13. Hukuk Dairesi 2016/5258 E. , 2019/8 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

13. Hukuk Dairesi 2016/5258 E. , 2019/8 K.


'İçtihat Metni'

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı, diş hekimliği fakültesine çift kayar kapaklı sterilizasyon cihazının ihale yoluyla 24.12.2010 tarihinde davalıdan alındığını, bedelinin ödendiğini, cihazın 26.01.2011 tarihinden itibaren birçok kez arızalandığını ve bu durumun davalıya yazılı ve sözlü olarak bildirildiğini, son olarak Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı'nın 22.04.2013 tarih ve 503 sayılı yazısı ile cihazın daha önce iletilen arızaların giderilmemesi nedeniyle kullanım dışı olduğunun davalıya bildirildiğini, yine ... 1. Noterliği'nin 06.06.2013 tarih ve 10588 yevmiye nolu ihtarnamesi ile söz konusu cihazın, teknik şartnameye uygun başka bir cihazla değiştirilmesinin davalıya ihtar edildiğini ve ihtarnamenin 14.06.2013 tarihinde tebliğ edildiğini, ancak davalının ... ... 5. Noterliği'nin 14.06.2013 tarih ve 15676 yevmiye numarası ile gönderdiği cevapta cihazdaki arızaların cihazın kullanım biçiminden kaynaklandığını, bu nedenle cihazın yenisi ile değiştirilmesinin mümkün olmadığını belirttiğini, cihazdaki arızanın idare ve kullanıcı personelden kaynaklanmadığının tespit edildiğini, davalının sözleşmeye aykırı davranarak, arızalı cihazı yenisi ile değiştirmekten kaçındığını ileri sürerek, davaya konu cihazın ücretsiz olarak değiştirilmesine veya cihaz bedeli olarak ödenen 129.062,50-TL'nin davalının temerrüt tarihi olan 24.06.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
1-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 5/3 fıkrası uyarınca dava tarihi itibariyle Asliye Hukuk Mahkemesi ile Asliye Ticaret Mahkemesi arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, somut olayda uyuşmazlık, satım sözleşmesinden kaynaklanan ayıplı ürünün değişimi veya bedelinin iadesi istemine ilişkindir. Davacı tacir olmadığı gibi, eldeki dava da Türk Ticaret Kanununda düzenlenen mutlak ticari davalardan değildir. Hal böyle olunca, davaya bakmaya ticaret mahkemesi değil asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup, taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilir. O halde, mahkemece, Asliye Hukuk Mahkemesi olarak davaya bakılması gerekirken, Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla davanın esasına girilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre, tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, (2) numaralı bent gereğince tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 2.204,06 TL harcın istek halinde davalıya iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2019 Yılı Kararları” sayfasına dön