Danıştay'dan astsubaylarla ilgili önemli karar


Güncel Konular, Hukuki Haberler, Hukuki Duyurular, Hukuki Görüş ve Yorumlar vb
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Milli Savunma Bakanlığınca 19/01/2018 tarihinde yayımlanan, 2018 yılı Hukuk Fakültesi Mezunlarından Hukuk Sınıfı Subay Temini Başvuru Kılavuzunda hukuk fakültesi mezunu astsubaylara yer verilmemesine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan karar Danıştay İDDK tarafından onandı.Dava konusu Kılavuz'da iç kaynaktan başvuru yapabilecek personelin "muvazzaf veya sözleşmeli subay" olarak belirlenmiş, askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan memur ve işçilere de dış kaynaktan başvuru yapma imkanı tanınmış, ANCAK ASTSUBAYLARA İSE İÇ VE DIŞ KAYNAKTAN BAŞVURU HAKKI VERİLMEMİŞTİR.

Danıştay 12. Daire, İdarelerin yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetin özelliklerini dikkate alarak bu şekilde bir şart belirleyebilecekleri ve anılan Kanun ve Yönetmelik'te de hukuk sınıfı subay temininde astsubaylara başvuru imkanı tanıyan bir düzenlemeye yer verilmemesi hukuka uygundur gerekçesi ile davayı reddetmiştir.

Danıştay İDDK bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2020/620

Karar No: 2020/3001

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Bakanlığı - .

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 12/06/2019 tarih ve E:2018/789, K:2019/4439 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Milli Savunma Bakanlığınca 19/01/2018 tarihinde yayımlanan, 2018 yılı Hukuk Fakültesi Mezunlarından Hukuk Sınıfı Subay Temini Başvuru Kılavuzu'nun iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 12/06/2019 tarih ve E:2018/789, K:2019/4439 sayılı kararıyla;

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 46., 109. ve 111. maddeleri ile 18/02/2018 tarih ve 30336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelik'in 2., 3., 8., 10., 11. ve 12. maddelerinde yer alan kurallar aktarılarak,

Dava konusu Kılavuz'da, hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından, 26/09/2011 tarih ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının hukuk hizmetlerinin yürütüldüğü; hukuk sınıfı subayların özlük ve mali hakları yönünden 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik hükümlerine tabi oldukları; hukuk sınıfı subaylığa, Türkiye'deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden başvuru tarihi itibarıyla mezun olanlar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında iç (muvazzaf veya sözleşmeli subay) ve dış kaynaktan belirtilen şartlarda personel alınacağı; iç kaynak kapsamında, Tük Silahlı Kuvvetleri mensubu muvazzaf veya sözleşmeli subaylardan 2.a. maddesindeki öğrenim şartını sağlayanlardan 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayanların başvuruda bulunabileceği kurallarına yer verildiği,

Astsubaylıktan subay olmanın şartlarının 926 sayılı Kanun'un 109. maddesinde açıkça düzenlendiği, emsalleri arasında temayüz etmiş astsubayların subaylığa nasbedilmelerinde aranacak nitelikler ile seçme sınavlarının yapılma usul, esas ve şartlarının da Subay Sicil Yönetmeliği'nde gösterileceğinin belirtildiği,

İdarelerin, kendi bünyelerinde istihdam edecekleri personeli belirlerken, kanun ve diğer alt düzenlemelerin verdiği yetki çerçevesinde kalmak koşuluyla, kurumun ihtiyacı doğrultusunda, istihdam edilecek olanların taşımaları gereken nitelikleri belirleme konusunda takdir yetkisine sahip oldukları,

926 sayılı Kanun'un 109. maddesinde, astsubayların askeri hakim sınıfı hariç tutulmak üzere subaylığa nasbedilebileceğinin açıkça düzenlendiği, davacının anılan düzenlemeler doğrultusunda subaylığa nasbının yapılmadığı,

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere 2018 yılı Hukuk Fakültesi Mezunlarından Hukuk Sınıfı Subay Temini Başvuru Kılavuzu'nda iç kaynaktan temin edilecek personel için aranacak koşulun "muvazzaf veya sözleşmeli subay" olarak görev yapmak şeklinde belirlendiği,

İdarelerin yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetin özelliklerini dikkate alarak bu şekilde bir şart belirleyebilecekleri ve anılan Kanun ve Yönetmelik'te de hukuk sınıfı subay temininde astsubaylara başvuru imkanı tanıyan bir düzenlemeye yer verilmediği görüldüğünden,

Dava konusu Kılavuz'da iç kaynaktan temin edilecek personel için aranacak koşulun "muvazzaf veya sözleşmeli subay" olarak görev yapmak şeklinde belirlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle,

davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, dava konusu Kılavuz'da iç kaynaktan başvuru yapabilecek personelin "muvazzaf veya sözleşmeli subay" olarak belirlendiği, askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan memur ve işçilere de dış kaynaktan başvuru yapma imkanı tanındığı, astsubaylara ise iç ve dış kaynaktan başvuru hakkı verilmediği, bu durumun Anayasa'nın 2., 10. ve 70. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 12/06/2019 tarih ve E:2018/789, K:2019/4439 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 10/12/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Güncel Hukuki Konular” sayfasına dön