9. Hukuk Dairesi 2017/13521 E. , 2020/10 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

9. Hukuk Dairesi 2017/13521 E. , 2020/10 K.


'İçtihat Metni'

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalı asıl işveren Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Trabzon iline bağlı yollarda alt işveren ... İnş.Mad.Enr.Müh.Tur.Teks.Taah.Tic.Ltd. Şti. 'ye bağlı iş makinası operatörü olarak 03/03/2009 tarihinden iş akdinin haksız olarak feshedildiği 21/09/2013 tarihine kadar çalıştığını, davalı ... İnşaat Ltd. Şti'nin 21/09/2013 tarihinde davacının feshe dayalı tazminatlarını ve diğer alacaklarını ödemeksizin davacıya ihbarda bulunmaksızın iş akdini hukuka aykırı olarak feshettiğini, tazminat ve işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağını talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı ... İnş. Maden Enr. Müh. Turz. Teks. Taah. Tic. Ltd. Şti. vekili talep edilen işçi alacaklarının zamanaşımına uğradığını, davacının 15/06/2010-10/12/2010, 05/05/2012-21/09/2013 tarihleri arasında çalıştığını, 18/09/2013 tarihinden itibaren devamsızlık yaptığı için iş akdinin 21/09/2013 tarihinde feshedildiğinden kıdem ve ihbar tazminatı hakkı bulunmadığını, davacının herhangi bir alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı ... vekili davacı ile müvekkil ... arasında akdedilmiş herhangi bir iş akdinin bulunmadığını, davanın husumet yokluğundan reddinin gerektiğini, dava konusu kıdem tazminatı ve diğer alacaklardan dolayı müvekkil idarenin sorumlu olmadığını, müvekkil idarenin resmi kurum olduğundan mesai saatlerinin belli olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalılar vekilleri temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı dava dilekçesinde, Karayollarına ait işyerinde 03/03/2009-21/09/2013 tarihleri arasında ... İnşaat Şirketinin işçisi olarak çalıştığını iddia etmiş, mahkemece davacının 15/06/2010-21/09/2013 tarihleri arasında çalıştığı kabul edilerek sonuca varılmıştır.
Davalı ... vekili davacının işçileri olmadığını savunmuştur. Davalı ... Şirketi ise davacının 15/06/2010-10/12/2010, 05/05/2012-21/09/2013 tarihleri arasında çalışmasının olduğunu savunmuştur.
Mahkemece kabul edilen dönemler arasında davacının birden fazla işverenlerden bildirilen hizmet süreleri olduğu anlaşılmıştır. Davalı ... Şirketi çalışmaları asıl işveren Karayolları nezdinde geçtiği ortadadır. Ancak diğer işverenler nezdinde geçen çalışmalarının Karayolları işyerinde geçtiği başka bir deyişle Karayollarının alt işverenleri olup olmadıkları belli değildir.
... vekili de bu konuda bir açıklama yapmamış soyut bir şekilde bizim işçimiz değildir savunmasında bulunmuştur.
Mahkemece yapılacak iş davacıdan ... İnş. Maden Enr. Müh. Turz. Teks. Taah. Tic. Ltd. Şti. dışındaki şirketlerde çalışmasının Karayollarında olup olmadığı açıklattırılarak, davalı Karayollarından kabul edilen dönemde işverenler ile asıl/alt işveren ilişkisinin olup olmadığını sorup o dönemdeki ihale evraklarını getirtip davacının Karayollarında çalıştığı dönemler saptanıp sonuca gitmektir. Davacının hizmet süresinin eksik araştırma ile kabul edilmesi hatalıdır.
3-Davacı hafta tatilinde çalıştığını iddia etmiş, davacı tanıkları hafta sonu çalıştıklarını söylemişler, davalı tanıkları haftada 6 gün çalışıldığını açıklamışlardır.
Hafta tatili çalışma iddiası 7. gün çalışma halinde kabul edilebilir. Mahkemenin sorgu yöntemi eksik ve hatalıdır. Tanıklara haftada kaç gün çalışıldığı sorulmalıdır. Yapılacak iş taraf tanıklarını yeniden dinleyip haftada kaç gün çalışıldığı sorularak sonuca gitmektir. Hafta tatili talebinin tanıkların soyut (hafta sonu çalışılırdı) beyanları ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
4-Mahkemece davalı ...’nün 6001 sayılı Yasa’nın 12. maddesi uyarınca harçtan muaf olduğu gözetilmeden davalı Kurum aleyhine harca hükmedilmesi de hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 13.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2020 Yılı Kararları” sayfasına dön