2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi


Güncel Harçlar, KDV ve Vergi Oranları, Genelgeler, Tebliğler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Yediemin Ücret Tarifesi
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Hepsihukuk
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 2212
Kayıt: 28 Mar 2021, 13:29
İletişim:

Adalet Bakanlığından:

2022 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Resmi Gazete Sayısı 31699
Resmi Gazete Tarihi 24.12.2021

Amaç
MADDE 1
– (1) Bu Tarifenin amacı, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve
30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin
miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2
– (1) Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri bu
Tarife esas alınarak belirlenir.

Dayanak
MADDE 3
– (1) Bu Tarife, Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ile Bilirkişilik
Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Bilirkişi ücreti
MADDE 4
– (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücrettir.

Giderler
MADDE 5
– (1) Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve
diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz
edilen belgeler dosyasında saklanır.

Bilirkişi ücretleri
MADDE 6
– (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir:
a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 290,00
b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 290,00
c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 290,00
ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 480,00
d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 385,00
e) Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler
için 580,00
f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 480,00
g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 290,00
ğ) Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için 290,00
h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 480,00
ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580,00
i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 610,00
j) Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler
için 770,00

Tarifede belirtilen ücretlerin artırılması
MADDE 7
– (1) Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne
uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini
artırabilir:

a) Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük,
b) Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,
c) Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre,
ç) İnceleme için geçirilen süre,
d) İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.

Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması
MADDE 8
– (1) Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı bilirkişi
ücretlerini indirebilir.

Seri dosyalarda bilirkişi ücreti
MADDE 9
– (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre bu
Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim
yapılır.

Ek rapor için bilirkişi ücreti
MADDE 10
– (1) Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde
talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilir.
(2) Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için
ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.
(3) Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından
cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.

Giderler için avans ödemesi
MADDE 11
– (1) Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken
harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan merciin uygun görmesi halinde, ileride bu
Tarifenin beşinci maddesine göre ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilir.

Ücretin ödenmemesi
MADDE 12
– (1) Bilirkişilik Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan
görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider
adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim
yapılmasına karar verilebilir.

Ücretin ödenmesi
MADDE 13
– (1) Görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalanı
bilirkişiye ödenir.
(2) Tarifenin beşinci maddesine göre belirlenen giderler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf
kararına istinaden ödenir.

Uygulanacak tarife
MADDE 14
– (1) Bilirkişi ücretinin tayininde, görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas
alınır.

Yürürlükten kaldırılan tarife
MADDE 15
– (1) 26/12/2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021 Yılı Bilirkişilik Asgari
Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16
– (1) Bu Tarife 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Tarife & Tebliğ & Özelge” sayfasına dön