16. Hukuk Dairesi 2017/6215 E. , 2018/23 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

16. Hukuk Dairesi 2017/6215 E. , 2018/23 K.


'İçtihat Metni'

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın onanmasına ilişkin yukarda belirtilen ilamın karar düzeltme yolu ile incelenmesi ... ve diğerleri ile ... tarafından süresinde istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sonucu ... Mahallesi çalışma alanında bulunan 168 ada 26 parsel sayılı 37.39 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, 2613 sayılı Yasa’nın 22/E maddesi gereğince kargir dükkan vasfıyla ... Belediyesi adına tespit ve 10.02.1982 tarihinde kesinleşerek tapuya tescil edilmiş, satış işlemi ile 21.08.1997 tarihinde payları oranında davalılar ... ve ...’a intikal etmiştir. Davacı ... vekili, çekişmeli taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden olduğu iddiasına dayanarak, taşınmazın tapu kaydının iptali ile paftasında dere olarak gösterilmesi, dereye vaki müdahalenin men'i ve derenin üzerini kapatan beton yapı ile binanın kal’i, kal'e ilişkin masrafın davalıdan tahsili istemiyle dava açmıştır. Yargılama sırasında ... davalı yanında fer'i müdahil sıfatıyla davaya katılmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, çekişmeli 168 ada 26 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile taşınmazın tespit dışı bırakılmasına, paftasında Tabaklar Deresi olarak gösterilmesine, davalının çekişmeli taşınmaza vaki müdahalesinin önlenmesine, taşınmaz üzerindeki iki katlı kargir dükkan vasfındaki binanın ve taşınmazın bulunduğu alandaki Tabaklar Deresinin üzerini kapatan beton zeminin kal’ine, infaz aşamasında dosyaya sunulan inşaat bilirkişi raporu ile fen bilirkişi rapor ve krokisinin esas alınmasına, yıkım masrafının tazmini talebi infaz aşamasını ilgilendiren bir husus olduğundan bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davalılar ... ve ... vekili ile fer'i müdahil ... vekili ve katılma yoluyla vekalet ücretine yönelik olarak davacı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içeriğine, mahkeme kararında belirtilip, Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre davacı ... vekilinin tüm, davalı ve fer'i müdahilin sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak, 19.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 sayılı Yasa ile değişik 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 36/A ve geçici 11. maddelerinde “Kadastro işlemi ile oluşan tespit ve kayıtların iptali için Devlet veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kayıt lehtarına karşı Kadastro Mahkemeleri ile genel mahkemelerde açılan davalarda davalı aleyhine vekalet ücreti dahil, yargılama giderine hükmolunmaz ve bu hüküm henüz infaz edilmemiş yargı kararlarına da uygulanır” hükmü öngörülmüştür. Hal böyle olunca; davalı aleyhine yargılama giderine hükmolunmaması gerekirken yazılı şekilde hüküm oluşturulması isabetsiz olup, temyiz itirazları açıklanan nedenle yerinde ise de, bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirmediğinden hükümden yargılama gideri ve vekalet ücretine yönelik olarak düzenlenen 2, 3, 4 nolu fıkraların hüküm yerinden çıkartılmasına, yerine 2. nolu fıkra olarak “harç alınmasına yer olmadığına, davacı ... tarafından yapılan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına, davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına” ibaresinin yazılmasına ve hükmün düzeltilmiş bu şekli ile onanmasına karar verilmesi gerekirken yalnızca onandığı anlaşılmış olup davalı vekili ile fer'i müdahil Belediye vekilinin karar düzeltme isteminin bu nedenlerle kabulü ile Dairemizin 19.10.2017 tarih 2015/17241-2017/6679 Esas ve Karar sayılı onama kararının ortadan kaldırılmasına ve hükmün yukarıda belirtildiği şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 16.01.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2018 Yılı Kararları” sayfasına dön