EĞİTİM NEDENİYLE NAKİLDE DENGEYE BAKILIR


İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Diyarbakır DSİ'de çalışan bir harita teknisyeni, öğrenim özrü nedeniyle Sakarya'ya atanmak istemiştir.

Danıştay, öğrenim özrüne bağlı yer değiştirme işlemlerinde özür ve hizmet gereklerinin birlikte karşılanması gerektiğini, Diyarbakır DSİ'nin kişinin hizmetine ihtiyaç duyduğunu bildirildiği ve DSİ'nin yayımlamış olduğu Genelgede yer alan "5 yıl boyunca atanılan yerde çalışma mecburiyeti" hususu birlikte düşünüldüğünde, öğrenim özründen dolayı nakil yapılmaması yönündeki idare işlemini haklı bulmuştur.D A N I S T A Y
IKINCI DAIRE

Esas No : 2013/11094
Karar No : 2014/6892
Karar Tarihi: 11.9.2014

Temyiz Isteminde Bulunan ( Davalı ) : Devlet Su Işleri Genel Müdürlügü/ANKARA

Vekileri : Hukuk Müsaviri Numan Türkmen
Hukuk Müsaviri Ibrahim Utku Tiryaki, Aynı yerde

Karsı Taraf : Nurullah Görmez
DSI 32 SubeMüdürlügü -SAKARYA

Istemin Özeti : Diyarbakır 1. Idare Mahkemesi'nce verilen 26.9.2013 günlü, E:2012/1178,K:2013/1008 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektigi yolundadır.

Danıstay Tethik Hakimi : Aysen Bal Gül

Düsüncesi : Davacının ögrenim durumuözrü nedeniyle atanma isteminin,özürve hizmet gereklerinin birlikte karsılanmasının zorunlu olması nedeniyle reddinde hukuka aykırılık bulunmadıgından Idare Mahkemesi kararının bozulması gerektigi düsünülmektedir.

TÜRK MILLETI ADINA

Hüküm veren Danıstay Ikinci Dairesi'nce dosyanın tekemmül ettigi görüldügünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin isin geregi görüsüldü:

Dava; Diyarbakır DSI 10. Bölge Müdürlügü Emlak ve Kamulastırma Sube Müdürlügünde Harita Teknisyeni olan davacının, ögrenim özrü nedeniyle Eskisehir 3. Bölge Müdürlügü'ne baglı Sakarya 32. Sube Müdürlügüne naklen atanma istemiyle yaptıgı basvurunun reddine iliskin 26.11.2012 günlü, 95513 sayılı islemin iptali istemiyle açılmıstır.

Diyarbakır 1. Idare Mahkemesi'nin 26.9.2013 günlü, E:2012/1178, K:2013/1008 sayılı kararıyla; Mahkemelerinin ara kararına cevaben gönderilen belgelerin incelenmesinden; DSI 10. Bölge Müdürlügünde dava tarihi itibarıyla (24) teknisyen kadrosundan yirmibirinin (21) dolu oldugu ve dolu olanlardan sadece (3)'ünün harita teknisyeni olarak görev yaptıgı, DSI 3. (Eskisehir) Bölge Müdürlügünde (21) teknisyen kadrosundan (20)'sinin dolu oldugu ancak harita teknisyeni olarak görev yapan kimsenin bulunmadıgı görülmekte olup; her ne kadar anılan Bölge Müdürlügü'nün 26.04.2013 tarih ve 237172 sayılı yazısında harita teknisyenine simdilik ihtiyaç duymadıklarının, Diyarbakır Bölge Müdürlügünün 29.04.2013 tarih ve 239771 sayılı yazısında ise; yogun kamulastırma nedeniyle harita teknisyenine ihtiyaç duyuldugu belirtilmis ise de; kadro durumu itibarıyla iki müdürlügün benzer durumda oldugu haldeDSI 3. (Eskisehir) Bölge Müdürlügünde görev yapan hiç harita teknisyeni olmamasının -davalı kurumun görev alanı dikkate alındıgındaolagan olmadıgı, anılan kadro durumuna göre davacının DSI 3. (Eskisehir) Bölge Müdürlügü emrine atanması durumundakadro fazlası durumuna düsmeyecegi hususunun açık oldugu,olayda, davacının atamasının ögrenim görmeye hak kazandıgı yere yapılmamasına dayanak alınan Genelge hükümlerinin üst norm olan Anayasa'nın egitim ile ilgili temel ilkelerine aykırı olamayacagı, meslek lisesimezunu olan davacının mezuniyetinin üst ögrenimi tamamlayarak kariyer meslege sahip olacagı, davacının egitim mazeretinin gerçegi yansıttıgı ve ayrıca Anayasının sözü edilen hükmünün dogal sonucu olarak atanmama nedeniyle davacının egitim ve ögrenim hakkından yoksun bırakılacagı hususları birlikte göz önünde bulunduruldugunda, hem davacının temel hak ve özgürlükleri hem de kamu yararı açısından davacının atanmaması isleminde hukuka uyarlık bulunmadıgı gerekçesiyle dava konusu islem iptal edilmistir.

Davalı idare, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, gerekse ilgili mevzuat ve Çevre ve Orman Bakanlıgının 28.11.2007 günlü, 8898-66351 sayılı "Memur Tayinleri" konulu Genelgesinde egitim özrü nedeniyle nakil taleplerinin karsılanacagına dair bir hüküme yer verilmedigini ve davacının anılanGenelgede öngörülen 5 yıllık çalısma sartını tasımadıgını öne sürerek Idare Mahkemesi kararının esastan ve Avukat tarafından takip edilmeyen davada davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi nedeniyle, vekalet ücreti yönündentemyizen incelenek bozulmasını istemektedir.

Çevre ve Orman Bakanlıgı'nın 28.11.2007 günlü, 8898-66351 sayılı ''Memur Tayinleri'' konulu Genelgesinde ''Bakanlıgımıza baglı Kurulusların eleman ihtiyacı dikkate alınarakKamu Görevlerine Ilk Defa Atanacaklar Için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik esasları dahilinde ÖSYM Baskanlıgı tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre kendi tercihleri neticesinde ilk defa aday memur olarak yerlestirilerek görevine baslayan personel ile diger Kamu Kurum ve Kuruluslarından naklen tayin olan personelden birimleri emrinde asgari 5 yıl süreyle çalısmadan nakil talebinde bulunanların bu taleplerinin dikkate alınmayacagı ve yer degistirmeye benzer geçici görevlendirme yapılmayacagı, Ancak;

1- Yer Degistirme Suretiyle Atama Yönetmeligine tabi kurumlarda çalısanların esleri,
2- Esinin özel sektörde çalısması halinde kesintisiz en az 2 yıl süreyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödendiginin belgelendirmesi,
3- Kendisinin, esinin veya bakmakla yükümlü oldugu kisilerin önemli bir hastalıga tutulmus olmaları hallerinde bu hallerin raporla belgelendirilmesi,
4- Haklarında adli, idari, inzibati bir sorusturma yapılmıs ve sorusturma neticesinde görev yerinde kalmalarında sakınca görülenler,
şartlarından birini tasıyan personelin nakil talebinde bulunması durumunda ise;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54. maddesi geregince ilgilinin asaletinin tasdik edilmis olması (1 numaralı sartta yer alanlar hariç)
b) Çalıstıgı birim ile naklen atanacagı birimdeki personel ihtiyacı ve bos kadro durumu dikkate alınarak söz konusu talebin degerlendirilecegi'' belirtilmistir.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesinde "kurumlarda yer degistirme suretiyle atamaların adil ve dengeli bir sistem içinde yapılacagı" hükmüne yer verilmek suretiyle kamu personeli yönünden atıl kapasite yaratılmaması ve verimli etkin bir yönetim amaçlanmıstır.

Dosyanın incelenmesinden, KPSS 2010/2 yerlestirme sonuçlarına göre Diyarbakır DSI 10. Bölge Müdürlügü Emlak ve Kamulastırma Sube Müdürlügünde Harita Teknisyeni olarak göreve baslayan davacının, 2012 yılında girdigi üniversite sınav sonucuna göre Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Insaat Mühendisligi ikinci ögretim bölümünü kazandıgı ve kaydını yaptırdıgından bahisle ögrenimine devam edebilmek amacıyla Eskisehir 3. Bölge Müdürlügü'ne baglı Sakarya 32. Sube Müdürlügüne atanma isteminde bulundugu, bu isteminin davalı idarece Çevre ve Orman Bakanlıgı'nın 28.11.2007 günlü, 8898-66351 sayılı ''Memur Tayinleri'' konulu Genelgesi uyarınca 5 yıl çalısma sartını tamamlamadıgı nedeniyle reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlasılmaktadır.

Olayda, özre baglı yer degistirmelerde özür ve hizmet gereklerinin birlikte karsılanması esas oldugundan, davacının hizmetine görev yaptıgı Diyarbakır DSI 10. Bölge Müdürlügü'nde ihtiyaç duyuldugu ve Çevre ve Orman Bakanlıgı'nın 28.11.2007 günlü, 8898-66351 sayılı ''Memur Tayinleri'' konulu Genelgesinde öngörülen; görev yaptıgı yerde 5 yıllık çalısma süresini tamamlamamıs oldugu hususu dikkate alındıgında, özür ve hizmet gereklerinin birlikte karsılanması zorunlulugu esasına uygun olarak tesis edilen dava konusu islemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Öte yandan, temyize konu mahkeme kararı bozuldugundan, idare mahkemesince yeniden yargılama yapılacagından bu asamada davalı idarenin vekalet ücreti yönünden temyiz isteminin inceleme olanagı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Diyarbakır 1. Idare Mahkemesi'nin 26.9.2013 günlü, E:2012/1178, K:2013/1008 sayılı kararının 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanununun, 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile degisik 3. fıkrası geregince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, teblig tarihini izleyen onbes gün içinde Danıstay'a düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 11.9.2014 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“İdare Hukuku” sayfasına dön