22. Hukuk Dairesi 2016/26961 E. , 2020/1 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

22. Hukuk Dairesi 2016/26961 E. , 2020/1 K.

'İçtihat Metni'
MAHKEMESİ:İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Somut olayda, davacı tarafça davalıya gönderilen ... 1.Noterliğinin 01.10.2015 tarihli ihtarnamesi ile iş sözleşmesinin 15 yıl 3600 prim günün doldurulması nedeni ile feshedildiği bildirilmiştir. Mahkemece hüküm altına alınan kıdem tazminatına ihtarname tarihinden itibaren faiz işletilmiş ise de söz konusu ihtarnamenin davalıya 03.10.2015 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Bu halde Mahkemece tebliğ tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, ihtarname tarihi itibari ile faiz yürütülmesine karar verilmesi hatalı olmuştur. Bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3/2. maddesi yollaması ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.SONUÇ: Hüküm fıkrasının 1. nolu bendinde yer alan ' 01/10/2015' tarihinin silinerek yerine '03/10/2015' tarihinin yazılmasına ve hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.01.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2020 Yılı Kararları” sayfasına dön