22. Hukuk Dairesi 2016/26968 E. , 2020/6 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

22. Hukuk Dairesi 2016/26968 E. , 2020/6 K.

'İçtihat Metni'
MAHKEMESİ:İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini beyanla davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, yapılan yargılama sonunda toplanan delillere göre ve bilirkişi raporu doğrultusunda yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Karar, davalı vekili tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında fazla mesai ücreti hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
Somut olayda Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunun 4.sayfasında davacının fazla mesai ücreti tablo halinde hakkaniyet indirimi sonrası, 3.379,32 TL olarak hesaplanmış, devamında, 3.495,13 TL eklenmiş ve toplam 6.874,45 TL bulunmuştur. Ancak raporun incelenmesinde 3.495,13 TL'nin nasıl bulunduğu anlaşılamamıştır. Ayrıca yine bilirkişi raporunda bir kısım çizelgelerden bahsedilmiş ise de dosya arasında çizelgeye rastlanılmamıştır.Bu halde bilirkişi raporu denetime elverişli değildir. Mahkemece yapılacak iş; bilirkişiden anılan hususlara açıklık getirecek, denetime elverişli rapor alındıktan karar verilmesinden ibarettir.SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeple BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.01.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2020 Yılı Kararları” sayfasına dön