11. Hukuk Dairesi 2017/1812 E. , 2019/1 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

11. Hukuk Dairesi 2017/1812 E. , 2019/1 K.


'İçtihat Metni'

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 30/03/2015 tarih ve 2014/1115-2015/383 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı ... vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... Ayaz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, asıl davada; müvekkili ile davalının ... Ltd. şirketin yarı yarıya ortağı olduğunu, talep üzerine müvekkilinin ve akrabası ... Bahçesuları'nın bir çok defa şirket için harcanmak üzere para gönderdiğini ancak gönderilen paraların davalı şirket için harcanmadığını, bu hususla alakalı taraflar arasında anlaşmazlık çıktığını, yapılan harcamaların şirket ile ilgisinin kanıtlanamadığını, gider belgelerinin müvekkiline gösterilmediğini, şirketi borçlandırıcı işlemlerine son vermesi için ihtarname gönderildiğini, müvekkilinin ....05.2013 tarihinde şirketteki hisselerini davalıya devrettiğini, müvekkilinin ve akrabası ... Bahçesular'ın şirketin borçlarını ödediğini, ... Bahçesular'ın davalıdan olan alacaklarının temlik alındığını ileri sürerek, ....000,00 TL'nin en yüksek faiziyle davalı ...'dan tahsilini, Birleşen davada ise; ....000,00 TL'nin en yüksek faiziyle davalı şirketten tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... vekili; davacının kayıtlarda ortak olarak görünmesine rağmen asıl ortağın davacının eşi olduğunu, davacının sermaye koyma taahhüdünü yerine getirmeyerek masraflar için eksik ödeme yaptığını, şirket işleriyle ilgilenmediğini, şirketin tadilat, kira, çalışanların maaş ödemeleri, malzeme alımları gibi masraflarının bulunduğunu, davacı tarafından yapılan ödemelerin bu masraflar karşısında yetersiz olduğunu, yapılan ödemelerin şirket hesabına yapıldığını ve şirket işlerinde kullanıldığını, gönderilen paralara ilişkin kayıtlarda herhangi bir açıklamanın bulunmaması nedeniyle borç ödemesi niteliğinde olduğunu, hisse devri sonrasında davanın konusuz kaldığını, müvekkilinin hissesine düşen borçları ödemeye devam ettiğini, borçlar haricinde yapılan ödemelerin dava ile ilgisinin bulunmadığını savunarak asıl davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre;davalı şirketin esas sözleşmelerinde ortaklar için ek ödeme yükümlülüğü getiren bir hükmün bulunmadığından davacının sermaye koyma borcu dışında şirket borçlarından sorumlu olmadığı, şirket defter ve kayıtlarının usulüne uygun tutulmamış olması nedeniyle davalı şirket lehine delil olamayacağı, davacının davalı ...'un hesabına 33.500,00 TL ödeme yaptığı, bu paranın şirket için kullanıldığının ispatlanamadığı, bu anlamda davacının davalı ...'tan 33.500,00 TL alacaklı olduğu, bunun dışında diğer ödemelerin şirket için yapıldığı sonucuna varılamayacağı, Birleşen dava yönünden alınan bilirkişi raporuna göre davalı tarafından yapılan tadilat, dekorasyon ve tefrişat işlerine ait 115.907,00 TL bedelli masraflardan davacının sorumlu olmadığı, alacağı temlik aldığı ...'un davalı şirket hesabına gönderdiği paralar nedeniyle birleşen davada da haklı olup davalı şirketten 148.000,00 TL alacaklı olduğu, tadilat ve tamirat işleri için yapılan 115.907,00 TL harcamanın davacının 148.000,00 TL alacağından mahsup edilse bile davacının davalı şirketten 32.000,93TL alacaklı olduğu gerekçesiyle asıl davanın kabulüne, davacının talebi doğrultusunda ....000,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle davalı ...'tan tahsiline, birleşen davanın kabulüne, ....000,00 TL nin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle davalı ... Gıda San. Tic. Ltd. Şti. den tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı ... vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 512,... TL temyiz ilam harcının temyiz edenden asıl davada davalı ...'tan alınmasına, 02/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2019 Yılı Kararları” sayfasına dön