15. Hukuk Dairesi 2019/1632 E. , 2020/1 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

15. Hukuk Dairesi 2019/1632 E. , 2020/1 K.


'İçtihat Metni'

Davacı-birleşen dosya davalısı ... ile davalı-birleşen dosya davacısı ... arasındaki davadan dolayı ...yseri 6. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 07.02.2019 gün ve 2019/38 E.-2019/89 K. sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı-birleşen dosya davacısı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Asıl ve birleşen dava arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanmış olup asıl dava sözleşmenin feshi, gecikme cezası ve sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazminat; birleşen dava da maliyet artışı ile arsa sahibinin edimini yerine getirmemesi nedeniyle daire bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine dair verilen kararın davalı-birleşen dosya davacısı yüklenici vekilince temyizi üzerine Dairemizden verilen 24.10.2018 gün, 2018/1285 Esas, 2018/4043 Karar sayılı bozma ilamına karşı yerel mahkemece 07.02.2019 gün, 2019/38 Esas, 2019/899 Karar sayılı ilamla direnilmiştir.
Direnme kararı yine davalı-birleşen dosya davacısı yüklenici vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmiştir.
Direnme kararının temyizi üzerine 6763 sayılı Kanunu'nun 45. maddesi ile değişik 6100 sayılı HMK'nın geçici 4. maddesi 2. fıkrası gereğince direnmenin yerinde olup olmadığı ilgili Yargıtay hukuk dairesince incelendikten sonra yerinde ise bozma kararının kaldırılıp direnme konusunda karar verilmesi, direnme kararı yerinde görülmez ise dosyanın direnme kararının incelenmesi için Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gönderilmesi gerekmektedir.
Hâl böyle olmasına rağmen Yargıtay gönderme formunda kararın direnme üzerine verildiği belirtilmeksizin ve hüküm kısmında da direnilerek hüküm kurulduğu açıklanmaksızın hüküm oluşturularak dosyanın gönderilmiş olması ve gerekçe bölümünün son cümlesinde önceki kararda direnildiği belirtilmesine rağmen Dairemizce yapılan ön inceleme sırasında bu husus gözden kaçırılarak yerel mahkemece bozma üzerine verilen karar temyiz edilmiş gibi dosyanın duruşmaya alındığı ve 14.01.2020 günü duruşma yapılmasına karar verildiği bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından ve 6100 sayılı HMK'nın geçici 4. maddesinin 2. fıkrasının hükmü gereğince incelemenin dosya üzerinden yapılması gerekmesi nedeniyle direnme kararının temyiz incelemesinin dosya üzerinden yapılmasına ve duruşma yapılmasından vazgeçilmesine karar verildikten sonra incelemeye geçilmiştir.
Dairemizin 24.10.2018 gün, 2018/1285 Esas, ve 2018/4043 Karar sayılı bozma ilamına karşı yerel mahkeme tarafından direnilmesi üzerine direnme kararı davalı-birleşen dosya davacısı yüklenici tarafından temyiz edilmiş olup dava dosyası 24.11.2016 gün, 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 45. maddesi ile değişik 6100 sayılı HMK'ya eklenen geçici 4. maddesinin 2. fıkrası hükmünce Dairemize gönderilmiştir. Dairemizce az yukarıda açıklandığı gibi dosyanın duruşmadan çıkartılarak yapılan incelemesi sonucunda tarih ile esas ve karar numarası yazılı bozma ilamının Dairemiz emsallerine uygun ve doğru olduğu, direnme kararının yerinde olmadığı düşünüldüğünden temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın Yargıtay Yüksek Hukuk Genel Kurulu'na gönderilmesine, 6100 sayılı HMK'nın geçici 4. maddesinin 4. fıkrası gereğince karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay Yüksek Hukuk Genel Kurulu'na GÖNDERİLMESİNE, 06.01.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2020 Yılı Kararları” sayfasına dön