İLKOKUL MÜDÜRÜNÜN SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ


Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2277
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

T.C.
İZMİR
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
1. İDARİ DAVA DAİRESİ
ESAS NO: 2017/221
KARAR NO: 2017/397
KARAR TARİHİ: 4.4.2017

>>İLKOKUL MÜDÜRÜNÜN SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ--YÖNETİCİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ--GÖREV SÜRELERİ UZATILACAK EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU KAPSAMINDA BAŞARISIZ OLMA

KHK/652/m.37/8,Geç.m.10

ÖZET : Dava, İlkokulu Müdürü olarak görev yapan davacının, ilkokuluna Sınıf Öğretmeni olarak atanmasına dair işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Uyuşmazlık konusu olayda, davacının yöneticilik görevinin 652 Sayılı KHK'nın geçici 10.maddesi gereği sona erdiği, idarenin bu konuda bir takdir yetkisinin olmayıp bağlı yetki içinde olduğu, ayrıca Danıştay kararıyla düzenleyici işlem hükmünün eksik düzenleme sebebiyle hukuka aykırı bulunarak yürütülmesinin durdurulmuş olması, doğrudan bu düzenlemeye dayalı olarak tesis edilmiş bireysel işlemlerin de mahkeme kararına gerek kalmaksızın iptalini gerektirmediği gibi, davacının da doğrudan önceki okuluna Müdür olarak görevlendirilmesi sonucunu doğurmadığı, davacının Görev Süreleri Uzatılacak Eğilim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda 66 puan ile değerlendirilerek başarısız sayılmasına dair işlemi davaya konu etmediği, bu işlemin kesinleştiği, 75 puanın altında puan alan eğitim kurumu yöneticilerinin ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamalarının yapılacağı ve tercihte bulunmaları gerektiğine dair duyuru kapsamında davacının tercihte bulunmadığı dikkate alındığında, Görev Süreleri Uzatılacak Eğilim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda başarısız olan davacının branşına uygun olarak İlkokuluna Sınıf Öğretmeni olarak atanmasına dair işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

DAVA : Muğla İli, Ortaca İlçesi, ... İlkokulu Müdürü olarak görev yapan davacının, ... ilkokuluna Sınıf Öğretmeni olarak atanmasına dair 18.11.2014 tarih ve 1270 Sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; davaya konu işlemin hukuki dayanağı olan 10/06/2014 tarih ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptali istemiyle Danıştay İkinci Dairesinde 2014/6330 esas sayılı dava açıldığı, anılan Daire tarafından yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği, yapılan itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun verdiği 18/02/2014 tarih ve 2014/1151 Sayılı kararla Yönetmeliğin 10/9, 23/1 ve "Açıklama" başlıklı kısmın 3. maddesinde yer alan ibare yönünden yürütmenin durdurulması isteminin kabul edildiği, diğer maddeler yönünden ise itirazın reddedildiği, sözü edilen yürütmenin durdurulması kararı ile maddi olay birlikte ele alındığında; Ek-1 görev süreleri uzatılacak eğitim kurumu müdürleri için değerlendirme formunda yer alan değerlendirme kriterlerine cevap verilebilmesi, okul müdürü hakkında objektif ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için çok iyi tanınması, bunun içinde makul bir süre birlikte çalışılması gerektiğinden, böyle bir şartın en kıdemli öğretmen ve en kıdemsiz öğretmen için aranırken, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim kurumundan sorumlu şube müdürü ve insan kaynaklarından sorumlu şube müdürü için aranmamasına dair eksik düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle "Açıklamalar" kısmının 3.maddesinin yürütmesi durdurulduğundan, 06/10/2015 tarih ve 29494 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Yönetmeliğin 35. maddesiyle de işlemin dayanağı Yönetmelik tümden kaldırıldığından dolayı gelinen noktada davaya konu işlemin hukuki dayanaktan yoksun kaldığı, bu itibarla, davacı hakkında değerlendirme yapan ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürleri ile davacının, objektif ve doğru değerlendirme yapabilecek kadar makul bir sürede çalışmadığı anlaşıldığından ve işlemin buna dair hukuki dayanağı da kalmadığından dolayı, davacı hakkında yapılan değerlendirmede bu açıdan hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline karar veren Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 14/10/2016 gün ve E:2014/1801, K:2016/783 Sayılı kararının; davacının Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusudna değerlendirmeye tabi tutulduğu, görev süresinin uzatılmaması için yeterli olan 75 puanı alamadığı, davalı idarece 75 puanın altında kalan kurum yöneticlerinin ihtiyaç bulunan kurumlara atama yapılacağı ve tercihte bulunmaları gerektiğinin duyurulduğu, davacının tercihte bulunmaması üzerine re'sen atamasının yapıldığı, davacının emekli olması sebebiyle davanın konusuz kaldığı ileri sürülerek istinaf yoluyla kaldırılması istenilmektedir.

Karar veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdare Dava Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Muğla İli, Ortaca İlçesi, ... İlkokulu Müdürü olarak görev yapan davacının, ... ilkokuluna Sınıf Öğretmeni olarak atanmasına dair 18.11.2014 tarih ve 1270 Sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin "Atama" başlıklı 37. maddesinin 8. fıkrasında; "Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına dair diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.", Geçici 10. maddesinin 8. fıkrasında ise, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer." hükümleri yer almıştır.

14.03.2014 tarih ve 28941 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bir kısım hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu, Anayasa Mahkemesi'nin 13/7/2015 gün ve E:2014/88, K:2015/68 Sayılı kararıyla anılan Kanun'un 22. maddesiyle 652 Sayılı KHK'nın 37. maddesinin değiştiren 8. fıkrasının incelendiği kuralda, okul ve kamu yöneticiliği görev süresinin dört yıl olarak öngörüldüğü, kadrolu bir görev olmayan ikinci görev niteliği taşıyan okul ve kurum yöneticiliği görevlerinin belirli bir süre ile sınırlandırılmasının, "yasamanın genelliği ilkesi" uyarınca kanun koyucunun bu konudaki takdirini yansıtmakta olduğu, bu görevlerin sınırsız olarak yapılmasını zorunlu kılan Anayasal bir düzenleme bulunmadığı, kanunda belirtilen görevlendirme usulünde belirlilik ve öngörülebilirlik ilkesine aykırılık bulunmadığı, ikinci görev olan yöneticilik görevi sona erdiğinde asıl görevi olan öğretmenlik görevine dönen kişiler yönünden, yöneticilik görevinin atama terfi yönünden kazanılmış hak oluşturmayacağı gerekçesiyle, anılı Kanun'un 25. maddesiyle 652 Sayılı KHK'ya eklenen Geçici 10/8 maddesinin iptali talebiyle yapılan başvurunun incelenmesi sonucu, 652 Sayılı KHK'nın 37. maddesiyle okul ve kurum yöneticilerine yapılacak görevlendirmelerin 4 yıllık süre ile sınırlandırıldığı, davaya konu kuralın da bu ana kuralın mevcut yöneticilere uygulanmasını sağladığı, geçiş hükmü niteliği taşıdığı, düzenlemenin statü hukuku bakımından soyut ve genel nitelik taşıyan bir kuralın mevcut yöneticilere uygulanmasını sağladığı, okul ve kurum yöneticilikleri, mevcut yöneticiler yönünden kazanılmış hak olmadığından, yöneticilikle görevlendirmenin belirli bir süre ile sınırlanmasını öngören kuralın mevcut yöneticilere uygulanmasında kazanılmış hak ilkesine aykırılık bulunmadığı, söz konusu düzenlemenin hukukî güvenlik ilkesine aykırı olmadığı gerekçesiyle iptal başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Anılan Kanun'a dayanılarak 10.06.2014 gün ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik'in 10. maddesinde; yöneticilerin dört yıllığına görevlendirileceği, aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacağı, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılacağı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğinde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemeyeceği hükümleri yer almış, aynı Yönetmeliğin 15. maddesinde; görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda başvuruda bulunacağı, Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek-1'de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirileceği düzenlenmiş; 16. maddesinde; dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev sürelerinin, Ek-1'de yer alan form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılacağı, Geçici 1.maddesinde ise aynı unvanda olmak üzere, 14/3/2014 tarihi itibarıyla görev süreleri dört yıl ve daha fazla olan yöneticilerin görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi tarihinde başka bir işleme gerek kalmaksızın sona ereceği, görev süreleri 14/3/2014 tarihi itibarıyla dört yıldan daha az olan yöneticilerin görevi ise, dört yıllık sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona ereceği belirtilmiştir.

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca, dört yıllık görev süreleri dolan eğitim kurumu müdürlerinin, görev sürelerinin uzatılmasında, yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacağı, bu değerlendirme formunda yer alan kriterlerin, ilçe milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüğünde görev yapan iki şube müdürü, eğitim kurumunda görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmenler, öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı, öğrenci meclisi başkanı tarafından evet ya da hayır ile doldurularak değerlendirme yapılacağı, evet ile doldurulan kriterlerin karşılığında yer alan puanların toplanması, hayır ile doldurulan kriterlere puan verilmemesi suretiyle oluşan toplam puana göre 75 ve daha üstü puan alanların başarılı sayılacağı, bu puanın altında kalanların ise başarısız sayılacağı açıktır.

Diğer yandan; okul müdürü hakkında objektif ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için çok iyi tanınması, bunun için de makul bir süre birlikte çalışılması gerektiğinden, yukarda adı geçen Yönetmeliğin Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu'nun "Açıklama" başlıklı kısmının 3.maddesinin "en az altı ay çalışmış olma" şartının Eğitim Kurumundaki En Kıdemli Öğretmen ile Kıdemi En Az Olan Öğretmenler için aranırken İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için de aranmaması sebebiyle Türkiye Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası tarafından, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin kimi hükümlerinin iptali istemiyle Milli Eğitim Bakanlığına karşı açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 18.02.2015 tarih ve E:2014/1151 Sayılı kararıyla, "Yönetmeliğin Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu'nun incelenmesinden söz konusu formun İlçe Milli Eğitim Müdürünün, İnsan Kaynaklarından Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürünün, Değerlendirilecek Eğitim Kurumundan Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürünün, Eğitim Kurumundaki En Kıdemli Öğretmen ile Kıdemi En Az Olan Öğretmenin, öğretmenler Kurulunca Seçilecek İki Öğretmenin, Okul Aile Birliği Başkanı ve Başkan Yardımcısının ve öğrenci Meclisi Başkanının Değerlendirmesi olmak üzere yedi bölümden oluştuğu, bu bölümlerde yer alan değerlendirme kriterlerinin yakın çalışmayı gerektiren gözleme dayalı, eğitim kurumu müdürünün tutum ve davranışlarını ölçmeye yönelik olduğu, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri tarafından doldurulacak olan ilk üç bölümün puan değerinin okulun tipine göre farklı olmakla birlikte 100 üzerinden en az 60 puan olduğu, formun açıklamalar kısmında ise, Eğitim Kurumundaki En Kıdemli Öğretmen ile Kıdemi En Az Olan Öğretmenin değerlendireceği müdür ile en az altı ay çalışmış olma şartı aranırken İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için böyle bir şartın aranmadığı, bu durumda Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğilim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu'nda yer alan değerlendirme kriterlerine cevap verilebilmesi, okul müdürü hakkında objektif ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için çok iyi tanınması, bunun için de makul bir süre birlikte çalışılması gerektiğinden, böyle bir şartın Eğitim Kurumundaki En Kıdemli Öğretmen ile Kıdemi En Az Olan Öğretmenler için aranırken İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına dair eksik düzenlemede hukuka uyarlık..." görülmediği gerekçesiyle söz konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu süreç sonunda, 10.06.2014 tarih ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 06.10.2015 tarih ve 29494 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik'in 35. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Anılan Yönetmelik'in; "Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem" başlıklı 13. maddesinde, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirmenin yazılı sınav sonucuna göre, müdürlüğe görevlendirmenin ise değerlendirme ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacağı düzenlendikten sonra, "Müdür adaylarının değerlendirilmesi" başlıklı 19. maddesinin birinci fıkrasında, "Müdürlükte dört yıllık ya da aynı eğitim kurumu müdürlüğünde toplam sekiz yıllık görev süresi dolanlar ile duyurunun son günü itibarıyla 5 ve 6. maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar Ek-1'de yer alan form üzerinden değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir.", "Sözlü Sınav" başlıklı 20. maddesinin birinci bendinde ise, "Değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan müdürlük sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır." hükümlerine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının branşının sınıf öğretmeni olduğu, Muğla İli, Ortaca İlçesi, ... İlkokulunda Müdür olarak görev yapmakta iken 6528 Sayılı Kanun'un 25. maddesiyle 652 Sayılı KHK'ya eklenen Geçici 10. maddesinin 8. fıkrası uyarınca yöneticilik görevi sona eren davacının, Görev Süreleri Uzatılacak Eğilim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda 66 puan ile değerlendirilerek başarısız sayıldığı, 75 puanın altında puan alan eğitim kurumu yöneticilerinin ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamalarının yapılacağı ve tercihte bulunmaları gerektiğine dair duyuru kapsamında davacının tercihte bulunmadığı, 6528 Sayılı Kanun'un 25. maddesiyle 652 Sayılı KHK'ya eklenen Geçici 10. maddesinin 8. fıkrası uyarınca yöneticilik görevinin sona ermesine dair işleme karşı açmış olduğu dava sonucunda, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 22/01/2015 gün ve E:2014/1802, K:2015/49 Sayılı kararı ile davanın incelenmeksizin reddine karar verildiği, anılan karara karşı kanun yollarına başvurulmaması sebebiyle kesinleştiği, görülmekte olan davada da yöneticilik görevi sona eren davacının ... İlkokuluna Sınıf Öğretmeni olarak atanmasına dair 18.11.2014 tarih ve 1270 Sayılı işlemin davaya konu edildiği anlaşılmıştır.

İdare Mahkemesince, dava "Muğla İli, Ortaca İlçesi, ... İlkokulu Müdürü olarak görev yapan davacının, ... ilkokuluna Sınıf Öğretmeni olarak atanmasına dair 18.11.2014 tarih ve 1270 Sayılı işlemin" iptaline dair olarak kurulmuş ise de "...davacı hakkında değerlendirme yapan ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürleri ile davacının, objektif ve doğru değerlendirme yapabilecek kadar makul bir sürede çalışmadığı anlaşıldığından ve işlemin buna dair hukuki dayanağı da kalmadığından dolayı, davacı hakkında yapılan değerlendirmede bu açıdan hukuka uygunluk..." görülmediği gerekçesiyle çoğunluk kararı ile davaya konu işlemin iptaline karar verilmiş, azlık oyu ise "Davacının 27.07.2015 tarihinde emekli olduğu davanın konusuz kaldığı anlaşıldığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi..." gerektiği gerekçesine dayandırılmıştır.

Davacı tarafından 6528 Sayılı Kanun'un 25. maddesiyle 652 Sayılı KHK'ya eklenen Geçici 10. maddesinin 8. fıkrası uyarınca yöneticilik görevinin sona ermesine dair işleme karşı açmış olduğu davanın incelenmeksizin reddedildiği, bu kararın kesinleştiği, Görev Süreleri Uzatılacak Eğilim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda 66 puan ile değerlendirilerek başarısız sayılmasına dair işlemi davaya konu etmediği sabittir.

Davacının emekli olması davayı konusuz bırakmadığı gibi, iptali talep edilen işlem "Muğla İli, Ortaca İlçesi, ... İlkokulu Müdürü olarak görev yapan davacının, ... ilkokuluna Sınıf Öğretmeni olarak atanmasına dair 18.11.2014 tarih ve 1270 Sayılı işlem" olmasına rağmen, Mahkemece, davacının Görev Süreleri Uzatılacak Eğilim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu kapsamında yapılan değerlendirme işleminin iptaline yönelik hüküm kurulmasında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının yöneticilik görevinin 652 Sayılı KHK'nın geçici 10.maddesi gereği sona erdiği, idarenin bu konuda bir takdir yetkisinin olmayıp bağlı yetki içinde olduğu, ayrıca Danıştay kararıyla düzenleyici işlem hükmünün eksik düzenleme sebebiyle hukuka aykırı bulunarak yürütülmesinin durdurulmuş olması, doğrudan bu düzenlemeye dayalı olarak tesis edilmiş bireysel işlemlerin de mahkeme kararına gerek kalmaksızın iptalini gerektirmediği gibi, davacının da doğrudan önceki okuluna Müdür olarak görevlendirilmesi sonucunu doğurmadığı, davacının Görev Süreleri Uzatılacak Eğilim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda 66 puan ile değerlendirilerek başarısız sayılmasına dair işlemi davaya konu etmediği, bu işlemin kesinleştiği, 75 puanın altında puan alan eğitim kurumu yöneticilerinin ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamalarının yapılacağı ve tercihte bulunmaları gerektiğine dair duyuru kapsamında davacının tercihte bulunmadığı dikkate alındığında, Görev Süreleri Uzatılacak Eğilim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda başarısız olan davacının branşına uygun olarak ... İlkokuluna Sınıf Öğretmeni olarak atanmasına dair işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, istinaf başvurusunun kabulüne, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 14/10/2016 gün ve E:2014/1801, K:2016/783 Sayılı istinaf başvurusuna konu kararının kaldırılmasına, davanın reddine, davacı tarafından yapılan aşağıda dökümü gösterilen 171,50.TL dava yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, istinaf başvuru aşamasında davalı idarece yapılan 43,75.TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 990,00.TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, istinaf başvuru aşamasında Harçlar Kanunu'nun 13/j maddesi uyarınca davalıdan alınmayan 79,70.TL istinaf başvuru harcının davacıdan tahsiline, yatırılan posta giderinden artan miktarın Mahkemesince HMK'nın 333. maddesi uyarınca yatırana iadesine, 04.04.2017 tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Bölge İdare Mahkemeleri Kararları” sayfasına dön