22. Hukuk Dairesi 2017/26608 E. , 2020/25 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

22. Hukuk Dairesi 2017/26608 E. , 2020/25 K.

'İçtihat Metni'
MAHKEMESİ:İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili; davacının 04.12.2012 tarihinden 06.03.2014 tarihine kadar davalı işverenin işçisi olarak çalıştığı, 06.03.2014 tarihinde iş akdinin feshedildiği, davacıya ödenen ücretin düşük gösterildiği, gerçek ücretin net 2.000,00 TL civarında olduğu, davacının tüm çalışma süresince haftanın 6 günü saat 07.00 işe başlayıp en erken saat 19.00 da günlük çalışmasını tamamladığı, işin niteliği gereği zaman zaman çalışmanın gece saat 01.00’a uzadığı, davacıya yapmış olduğu fazla çalışmalar gereği ödenmesi gereken fazla çalışma ücretlerinin ödenmediği, davacının gerçek ücreti ile 04.12.2012 ile 06.03.2014 tarihleri arasındaki fazla çalışma ücret alacaklarının belirlenmesi ve davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.Davalı Cevabının Özeti:Davalı vekili; davalı şirketin faaliyet alanı ve davacının davalı şirkette çalıştığı konum gereği, zaman zaman fazla çalışma yapılmış ise de, davacının iddialarının aksine, fazla çalışma ücretlerinin davacıya eksiksiz ödendiği, davalı şirketin davacının aylık ücretini bankaya öderken fazla çalışma ücretlerini de her ay bankaya düzenli olarak yatırdığı, davacının bu ücretleri ihtirazi kayıt belirtmeden aldığı, bu nedenle dava açmasının kötüniyetli olduğu, ayrıca davacının bordrolarda bulunan fazla çalışma ücretini ihtirazi kayıt ileri sürmeden imzalayarak almış olması nedeniyle fazla çalışma alacağını yazılı delille ispatlaması gerektiği, bu nedenle haksız ve mesnetsiz açılan davanın reddi talep edilmektedir.Mahkeme Kararının Özeti:Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıda bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2-Taraflar arasında davacının fazla çalışma alacağının bulunup bulunmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Çalışma düzenin ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.
İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ücretlerinin ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma, alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille söz konusu olabilir. Buna karşın, bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda dahi, işçinin geçerli bir yazılı belge ile bordroda yazılı olandan daha fazla çalışmayı yazılı delille ispatlaması gerekir. Bordrolarda tahakkuk bulunmasına rağmen bordroların imzasız olması halinde ise, varsa ilgili dönem banka ve tüm ödeme kayıtları celp edilmeli ve ödendiği tespit edilen miktarlar yapılan hesaplamadan mahsup edilmelidir.Fazla çalışma alacaklarının yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkan dahilindedir. İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.Somut olayda, bilirkişi tarafından davacının fazla çalışma alacağı dosya içindeki takograf kayıtlarına göre belirlenmiş olup, davalı tarafça, fazla çalışmaların ödendiğine ilişkin ileri sürülen iddialara ise, söz konusu iddialar geçerli belgelerle kanıtlanamadığı ve banka kayıtlarında yapılan incelemelerde de fazla çalışma ödemesi adı altında hiçbir ödemeye rastlanmadığı için itibar edilmediği belirtilmiştir. Yine bilirkişi tarafından davalı tarafça ileri sürülen itirazlara, sunulan belgelerin davacıya ait bordrolar olmayıp tüm çalışanlara ait bordro dökümleri olduklarından ve imzasız olduklarından itibar edilmemiş ve davacıya fazla çalışma alacağı olarak yapılan ödemeler mahsup edilmeden fazla çalışma alacağı belirlenmiştir. Ancak dosya içinde yer alan 2012/Aralık, 2014/Ocak, Şubat, Mart aylarına ilişkin bordrolar yer almakta olup, her ne kadar bu bordrolar işyerindeki tüm çalışanlar için düzenlenmiş ise de, bordrolarda fazla çalışma tahakkuklarının bulunduğu ve ödemelerin banka yolu ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Davacının diğer aylara ilişkin bordroları ise ...7.İş mahkemesinin 2017/11 Esas sayılı dosyasında bulunduğu belirtilmiş ve davacıya ait ücret bordroları incelendiğinde maaş ödemesi açıklamasıyla yatırılmış olan miktarların değiştiği ve sabit bir seyir izlemediği görülmekle bu durumun, maaş ödemesi adı altında banka hesabına yatırılan miktarların fazla çalışma, asgari geçim indirimi gibi başka bir kısım ödemeleri de kapsadığı belirtilerek 0cak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık / 2013 aylarına ilişkin fazla çalışma alacağı hesabı yapılmamıştır. Ancak dosya içerisinde, bu aylara ilişkin bordrolar bulunmamaktadır.
Mahkemece, davacının tüm çalışma dönemindeki maaş bordroları getirtilerek, bordrolarda davacının imzasının bulunup bulunmadığı, fazla çalışma alacağı tahakkuklarının bulunup bulunmadığı belirlenmeli ve yukarıda anılan ilkeler doğrultusunda davacının fazla çalışma alacağının bulunup bulunmadığı değerlendirilmelidir. Eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.Sonuç:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13/01/2020 gününde oybirliği ile karar verildi.
Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2020 Yılı Kararları” sayfasına dön