Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat maliklerinin ana taşınmazın genel giderlerine katılması


Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Tapu İptali ve Tescili davası, Tapu Sicili, Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış Vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Muvazaa, Taşınmaz Mülkiyeti, Sükna, İntifa Hakkı, Şufa Hakkı, Ecri Misil davaları, Borçlar Kanunu'nun Kiralar ile ilgili Hükümleri, Tahliye davaları, Kira Sözleşmeleri, Tahliye
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

HMK’nın yürürlük tarihinden sonra açılan kooperatif aidat alacağından kaynaklanan itirazın iptaline ilişkin davada görevli mahkemenin asliye ticaret mahkemesi olduğu-

23. HD. 16.05.2019 T. 6161/2060

Apartman yönetiminin taraf olarak gösterildiği ve kat malikleri aleyhine verilen dayanak karar nedeniyle başlatılan ilamlı takipte, alacaklının kat malikleri ya da yönetici aleyhine takip başlatmak konusunda seçimlik hakkı bulunduğu ve iş kazası tarihindeki maliklerin, yönetim planında veya kat malikleri kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, eşit sorumlu olduklarının kabulü ile iş kazasının yaşandığı tarihte malik listesinin getirtilmesi ve o tarihteki maliklerin tespit edilmesi gerektiği-

12. HD. 28.04.2019 T. 7532/7010

Genel kurul kararının iptali istemine ilişkin davada kararın hem aidat hem faizi kapsadığı, davacının muhalefetinin sadece faize ilişkin olduğu bu nedenle mahkemece faize ilişkin kararın iptali ile yetinilmesi gerekmekte iken aidat kararlarını da içerir şekilde maddenin tümünün iptaline karar verilmesinin hatalı olduğu-

23. HD. 08.04.2019 T. 5209/1246

Arsa payı oranında tahsiline yönelik alacaklı tarafından başlatılan ilamlı takipte, borçlu kat malikleri "borcun tamamından sorumlu olmadıklarını, kararın sırf apartman yönetimi aleyhine kurulduğundan yönetimden alınması gerektiği" iddiası ile takibin iptalini istemişlerse de, mahkemece her bir borçlunun payı oranında takip başlatılması nedeniyle istemin reddine karar verilmesi gerektiği-

12. HD. 28.02.2019 T. 5842/3373

Kat maliklerinden her birinin, kapıcı giderlerinden (ücret, sigorta pirimi, kıdem tazminatı vs.) yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumlu olduğu- Kapıcı giderlerinden sorumluluk borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye ait olduğu- Arsa payı oranında tahsiline yönelik başlatılan ilamlı takipte borçlu kat malikleri "borcun tamamından sorumlu olmadıkları , kararın sırf apartman yönetimi aleyhine kurulduğundan yönetimden alınması gerektiği" iddiası ile takibin iptalini istemişlerse de, mahkemece her bir borçlunun payı oranında takip başlatılması nedeniyle istemin reddine karar verilmesi gerektiği-

12. HD. 18.02.2019 T. 5841/2344

Kat maliklerinden her birinin, kapıcı giderlerinden (yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça) diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumlu olduğu (634 s. K. mad. 20)- Alacaklının site yönetimi hakkında takip yapabileceği gibi, takibe konu borcun yasal sorumlusu olan kat malikleri hakkında da takip yapabileceği- Alacaklının, site yönetimi hakkında takip başlatmayı tercih etmesi halinde, kat maliklerine icra emri tebliğ edilmesi veya kat maliklerinin takipte taraf olarak gösterilmesi gerektiği-

12. HD. 13.02.2019 T. 4987/2050

Kat malikleri kurulu kararına dayalı mantolama işleminden kaynaklanan icra takibine dayalı itirazın iptali istemine ilişkin davada, ana taşınmazın tek ada ve tek parsel üzerinde bulunduğu ve kat irtifakı kurulu olduğu anlaşıldığından, olayda Kat Mülkiyeti Kanunu'nun uygulanacağı- Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 1. maddesi uyarınca, bu kanundan doğan her türlü uyuşmazlığın değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemesince çözümleneceği-

20. HD. 27.02.2018 T. 4690/1517

Yönetici ve denetici seçimi ile elektrik ve su saatlerinin ön ödemeli süzme saatlerle değiştirilmesi, ön ödemeli saatlerin kullanılması, aksi halde bu hizmetlerin kesilmesine dair 7'ye karşı 2 oyla alınan kararların bütün kat maliklerinin sayı bakımından çoğunluğu ile alınmadığı, aidat ödemeyen kiracıların site içerisindeki sosyal faaliyetlerden faydalandırılmaması yönündeki karardan sosyal faaliyetlerin neler olduğu açıklayıcı şekilde belli değil ise de sosyal tesislerden veya bir kısım ortak alanlardan faydalandırmamayı da içereceği gözetilerek kat malikinin mülkiyet hakkına dayanarak sözleşmeyle devrettiği kullanma ve yararlanma kapsamındaki kiracının şahsi hakkına müdahale niteliğinde kat malikleri kurulunda karar alınamayacağı gerekçesiyle bu konudaki alınan kararların iptaline karar verilmesi ile yetinilmesi gerektiği; bütün kararların çoğunluk sağlanmadan alındığı gerekçesiyle toplantının iptaline karar verilmesinin doğru olmadığı-

20. HD. 27.02.2018 T. 6924/1542

İş mahkemesi ilamında “...634 s. Kanunu'nun 20/a maddesi gereğince .... Sitesi A-B Blok kat maliklerinden eşitlikle alınarak davacıya verilmesine...” şeklinde kat malikleri aleyhinde hüküm kurulmuş olduğundan, icra emrinde de kat maliklerinin borçlu olarak gösterilmesi gerektiği, site yönetimi aleyhine takip yapılmasının hatalı olduğu- "Kat maliklerinin ya da kat malikleri kurulunun ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunmamasının, yöneticinin Özel Kanundan doğan yetkisini ortadan kaldırmayacağı, yöneticinin, yasadan doğan ve kat maliklerini temsil yetkisi içinde bulunan işlerden dolayı 3. kişilerle yaptığı sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda yönetimin (yöneticinin) aktif ve pasif husumet ehliyetinin bulunduğu, bu nedenle ana taşınmazın ortak giderleriyle ilgili davada kat maliklerinin taraf olarak yer almalarının yasal zorunluluk olarak öngörülmediği, yine hükmün salt yönetim kurulu başkanı veya yönetici hakkında kurulamayacağı, yasal temsilci durumundaki bu kişilerin aleyhine 'kat maliklerini temsilen' olduğu açıklaması ile hüküm kurulmasının olanaklı olduğu, davanın yönetim aleyhine açılması ve kararda gösterilen davalı aleyhine icra takibi yapılması nedeniyle ilamın infazının yönetim hakkında yapılmasının usule uygun olduğu" şeklindeki görüşün HGK. çoğunluğu tarafından benimsenmediği-

. HGK. 09.11.2016 T. 8-1437/1032

Gecikme faizine de, temerrüt faizi uygulanacak şekilde faize hükmedilemeyeceği-

. HGK. 09.04.2014 T. 18-683/504

Kat malikinin kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamayacağı-

. HGK. 06.02.2013 T. 18-547/209

Kat maliki kurulu kararları ve kesinleşmiş işletme projelerinin, KMK’nun 37/son maddesi gereğince İİK’nun 68/ı maddesinde yazılı belgelerden olup, geçersizliğinin genel mahkemelerde açılacak bir dava ile kanıtlanmadığı sürece ilamsız takibe konu edilebileceği-

12. HD. 26.01.2012 T. 31951/1798

Davaya konu bağımsız bölümlerin bulunduğu bloktaki kat malikleri kurulunun seçip atadığı yöneticinin; o bloğa ilişkin ortak gider alacağına yönelik icra takibinde bulunma ve dava açma hak ve ehliyetine sahip olduğu, dolayısıyla aktif husumet ehliyetinin bulunduğu-

. HGK. 12.10.2011 T. 18-633/620

Ortak kaloriferli ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesinin kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri kararla yapılacağı- Bir ana taşınmazda hem merkezi ısıtma hem de ferdi ısıtmanın bir arada bulunmasının söz konusu olamayacağı, ortak ısıtma için yapılan harcamalardan kimsenin bağışık tutulamayacağı da göz önünde tutularak esas davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği-

18. HD. 21.06.2010 T. 1974/9323

Temsilci aracılığıyla düzenlendiği ileri sürülen sözleşmenin temsil olanı bağlayıcı olabilmesi için, temsil olunan tarafından temsilciye yetki verilmiş olması ya da düzenlenmiş olan sözleşmeye onay vermiş olması gerekip, somut olayda yüklenici ile iş-eser sahibi sıfatıyla sözleşme yapan kişiye, davalı tarafından temsil yetkisi ya da sonradan icazet verilmediğinden, bu sözleşmenin alacaklısı ve borçlusu olamayacağı- Eser sözleşmesiyle bağlantılı kararlardan ötürü sorumluluğu saklı olan ve bu karara dayalı borcun ödenmesini isteme ya da dönüp isteme hakkı bulunanların hakları saklı kalmak üzere, davaya dayanak alınan sözleşmenin tarafı olmayan davalı hakkındaki davanın pasif husumet yokluğu sebebiyle reddi gerekeceği-

15. HD. 09.03.2006 T. 7437/1321

Dava, İİK.’nun 67. maddesi uyarınca açılmış olan itirazın iptali davası olup, uyuşmazlığın halli esas itibarıyla uyuşmazlığa 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerinin mi yoksa 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin mi uygulanacağı noktasında toplanmaktadır. Her ne kadar mahkeme, çekişmeyi Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerini dikkate alarak çözümlemiş ise de, yapılan araştırma yeterli değildir. Mahkemece öncelikle konutun bulunduğu odada kat mülkiyetinin usulünce kurulup kurulmadığı araştırılmalı kat mülkiyetinin kurulmamış olduğu ve uyuşmazlığın 1163 sayılı Yasa hükümlerine göre çözümleneceği neticesine varıldığı takdirde de, kooperatif genel kurul kararları celbedildikten sonra gerektiğinde kooperatif kayıtları da inceletilmek suretiyle ve iptali veya uygulanmasının durdurulması cihetine gidilmemiş ise genel kurul kararlarının tebliğe gerek kalmadan, genel kurula katılan ve katılmayan tüm ortaklar yönünden bağlayıcı olacağı da nazara alınarak uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekirken, anılan hususular nazara alınmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisinin, hükmün bozulmasına neden olacağı-

11. HD. 08.12.2005 T. 14900/12097

Her kat malikinin, yönetimle iletişim kurarak ödemesi gereken meblağı öğrenip yönetim planında öngörülen tarihi geçirmeden tediyede bulunması gerekeceği, aksi halde, temerrüde, düşeceğinden gecikme tazminatı ile sorumlu olacağı, bağımsız bölümü sonradan edinen kat malikinin kendisi yönünden bağlayıcı olan yönetim planını devir anında öğrendiğinin kabulü esas olmakla birlikte buna istediği anda ulaşmasının ve hükümlerini kolaylıkla öğrenmesinin de her zaman için mümkün olacağı, yönetim planının tapu kaydının dayanak belgelerinden olduğu, Kat Mülkiyeti Yasasının 10. maddesinde, kat mülkiyeti ve kat irtifakının resmi senetle ve tapu siciline tescille doğacağı, aynı Yasanın 12. maddesinde de kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim planının tapu idaresine verilmesi gerektiği belirtildiği, Eski Türk Medeni Yasasının 928., Yeni Yasanın ise 1020. maddelerine göre tapu kayıtlarının herkese açık olduğu, ilgililerin her zaman tapu kayıtlarını ve bu kayıtların d

. HGK. 12.06.2002 T. 18-474/514
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Kira Hukuku” sayfasına dön