GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMAYA DAİR İŞLEMİN İPTALİ


İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

♦GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMAYA DAİR İŞLEMİN İPTALİ
♦MAZERET OLARAK KABUL EDİLECEK SAĞLIK SORUNLARI
♦GÖREVİN TERK EDİLMESİ
♦MEMURLUKTAN ÇEKİLME


DAVA : … 9. İdare Mahkemesi’nin 17.06.2009 günlü, E:2009/708, K: 2009/1284 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davalı idare tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakiminin Düşüncesi : Israr kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeyerek, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; hizmetli olarak görev yapan davacının, görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin 08.11.2004 günlü, 49561 sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı aylık ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Ankara... İdare Mahkemesi'nin 08.05.2006 günlü, E:2004/3431, K:2006/1072 sayılı kararıyla; davacının 01.10.2004 tarihli hasta muayene isteği ile psikiyatri polikliniğine şevkinin yapıldığı, 02/11/2004 tarihinde Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı tarafından yapılan muayenede depresyon tanısı konularak reçete verildiğinin anlaşıldığı, davacının geçirdiği rahatsızlığın niteliği dikkate alındığında bu durumun 657 sayılı Yasanın 94. maddesinde kabul edilen mazeretlerden biri olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, dava konusu işlemde mevzuata uyarlık görülmediği gerekçesiyle söz konusu işlemin iptaline, davacının tazminat isteminin kabulüne karar verilmiştir.

Anılan karar, Danıştay On İkinci Dairesinin 25.02.2009 günlü, E:2007/1148, K:2009/974 sayılı kararıyla; davacının, göreve gelmediği kabul edilen tarihler arasında mazeret olarak kabul edilecek sağlık sorunlarının bulunduğunu ortaya koyan bir sağlık raporu ya da tedavisinin yapıldığını gösteren bir belgeyi sunmadığı, anılan tarihlerden sonra konulan "depresyon" tanısının da göreve gelmediği tarihler ipin mazeret olarak kabulüne olanak bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de, İdare Mahkemesi bozma kararına uymayarak dava konusu işlemin iptali, tazminat isteminin kabulü yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davalı idare, ... 9. idare Mahkemesinin 17.06.2009 günlü, E:2009/708, K:2009/1284 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve kararın bozulmasını istemektedir.

Devlet Memurları, 657 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak yayımlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahip olmakla beraber kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla da yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen Devlet memurlarının yine Yasada belirtilen yaptırımlar ile karşılaşacağı tabiidir. Bu yaptırımlardan bir tanesi de 657 sayılı Yasa'nın 94. Maddesinde düzenlenmiş olup, maddede mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde ilgilinin çekilme isteğinde bulunmuş sayılacağı belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde hizmetli olarak görev yapmakta iken, geçici olarak görevlendirildiği Keçiören Kadastro Müdürlüğü'nde 20/09/2004 tarihinde göreve başlayan davacının 28/09/2004 tarihinde Ankara Numune Hastanesi Dahiliye Polikliniği'nde muayene olmak ipin hasta sevk kağıdı aldığı, 06/10/2004 tarihinde muayene olduğu, aynı gün yapılan tahlillerin sonuçlarını göstermek için hekime gitmediği, 27/10/2004 tarihinde aynı hastanede görev yapan İp Hastalıkları Uzmanı bir hekim tarafından davacının depresyon, anksiyete bozukluğu tanısı ile "psikiyatri tarafından muayenesi uygundur" reçetesi düzenlendiği, 02/11/2004 tarihinde Psikiyatri Polikliniğinde muayene olduğu, uzman hekim tarafından "depresyon" tanısı ile reçete düzenlendiği, 05/11/2004 tarihinde de Daire Hekimince beş gün istirahat etmesinin uygun görüldüğü, davacının göreve gelmediği 06/10/2004-26/10/2004 tarihleri için tutanaklar düzenlendiği, dava konusu 08/11/2004 günlü işlem ile, davacının 06/10/2004-22/10/2004 tarihleri arasında göreve gelmemesi nedeniyle 657 sayılı Yasanın 94. maddesi uyarınca görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı aylık ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının göreve gelmediği kabul edilen 06.10.2004-22.10.2004 tarihleri arasında sadece 06.10.2004 tarihinde Ankara Numune Hastanesi Dâhiliye Polikliniğinde muayene olduğu ve; tahlil yaptırdığı, mazeret olarak kabul edilecek sağlık sorunlarının bulunduğunu ortaya koyan bir sağlık raporu ya da tedavisinin yapıldığını gösteren bir belgeyi sunmadığı, anılan tarihlerden sonra konulan "depresyon" tanısının da göreve gelmediği tarihler için mazeret olarak kabulüne olanak bulunmadığı hususları birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde, davacının görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, işlemin iptali, tazminat isteminin kabulü yolundaki İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, Ankara... İdare Mahkemesince verilen 17.06.2009 günlü, E:2009/708, K:2009/1284 sayılı ısrar kararının BOZULMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün ipinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.05.2013 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY : Davacının geçirdiği rahatsızlığın niteliği dikkate alındığında, bu durumun 657 sayılı Yasanın 94. maddesinde kabul edilen mazeretlerden biri olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, mahkeme kararının onanması gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“İdare Hukuku” sayfasına dön