9. Hukuk Dairesi 2016/11803 E. , 2020/15 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

9. Hukuk Dairesi 2016/11803 E. , 2020/15 K.


'İçtihat Metni'

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin 01/06/2001 tarihinden 15/12/2011 tarihine kadar montajcı olarak çalıştığını, iş akdinin davalı işveren tarafından 'işten çık git, kendine başka bir iş bul' diyerek haklı neden olmaksızın feshedildiğini, tazminat ve işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacağını talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının 10/10/2011 tarihinde hiç bir gerekçe göstermeden işten kendisinin ayrıldığını, bu hususta tutanaklar tutulduğunu, müvekkilinin Bakırköy 2. Noterliğinin 13/10/2011 tarih ve 17088 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile davacıya ihtarname göndererek işe başlamasını aksi halde iş akdinin feshedileceğinin ihbar edildiğini, ancak işe başlanmadığını ve ihtarnameye de cevap verilmediğini, resmi kayıtlar dışında davacının müvekkili nezdinde bir çalışmasının bulunmadığını, davacının müvekkilinden bir alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı taraflar temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin tüm davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Dosyadaki bilgi ve belgeler ile davacının tanık olarak ifade verdiği Bakırköy 11. İş Mahkemesinin 2012/203 E. sayılı dosyasındaki beyanından, davacının iş akdinin işverenin küfür ve hakaretleri üzerine bizzat kendisi tarafından haklı nedenle feshedildiğinin anlaşılması karşısında davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü yerinde ise de, iş akdini haklı nedenle de olsa fesheden taraf ihbar tazminatı talep edemeyeceğinden davacının ihbar tazminatı talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 13.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2020 Yılı Kararları” sayfasına dön