde bulunan kardeşleri lehine yapıldığının kabulü gerekir.

Mirastan feragat edenin feragat sözleşmesindeki beyanı ile 4721 Sayılı TMK'nun 528. Maddesinde düzenlenen; miras bırakanın bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabileceği, feragat edenin mirasçılık sıfatını kaybedeceği, bir karşılık sağlanarak mirastan feragatin sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğuracağı açıklaması ile TMK.nun 529.maddesindeki mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat hükümden düşer. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün alt soyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat yine hükümden düşer açıklamaları gözönüne alınarak bu madde hükümleri birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerekir.
Kabule göre de; elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi için muris .....'in mirasçılık belgesindeki mirasçı payları esas alınarak, payları belirlenerek dava konusu yapılan ..... İli,..... İlçesi,..... Mahallesi 62 ada 42 ve 43 parsel sayılı taşınmazlarda elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiye çevrilmesine karar verilmesi gerekirken mirastan feragat eden .....'in de nüfus kayıtları esas alınarak elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi doğru olmadığı gibi, ayrıca mahkemenin kararında elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi ile yetinilmesi gerekirken payları oranında tapuya tesciline de karar verilmiş olması doğru olmadığından, bu nedenlerle davalılardan..... ve ..... vekilinin istinaf kanun yolu başvuru isteminin kabulüne, mahkeme kararının kaldırılmasına, yeniden bir karar verilmek üzere mahalline geri gönderilmesine ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davalılardan..... ve ......vekilinin asıl ve birleşen dava yönünden istinaf kanun yolu başvuru isteminin kabulü ile Kdz. Ereğli 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 29.11.2017 tarih ve 2015/951 Esas, 2017/1022 sayılı kararının 6100 Sayılı HMK'nun 353/1-a.6 maddesi gereğince kaldırılmasına,
Dosyanın yeniden karar verilmesi için yerel mahkemesine gönderilmesine,
İstinaf yargılama giderlerinin ilk derece mahkemesince yeniden verilecek kararda değerlendirilmesine,
İstinaf peşin harcının istek halinde istinaf kanun yolu başvurusunda bulunan davalılara iadesine,
HMK'nun 27. maddesi gereğince tarafların dinlenme hakkı nedeniyle ve 04/08/2017 tarihinde yürürlüğe giren 7035 sayılı Yasanın 27. maddesi ile HMK'nun 302. maddesine eklenen 5.fıkrası uyarınca hükmün ilk derece mahkemesince taraflara tebliğ edilmesine,
Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 29/11/2018 tarihinde oy birliği ile kesin olarak karar verildi.
GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİHİ : 07/12/2018
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları” sayfasına dön