16. Hukuk Dairesi 2016/16598 E. , 2018/3 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

16. Hukuk Dairesi 2016/16598 E. , 2018/3 K.


'İçtihat Metni'

MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın onanmasına ve bozulmasına ilişkin yukarda belirtilen ilamın karar düzeltme yolu ile incelenmesi ... vd. tarafından süresinde istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sırasında ... Köyü çalışma alanı içinde kalan dava ve temyize konu 20, 23, 103, 167, 168, 184, 185, 196, 197, 213, 214, 215, 227, 232, 233, 234 259, 291, 295, 296, 303, 308, 309, 310, 462, 478, 479, 480, 481, 485, 542, 565, 649, 650, 651, 675, 677, 680, 1088, 1101, 1102, 1103, 1104 parsel sayılı yüzölçümleri tutanaklarında yazılı olan taşınmazlardan tapu kaydı, vergi kaydı, irsen intikal, taksim, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği, satış ve bağış nedenleri ile 234, 310, 480, 481, 542, 649, 1101 ve 1103 parseller davalı ... (Hüseyin oğlu), 232, 233, 308 ve 309 parsel sayılı taşınmazlar ..., 478, 479 ve 1102 parseller davalı ..., 20 ve 167 parsel davalı ..., 23 ve 168 parsel davalı ..., 213 ve 295 parseller davalı ..., 214 ve 296 parseller davalı ..., 485 ve 1104 parseller davalı .., 184 parsel davalı ..., 196, 197, 227, 291, 303, 677 ve 680 parseller eşit paylarla davalılar... oğulları ... ve ..., 215 parsel taşınmaz eşit paylarla davalılar ... ve ..., 462 ve 1088 parseller eşit paylarla davalılar ... oğlu ... ve ..., 565 ve 651 parseller paylı olarak ... ve müşterekleri, 103 ve 650 parseller paylı olarak ... ve müşterekleri, 185 parsel ... ve müşterekleri, 259 parsel ... ve müşterekleri, 675 parsel davalı ... adına tespit edilmiştir İtirazları Kadastro Komisyonunca reddedilen davacılar ..., ... ve ..., tüm taşınmazın kök muris ...'dan intikal ettiği, mirasçılar arasında paylaşım yapılmadığı iddiası ile payları oranında adlarına tescili istemi ile, yine itirazları Kadastro Komisyonunca reddedilen davacılar ... ve ..., 103, 185, 213, 214, 234, 295, 296, 310, 480, 481, 485, 542, 565, 649, 651, 1101, 1103 ve 1104 parsel sayılı taşınmazların murisleri ...’dan intikal ettiği ve mirasçılar arasında paylaşım yapılmadığı, murisin sağlığında hibe ya da başka nedenle bir kısım mirasçılara verilmediği iddiası ile miras payları oranında adlarına tescili istemi ile, davacı ... de, 215, 295, 296, 308 ve 309 parsel sayılı taşınmazların taşlık, kayalık olup özel mülkiyete konu olmadığı ve zilyetlik koşullarının oluşmadığı iddiası ile dava açmışlardır. Yargılama sırasında ..., ... ve müşterekleri davacılar ... ve ... tarafından açılan davaya taşınmazların muris ...'dan intikal ettiği iddiası ile paylarının adlarına tescili, ... ve ... ise tüm taşınmazlara yönelik olarak açılan davaya taşınmazların murisleri ...'dan intikal ettiği, mirasçılar taksim yapılmadığı, taşınmazlarda tüm mirasçıların haklarının bulunduğu iddiası ile tüm mirasçılar adına tescil istemi ile davaya katılmışlardır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davacı ... ve müşterekleri tarafından açılan davanın reddine, davacılar ... ve ... ile katılanların davalarının kısmen kabulüne, davacı Hazinenin davasının kısmen kabulüne, dava konusu 20, 168, 196, 197, 227, 232, 234, 259, 303, 310, 478, 479, 480, 481, 675, 677, 680, 1088, 1101, 1102, 1103 parsel sayılı taşınmazların komisyon kararı gibi, 23, 167, 184, 291 parsel sayılı taşınmazların yüzölçümleri düzeltilmek sureti ile diğer hususlarda komisyon kararı gibi tesciline, 233 ve 309 parsel sayılı taşınmazların davalı ... adına tesciline, 462 parsel sayılı taşınmazın ... oğlu ... adına tesciline, 103, 213, 214, 215, 295, 296, 485, 542, 565, 649, 650, 651 ve 1104 parsel sayılı taşınmazların payları da gösterilmek sureti ile ... mirasçıları adına, 185 parsel sayılı taşınmazın payları da gösterilmek sureti ile, ..., ... ve ... mirasçıları adına, 308 parsel sayılı taşınmazın hali arazı niteliği ile davacı ... adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, hüküm davacılar ... ve ... vekili tarafından tüm taşınmazlar yönünden, 215, 295, 296, 309 parseller yönünden davacı ... vekili, 103, 542, 649 ve 650 parseller yönünden davalı ... vekili, 215 parsel yönünden davalılar ... ve ... mirasçıları vekili, 308 parsel yönünden davalı ... vekili, 213, 214, 295, 296 ve 1104 parseller yönünden davalılar ... vekili tarafından temyiz edilmiş, Dairemizin 28.01.2016 tarih 2015/3877- 2016/321 Esas ve Karar sayılı ilamıyla; dava konusu 20, 23, 103, 167, 168, 184, 185, 196, 197, 213, 214, 227, 232, 233, 234, 259, 291, 295, 296, 303, 310, 462, 478, 479, 480, 481, 485, 542, 565, 649, 651, 675, 677, 680, 1088, 1101, 1102, 1103 ve 1104 parsel sayılı taşınmazlar yönünden taraf vekillerinin yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanmasına, çekişmeli 215 parsel sayılı taşınmaz kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ve satın alma nedeni ile eşit paylarla, davalı ... ile ..., 650 parsel sayılı taşınmaz ise miras yolu ile gelen hakka, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ve paylaşıma dayanarak paylı olarak ... ve müşterekleri adına tespit edildiği, davacı ... ve müşterekleri tarafından her iki parsele ... tarafından da 215 sayılı parsele karşı dava açıldığı, davacı ... ve müştereklerinin davası ispatlanamadığından, Hazinenin davası ise taşınmazın tarım arazisi olup davalılar lehine edinme koşullarının gerçekleştiği gerekçeleri ile reddedildiği, davacı ... ile davacı ... ve müştereklerinin temyiz itirazları yerinde olmadığı, ancak bu parsellere karşı birleşen dosya davacıları ... ve ... tarafından açılan bir dava bulunmadığı ve açılmış davaya da yöntemince katılma olmadığı göz önünde bulundurularak taşınmazların 'tespit gibi tapuya tesciline' karar verilmesi gerekirken ... mirasçıları adına tesciline karar verilmesinin isabetsiz olduğu belirtilerek davalı ... mirasçıları ve ... vekili ile davalı ... vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulüyle 215 ve 650 sayılı parsellere yönelik hükmün bozulmasına, dava konusu 309 parsel sayılı taşınmazın kök muris ...'dan kaldığının ispatlanamamış olması nedeniyle davacı ... ve müşterekleri vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığı, ancak yargılama aşamasında yapılan keşiflerde dinlenen bilirkişi ve tanıklar dava konusu taşınmazın kumluk, sazlık vaziyette olup kullanılmadığını beyan ettikleri, bilirkişi raporlarında tarımsal amaçlı olarak kullanılmadığı ve tarıma elverişli olmadığı açıklandığı, mahkemenin karar gerekçesinde de 309 parselin kumluk özelliğinde olup devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması gereken yerlerden olduğu belirtilmiş olduğuna göre Hazinenin davasının kabulüne ve 309 parsel sayılı taşınmazın ... adına tesciline karar verilmesi gerekirken gerekçeye de aykırı biçimde davalı ... adına tesciline karar verilmesinin isabetsiz olduğu belirtilerek davacı ... vekilinin temyiz itirazlarını kabulüyle hükmün bozulmasına, dava konusu 308 parsel sayılı taşınmaz kadastro sırasında satın alma, miras yolu ile gelen hak, paylaşma ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeni ile davalı ... adına tespit edildiği, tespite karşı davacı Hazinenin taşınmazın taşlık, kayalık olup özel mülkiyete konu olmadığı iddiası ile davacı ... ve müşterekleri taşınmazın kök muris ...'dan kaldığını ileri sürerek dava açıldığı, mahkemece taşınmazın ...'dan kaldığının ispatlanamadığı, gerekçesi ile karar verildiği, Dosya içeriğine, toplanıp değerlendirilen delillerin takdirinde isabetsizlik bulunmamasına göre davacı ... ve müşterekleri vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığı, davacı ...'nin bu parsele yönelik temyiz itirazları yönüyle ise; 16.10.1993 günlü keşif sonunda jeoloji mühendisi ve ziraat mühendisinden oluşan 3 kişilik bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda 308 parsel sayılı taşınmazın yarısında buğday anızı bulunduğu, yarısının ise sürülmüş halde bulunduğu, taşlılık mevcut olmadığı ve uzun yıllar tarımsal amaçlı kullanılıp tarıma elverişli alanlardan olduğu belirtildiği, 18.05.2012 tarihli keşifte hazır bulunan ziraat mühendisi bilirkişisi ise raporunda 308 parselin muz ekili bölümünün 20 yılı aşkın zamandır tarımsal amaçlı olarak kullanılıp özel mülkiyete elverişli olduğu, güney kısmında kalan ve ekili olmayan bölümünün ise devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması gereken yerlerden olduğunu açıklandığı, Mahkemece, dava konusu taşınmazın hangi bölümünün kumluk olduğu, hangi bölümünün tarımsal amaçlı kullanıldığı yönünde fen bilirkişisinden denetime elverişli rapor alınmadığı gibi; iki bilirkişi raporu arasındaki çelişkinin de giderilmediği, davalı ... vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulüyle araştırma ve incelemeye yönelik olarak hükmün bozulmasına karar verilmiş, bu kez davalı ... vekili, müdahil ... vekili, davalı ..., davalı ..., davalılar ... ve ..., davalı ... tarafından karar düzeltme isteminde bulunmuşlardır.
1- Dosya içeriğine, mahkeme kararında belirtilip, Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre 650 parsel sayılı taşınmaz dışındaki diğer taşınmazlar hakkında yapılan ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE,
2- Müdahil ... vekilinin, davalılar ... ve ...'ın 650 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki karar düzeltme istemine gelince; Çekişmeli 650 parsel sayılı taşınmaz miras yolu ile gelen hakka, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ve paylaşıma dayanarak paylı olarak ... ve müşterekleri adına tespit edilmiştir. Davacı ... ve müşterekleri tarafından taşınmazın kök muris ...'dan kaldığı gerekçesiyle Mahkemenin 1991/123 esasına kayıtlı dilekçe ile dava açmıştır. ... ve ... tarafından ayrı ayrı esaslara kayıtlı ve başkaca taşınmazlar hakkında kendi murisleri ...'dan (...nın oğlu) kaldığı ve taksim yapılmadığı gerekçesiyle açtıkları davalar 1991 yılında yukarıda belirtilen 1991/123 Esas sayılı dosya üzerinde birleştirilmiştir. Yargılama bir bütün halde devam ederken ..., 1991/123 Esas sayılı dosyaya hitaben verdiği 19.09.2000 tarihli harçlandırılmış dilekçeyle, dosyada dava konusu olan taşınmazların muris ...'dan kaldığını belirterek mirasçılık belgesindeki hisseler oranında adlarına tescili istemiyle, yine ... ve ... vekili tarafından 02.01.2012 havale tarihli dilekçe ile 650 parsel sayılı taşınmazın numarası da zikredilmek suretiyle çok sayıda taşınmazın kök muris ...'dan kaldığı, mirasçılar arasında taksim bulunmadığı gerekçesiyle ve tüm yasal mirasçılar adına tescili istemiyle davaya müdahil olunmuştur. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; 650 parsel sayılı taşınmazın kök muris ...dan kaldığı ispatlanamadığından asıl dosya davacılarının davasının reddine, katılanların davasının kabulü ile 650 parsel sayılı taşınmazın Muris ...'ın mirasçıları adına payları oranında tapuya tesciline karar verilmiştir. Dosya içeriğine, toplanan delillere göre taşınmazın muris ...'a ait iken ölümüyle mirasçılarına kaldığı, mirasçıları arasında usulüne uygun taksim yapılmadığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar; 650 sayılı parselin paylı olarak kendi adlarına tespit görmüş olması nedeniyle birleşen dosyanın davacıları ... ile ... tarafından açılan ve asıl dosyaya birleştirilen davalarda 650 parsel sayılı taşınmaz dava konusu edilmemiş ise de temyiz incelemesi sırasında asıl dosyada dava konusu edilen tüm taşınmazlar hakkında ... ile aynı zamanda davalı olan ... ve ...'ın taşınmazların kök muris ...'dan kaldığı iddiasıyla davaya katıldıkları gözden kaçırılmak suretiyle yukarıda anlatılan gerekçeyle bozulduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca; Müdahil ... vekilinin, davalılar ... ve ...'ın karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 28.01.2016 tarih 2015/3877-2016/321 Esas ve Karar sayılı 650 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki bozma ilamının ortadan kaldırılmasına ve 650 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki mahkeme hükmün açıklanan nedenlerle ONANMASINA, 16.01.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2018 Yılı Kararları” sayfasına dön