8. Hukuk Dairesi 2017/4456 E. , 2018/1 K.


Kilitli
Kullanıcı avatarı
İctihat
Mesajlar: 681327
Kayıt: 30 Mar 2021, 02:46

8. Hukuk Dairesi 2017/4456 E. , 2018/1 K.

'İçtihat Metni'
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İtirazın kaldırılması ve tahliye

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.


K A R A R

Davacı alacaklı 25.09.2014 başlangıç tarihli yazılı kira akdine dayanarak 27.07.2015 tarihinde haciz ve tahliye talepli olarak başlattığı icra takibi ile aylık 1.000,00 TL olmak üzere 2015 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmyuz ayları kira alacaklarının faiziyle birlikte tahsilini talep etmiş, ödeme emri davalı borçluya 14.08.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalı borçlu 19.08.2015 tarihli itiraz dilekçesinde, takipte talep edilen 2015 yılı Mart ve Nisan ayları için kiralananda tadilat yaparak 2.000,00 TL ödeme yaptığını, Mayıs ve Haziran ayları kira bedellerinin posta havalesi yolu ile ödediğini, talep edilen Temmuz ayı kira bedelini ise ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra 18.08.2015 tarihinde ödediğini bildirerek borca, faize ve ferilerine itiraz etmiştir. Ödeme emrine davalı borçlu tarafından itiraz edilmesi üzerine, davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuştur.
Mahkemece, borçlunun ödeme emrine süresi içinde itiraz edildiği, itiraz dilekçesi ekine kira bedellerinin ödendiğine dair iki adet posta çeki ile tadilatlar karşılığında yapılan ödemeye ilişkin tarih içermeyen 2.000,00 TL bedelin tahsil edildiğine dair adi yazılı belgenin ibraz edildiği, İİK 269/c maddesine göre alacaklı tarafından kabul edilmesi şartıyla tadilata ilişkin belgenin delil olabileceği, alacaklı vekilinin tadilatlar karşılığında sunulan adi yazılı belgeyi kabul etmediğini, davalının verilen süre içinde takip konusu kira borcunun tamamını ödemediği gerekçesi ile davalının taşınmazdan tahliyesine karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, kira alacağının tahsili için başlatılan takibe itirazın kaldırılması ve tahliye istemlerine ilişkindir.
Somut olayda, ödeme emrinin davalı borçluya 14.08.2015 tarihinde tebliği üzerine, davalı 19.08.2015 tarihinde yasal süresi içerisinde borca ve takibe itiraz etmiştir. Davalı kiracının yasal süresinde takibe itiraz etmesi üzerine icra takibi 21.08.2015 tarihli karar ile durdurulmuş olup itiraz kaldırılmadan tahliyeye karar verilemeyecektir. Dava dilekçesindeki istem, İİK'nun 269/c maddesi gereğince icra takip dosyasındaki itirazın kaldırılması ve tahliyeye karar verilmesine yönelik olmasına rağmen mahkemece davacının itirazının kaldırılması talebi yönünden olumlu ya da olumsuz bir karar verilmeden yazılı şekilde tahliyeye karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK ya 6217 sayılı Kanunla eklenen Geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK'nun 428 ve İİK'nun 366. maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 08.01.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kilitli
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“2018 Yılı Kararları” sayfasına dön