2577 S. K.'nun Md. 28/2 Hükmündeki Değişiklik-Adli Yargı İlamlarında Uygulanmaz


İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/4684
K. 2013/8096
T. 28.5.2013

• ŞİKAYET ( Danıştay Bölge İdare Mahkemeleri İdare ve Vergi Mahkemelerinin Görevine Giren Uyuşmazlıkların Çözümü 2577 S.K.'da Gösterilen Usullere Tabi Olup Yasada Yapılan Değişikliğin Adli Yargı Mahkemeleri Tarafından Verilen İlamların İnfazında Uygulanma Olanağı Bulunmadığı - Şikayetin Reddi Gerektiği )
• İLAMLI İCRA TAKİBİ ( 2577 S. K.'nun Md. 28/2 Hükmüne İlişkin Yapılan Değişikliğin Adli Yargı Mahkemeleri Tarafından Verilen İlamların İnfazında Uygulanma Olanağı Bulunmadığından Bu Yöndeki Şikayetin Reddi Gerektiği )
• TAKİPTEN ÖNCE İDAREYE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU ( Yerine Getirilmeden Başlatılan Takibin İptaline Karar Verilmesi İstemi - 2577 S. K.'nun Md. 28/2 Hükmünün Adli Yargı Mahkemeleri Tarafından Verilen İlamların İnfazında Uygulanma Olanağı Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
• İLAMLARIN İNFAZI ( Şikayet - Danıştay Bölge İdare Mahkemeleri İdare ve Vergi Mahkemelerinin Görevine Giren Uyuşmazlıkların Çözümü 2577 S.K.'da Gösterilen Usullere Tabi Olup 2577 S. K. Md. 28/2 Hükmünün Adli Yargı Mahkemeleri Tarafından Verilen İlamların İnfazında Uygulanma Olanağı Bulunmadığı )
2004/m.16,41
2577/m.1,28/2

ÖZET : Talep, İİK 41. maddesi yollamasıyla İİK 16. maddesine dayalı şikayet talebidir. 6352 sayılı Yasa'nın 58. maddesi ile Değişik 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28/2 maddesinin "... Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur..." hükmünü içermektedir. Ancak, 2577 sayılı Yasa'nın 1. maddesi uyarınca; Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri'nin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabi olup, Yasa'nın 28/2. maddesine ilişkin anılan değişikliğin, adli yargı mahkemeleri tarafından verilen ilamların infazında uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Mahkemece bu yöndeki şikayetin reddi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu vekili, alacaklı vekili tarafından, vekil edeni aleyhine, Kadıköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/214 Esas ve 2012/332 Karar sayılı ipotek bedelinin arttırılmasına dair ilamına dayalı olarak ilamlı icra takibi başlatıldığını, alacaklının 6352 sayılı Yasa'nın 58. maddesi ile Değişik 2577 sayılı Yasa'nın 28. maddesinin 2. fıkrasına göre, vekil eden İdareye yazılı başvuruda bulunarak, alacağının ödenmesini talep edip, 30 günlük kanuni bekleme süresinden sonra ödeme yapılmaması halinde icra takibi başlatması gerekirken, bu yasal zorunluluk yerine getirilmeden başlatılan takibin iptaline karar verilmesini talep etmiş, Mahkemece, talep kabul edilerek takibin iptaline karar verilmesi üzerine hüküm, alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Talep, İİK 41. maddesi yollamasıyla İİK 16. maddesine dayalı şikayet talebidir.

6352 sayılı Yasa'nın 58. maddesi ile Değişik 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28/2 maddesinin "... Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur..." hükmünü içermektedir. Ancak, 2577 sayılı Yasa'nın 1. maddesi uyarınca; Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri'nin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabi olup, Yasa'nın 28/2. maddesine ilişkin anılan değişikliğin, adli yargı mahkemeleri tarafından verilen ilamların infazında uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Mahkemece bu yöndeki şikayetin reddi gerekirken, anılan gerekçeyle kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK'nın 366. ve HUMK'nın 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nın388/4. ( HMK m. 297/ç ) ve İİK.nın 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 28.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“İdare Hukuku” sayfasına dön