22. Hukuk Dairesi 2018/16778 E. , 2019/24 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

22. Hukuk Dairesi 2018/16778 E. , 2019/24 K.

'İçtihat Metni'
MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davalı işyerinde güvenlik amiri olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin 03/07/2015 tarihi itibari ile feshedildiğini, feshin, noter aracılığı ile gönderilen ve 09/07/2015 tarihinde davacıya tebliğ edilen fesih yazısı ile bildirildiğini, feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine karar verilmesini, işverence işe başlatılmaması durumunda tazminat ile boşta geçen süre ücreti ve diğer haklarının hüküm altına alınmasını istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının iş sözleşmesinin fesih tarihinin 03/07/2015 dava tarihinin ise 06/08/2015 olduğunu, davanın hak düşürücü süre içerisinde açılmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkeme red kararı, Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 2016/14611 esas ve 2016/19211 karar sayılı bozma ilamı ile tutanak tanıkları dinlenilerek davacıya fesih bildiriminin elden tebliğ edilmek istenildiği tarihin net bir şekilde tespit edilmesi gerektiği belirtilerek araştırmaya yönelik bozulmuştur. Bozmaya uyan Mahkemece davanın hak düşürücü süre geçtikten sonra açıldığına ilişkin karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
Yargıtayın bozma kararına uyan mahkeme artık bozma kararı gereğince işlem yapmak ve hüküm vermek zorundadır. Çünkü mahkemenin bozma kararına uyması ile bozma kararı lehine olan taraf yararına bir usuli müktesap hak (usule ilişkin kazanılmış hak) doğmuştur.
Somut olayda; Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda davanın süresinde açılmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ancak bozma gereği yerine getirilmemiştir. Bozma ilamında; davacının iş sözleşmesinin feshedildiği 03.07.2005 tarihli tutanakta imzaları bulunan ... ve ... isimli tutanak tanıklarının duruşmada usulünce dinlenilerek “03.07.2015 tarihli fesih bildiriminin davacı işçiye hangi tarihte tebliğ edilmek istenildiği, davacının imzadan imtina ettiğine dair şerhin doğru olup olmadığı, doğru ise bu işlemin 03.07.2015 tarihinde mi yoksa daha sonraki bir tarihte mi gerçekleştirildiği” hususlarının sorulması, gerektiği açıkça belirtildiği halde; tanıklardan ...'in dinlenemediği gibi diğer tanığa da bozma ilamında araştırılması istenen husus sorulmadan talimat mahkemesince beyanının alındığı anlaşılmaktadır. Bozma ilamına uyulduktan sonra mahkeme bozma ilamı ile bağlıdır. Bozma ilamının gerekleri yerine getirilerek hüküm kurulmalıdır. Mahkemece uyulan bozma kararında öngörülen ve yukarıda değinilen hususlar açıklığa kavuşturulmadan karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.01.2019 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2019 Yılı Kararları” sayfasına dön