DANIŞTAYIN ATAMA İPTALİ KARARI


İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

DANIŞTAY 5. DAİRESİ


Esas No : 2013/6799
Karar No : 2013/7644

♦ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ
♦ATANMAYA YÖNELİK TERCİH HAKKI
♦HİZMET GEREKLERİ


DAVA : Kayseri 1. İdare Mahkemesince verilen 11/04/2013 günlü, E:2012/639, K2013/315 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi :

Düşüncesi : Dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarenin yürütmenin durdurulması yönündeki istemi hakkında karar verilmeksizin, işin gereği düşünüldü:

KARAR : Dava; Ürgüp Tapu Müdürü olarak görev yapan davacının, Adalar Tapu Müdürlüğü görevine atanmasına ilişkin 28.5.2012 günlü, 10560 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Kayseri 1. İdare Mahkemesi' nin 11.04.2013 günlü, E:2012/639, K:2013/315 sayılı kararıyla; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 15. maddesinde yer alan düzenlemelerden bahisle; davacı hakkında yargı kararının uygulanması kapsamında atanacağı yer için 3 tercih yapmasının sağlanması gerekirken, herhangi tercihte bulunmaması üzerine resen atama yoluna gidildiği ancak, davacının 2011 yılında Ordu Ulubey'e olan atama işleminin yargı kararı ile iptal edilmesi sonucu bu işlemin hiç tesis edilmemiş gibi hüküm doğuracağı, yargı kararı gereğince davacının, işlemin ilk tesis edildiği tarihteki [bu tarihte (07.07.2011) yönetmeliğin 15. maddesinin 6. Fıkrasında üç tercih hakkı öngörüldüğünden] boş kadrolar üzerinden 3 tercihte bulunmasının sağlanmasının gerektiği, yargı kararı üzerine davacının halen boş olan 3 kadro üzerinden tercih yapmasının beklenmesi yerine, davacı tarafından tercihte bulunulmaması üzerine resen tesis edilen atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı İdare, dava konusu atama işleminde hukuka ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığını ileri sürerek, kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan ve 20/6/2011 günlü, 27970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4/j maddesinde; Tapu müdürleri zorunlu atamaya tabi personel arasında sayılmış, 15/6. maddesinde de; " Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve yer değişikliği talebinde bulunmayan personelin, hizmetini tamamladığı bölgeler hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerdeki hizmet alanlarına üç tercih yapmaları sağlanarak talepleri doğrultusunda, talep olmaması durumunda özür durumları da dikkate alınarak re'sen ataması yapılır. " hükmü yer almıştır. Yönetmeliğin 16. maddesinde yer alan düzenlemeyle de; bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ancak yer değişikliği talebinde bulunmayan personelin, atanacağı hizmet bölgesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilan, zorunlu çalışma süreleri ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemlerine ilişkin hükümlere bağlı olmaksızın, tercihte bulunmamaları halinin, istisnai bir uygulama yöntemi ile hükme bağlanarak, bu durumda idareye takdir hakkının tanındığı görülmektedir.

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 20.10.1981 yılında kamu görevine başlayan davacının 1981-1990 yılları arasında ikinci bölge olan Konya Karapınar Bölge Müdürlüğü'nde, 1990-1995 yılları arasında altıncı bölge olan Mardin Kadastro Müdürlüğünde, 1995-1998 yılları arasında altıncı bölge olan Mardin Derik Tapu Sicil Müdürlüğünde, 1998-2003 yılları arasında dördüncü bölge olan Nevşehir Gülşehir Tapu Sicil Müdürlüğünde, 2003-2010 yılları arasında dördüncü bölge olan Nevşehir Ürgüp Tapu Sicil Müdürlüğü'nde görev yaptığı, 07.07.2011 tarih ve 23011/1 sayılı işlemle Ordu/Ulubey ilçesine atanan davacının bu işlemin iptali istemiyle açtığı davada, davacının atamasının yapıldığı Ordu/Ulubey ilçesinin üçüncü hizmet bölgesinde kaldığı, üçüncü bölge hizmetini tamamlamış sayılan davacının üçüncü hizmet bölgesine atanmasına ilişkin 07.07.2011 tarih ve 23011/1 sayılı işlemin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verildiği , anılan yargı kararının uygulanmasına yönelik olarak davacıya 1. ve 2. hizmet bölgelerinde boş bulunan 3 tercihte bulunabilmesi için 3 müdürlük adının (1.Bölge Adalar, 2.bölge Çınarcık ve Bayındır olmak üzere ) 19.03.2012 tarih ve 6167 sayılı davalı idare işlemiyle davacıya bildiriminin sağlandığı, bildirilen yerlerden hiç birini tercih etmeyen davacının,. 1.bölge olan Adalar Tapu Müdürlüğü'ne atamasının yapılması üzerine, temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Tüm bu anlatımlar birlikte değerlendirildiğinde, bulunduğu hizmet bölgesindeki çalışma süresini fazlasıyla tamamlamış olan ve hiç bir surette atanmaya yönelik olarak tercih hakkını kullanmamış olan davacının, tercih hakkını kullanmamış olması nedeniyle, atamaya tabi tutulamamasının, hukukla ve hizmet gerekleri ile bağdaştırmak mümkün değildir.

Dolayısıyla, bünyesinde çalıştırmış olduğu personeli, bölgeler ve birimler arasında hizmet gereklerini de dikkate alarak, adil ve dengeli dağılımını sağlamak suretiyle, üstlenmiş olduğu görevlerini gereği gibi yerine getirmek zorunda olan davalı idarenin, bu amaç doğrultusunda davacı hakkında tesis etmiş olduğu dava konusu işlemde hukuka, hizmet gereklerine ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Kayseri 1. idare Mahkemesi'nce verilen 11.04.2013 günlü, E:2012/639, K:2013/315 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 12.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.DANIŞTAY 5. DAİRESİ


Esas No : 2011/3147
Karar No : 2014/508

♦ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ
♦ROTASYON UYGULAMASI
♦ATAMALARDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİ


DAVA : Silifke Kadastro Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görev yapan davacının Erdemli Kadastro Müdürlüğüne naklen atanmasına ilişkin 31.07.2009 günlü, 2325 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davada; son yıllarda kamuoyunda Kurum hakkında olumsuz ve yıpratıcı haberlerin yer alması nedeniyle kurum ve çalışanların daha fazla yıpranmasını önlemek amacıyla önlem ve uygulamalar başlatıldığı, bu kapsamda aynı unvanda aynı müdürlükte 10 yılın üzerinde görev yapan personelin kamu yararı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak rotasyona tabi tutulması uygulamasının başlatıldığı, bu kapsamda davacının 1. hizmet bölgesinde 2 ay 19 gün hizmetinin bulunduğu, 2. hizmet bölgesinde 21 yıl 9 ay 15 gün hizmetinin bulunduğu, bunun 18 yılının Silifke'de geçirildiği, davacının görev yaptığı Bölge Müdürlüğü bünyesinde 10 yılını doldurup da ataması yapılmayan kontrol mühendisi bulunmadığı, dolayısıyla davacının Mersin İli, Erdemli İlçesi Kadastro Müdürlüğü emrine naklen atanmasında davalı idarenin sahip olduğu takdir yetkisinin hukuka uygun bir şekilde kullanıldığı sonuç ve kanaatine varıldığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda Mersin 1. İdare Mahkemesince verilen 10.03.2011 günlü, E:2009/1409, K:2011/202 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibaretti

Cevabın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi:

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

KARAR : İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Mersin 1. İdare Mahkemesince verilen

SONUÇ : 10.03.2011 günlü, E:2009/1409, K:2011/202 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 24.01.2014 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi

(X) KARŞI OY:

Dava konusu işlemin, davalı idarece rotasyon uygulaması kapsamında kurulduğu savunulmakta ise de; ikinci hizmet bölgesinde 21 yıl 9 ay 15 gün hizmeti bulunan ve bu sürenin 18 yılını Silifke'de geçiren davacının, hizmeti eksik olan bölgeye atanması gerekirken, rotasyon uygulaması adı altında aynı hizmet bölgesi içinde yer alan Erdemliye atanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararının bozulması gerektiği görüşüyle karara karşıyız.
DANIŞTAY 5. DAİRESİ


Esas No : 2010/4573
Karar No : 2013/5420

♦ATAMA İŞLEMİ
♦İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ
♦KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI
♦İDARİ SORUŞTURMA


DAVA : Antalya ili Kepez Tapu Sicil Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda görev yapan davacının, Adana ili Ceyhan Tapu Sicil Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin 29.07.2009 davalı idare işleminin iptali istemiyle açtığı davanın; davacının, tapu işlemlerinin yürütümü sırasında iş sahiplerinden doğrudan doğruya ya da tapu takipçileri aracılığıyla menfaat temin edildiğinin iletişim tespit dinlemesi ve teknik izleme kararları ile yapılan çalışmalar sonucunda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet almak, rüşvet vermek ve irtikap suçlarından davacının arasında bulunduğu kişiler hakkında açılan ceza davası ve konu ile ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında il dışında değerlendirilmeleri yönünde getirilen teklif dikkate alınarak dava konusu işlemin kurulduğu, Disiplin Kurulunun 27.8.2009 günlü, 42 sayılı kararıyla göreviyle ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak eyleminden ötürü 657 sayılı Yasa'nın 125/D-c maddesi uyarınca davacının bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edildiği ve hakkındaki ceza davasının sürmekte olduğu, davacının hakkında devam eden ceza davasının ve aldığı disiplin cezasına konu eylemin niteliği itibariyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle reddi yolunda Antalya 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 04/03/2010 günlü, E:2009/833, K:2010/233 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi :

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

KARAR : İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Antalya 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 04/03/2010 günlü, E:2009/833; K:2010/233 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından,

SONUÇ : Temyiz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 21.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
DANIŞTAY 5. DAİRESİ


Esas No : 2012/6149
Karar No : 2013/7023

♦ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ
♦TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI
♦KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECESİ İLE ATANMA
♦KADRO GÖREV VE UNVANLARI DEĞİŞEN YAHUT KALDIRIRILAN PERSONEL


DAVA : ... 15. İdare Mahkemesi'nin 26/04/2012 günlü, E:2011/1260, K:2012/615 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olduğundan, anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, ... İli ... Kadastro Müdürü olarak görev yapan davacının 6083 sayılı Kanun'un Geçici 1. maddesinde yer alan hüküm uyarınca, ... İli ... Tapu Müdürü olarak atanmasına ilişkin 08.06.2011 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

... 15. İdare Mahkemesince verilen 26.4.2012 tarih ve E:2011/1260; K:2012/615 sayılı karar ile; 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerinde yer alan düzenlemeler uyarınca, davacının rotasyona tabi personel olduğu, toplam hizmet süresi içerisinde 1., 2. ve 3. bölgede zorunlu hizmet süresini dolduran davacının, her ne kadar 6083 sayılı Yasa uyarınca kadrosu kaldırılan personelin kadro durumuna ilişkin düzenleme bulunmamakta ise de, Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde yeniden 3. bölgede yer alan ... Tapu Müdürlüğüne atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idare, dava konusu atama işleminin 25.11.2010 tarihli, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, teşkilat yapısında meydana gelen kadro değişikliği üzerine bazı Müdürlüklerin kapatılması üzerine tesis edildiğini ve; bu nedenle işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını ileri sürerek idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Dosyanın incelenmesinden; dava konusu atama işleminin 6083 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tesis edilmiş olması nedeniyle, 6083 sayılı Kanunun uyuşmazlığa yönelik olarak irdelenmesi gerekli görülmüştür.

10.12.2010 günlü, 27781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile teşkilat yapısında birimler ve; kadrolar bazında önemli değişiklikler sağlanmış, anılan Yasanın 5. maddesinde belirtildiği üzere; Genel Müdürlük, merkez teşkilatı ve; taşra teşkilatı olmak üzere üç ana birim üzerine kurularak taşra teşkilatının örgütsel yapısı bölge müdürlükleriyle bu müdürlüklere bağlı kadastro müdürlükleri ve tapu müdürlüklerden oluşturulmuş, kadastro müdürlükleri illerde, tapu müdürlükleri ise merkez ilçe ve diğer ilçelerde kurulmuştur.

Bu yeni örgütsel yapının oluşturulmasıyla birlikte, 325 adet Kadastro Müdürlüğünden 244’ü kapatılmış, 271 adet Kadastro Müdürlüğü kadrosu ise iptal edilmiştir.

6083 sayılı Yasanın geçici 1. maddesinin 3. fıkrasında yer alan; "bu Kanuna göre, kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personel, en geç altı ay içinde kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olmak kaydıyla Genel Müdürlükte ihtiyaç duyulan diğer kadrolara atanırlar. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve; tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler." hükmü uyarınca davacının yasa gereği kapatılan Mamak Kadastro Müdürlüğünden boş bulunan... Tapu Müdürlüğüne kazanılmış hak aylık derecesi ile atanmasına ilişkin 08.06.2011 sayılı işlemde hukuka aykırılık, işlemi iptal eden idare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, ... 15. İdare Mahkemesi'nce verilen 26.04.2012 günlü, E:2011/1260, K:2012/615 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve; yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 25.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“İdare Hukuku” sayfasına dön