9. Hukuk Dairesi 2019/8009 E. , 2020/7 K. '


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

9. Hukuk Dairesi 2019/8009 E. , 2020/7 K.


'İçtihat Metni'

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Davacı fark kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret, asgari geçim indirimi alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın davalı tarafından temyizi üzerine temyiz harcının tamamlanması için muhtıra gönderildiği ve harcın muhtıraya rağmen süresi içinde yatırılmadığı gerekçesiyle ek kararda temyiz talebinin reddine karar verilmiştir.
Ek kararın süresi içinde temyizi üzerine yapılan incelemede yerel mahkemece 17.11.2015 tarihli ek karar ile “temyiz talebinin reddine” dair karar verilmiş ise de, işbu ek kararın dayanağını oluşturan muhtırada eksik temyiz harcının “mahkeme veznesine” yatırılmasının belirtilmemesi sadece süre verilmesi muhtırayı usulüne uygun olmaktan çıkardığından, Mahkemenin ek kararının ortadan kaldırılmasına karar verilerek yapılan temyiz incelemesinde, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 13/01/2020 gününde oybirliği ile karar verildi.
Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2020 Yılı Kararları” sayfasına dön